Ігрові технології на уроках

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Третякова Галина статті.jpg

Ігрові технології на уроках як складова виховання творчої особистості в початкових класах.

Одним із видів інноваційних техно¬логій є ігрові технології. Їх використання на уроках у початковій школі від¬повідає природним потребам дитини. адже за своєю природою гра — це найвластивіша форма жит¬тєдіяльності дітей., У дитячому віці саме в грі відбуваєть¬ся вільний розвиток особистості. У грі за власними правилами діти відчувають себе дій¬сно вільними і усвідомлюють влас¬не життя як свій вибір. Можна гово¬рити і про те, що гра є специфічною формою прояву активності та само¬розвитку дитини. Гра в навчанні — це спосіб зробити серйозну роботу цікавою. Гра розвиває психологічну гнуч¬кість, розкутість, комунікабель¬ність, емоційно-вольовий вплив. Дитина має в грі право на помилку. Вона ж є засобом розвитку дитячої уяви, розвиває пізнавальні здібності, емоційний бік особистості, збагачує словниковий запас. Гра — іскра, що запалює вогник допитливості, заці¬кавленості та вимагає концентрації уваги учнів, напруження їх сил. Вона має здатність організувати життя ді¬тей, наповнити його змістом. Ігри — одне з найсильніших виховних засобів у руках суспільства. Саме у грі вияв¬ляються і розвиваються різні сторони дитячої особистості, задовольняється багато інтелектуальних та емоційних потреб, складається характер. Використання ігрових прийомів сприяє формуван¬ню творчої індивідуальності. Гра є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для молодших школярів. К. Д. Ушинський пи¬сав: «Зробити серйозне заняття для дитини цікавим — ось завдання по¬чаткового навчання. Кожна здорова дитина потребує діяльності і до того ж серйозної діяльності... З перших же уроків привчайте дитину полюбити свої різних подіях, виконувати будь-які дії, спілкуватися зі своїми одноліт¬ками обов'язки й знаходити приєм-ність в їх виконанні». Науковці виділяють такі типи ігор: предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, ігри-драматизації, творчі ігри. Головна особливість творчої гри – наявність уявної ситуації, в якій дитина має можливість брати участьу. У творчій грі дитина створює навколишню дійсність. Гра повинна бути вільною та самостійною діяльністю, що виникає за ініціативою ди¬тини.Ці ігри сприяють психологічній розкріпаченості та свободі прояву особистісного «Я».Рухливі та дидактич¬ні ігри розвивають відчуття, діти засвоюють лічбу, роз¬вивається мовлення. Складовими дидактичної гри єпевна пе¬дагогічна мета, правила, ігрова дія та навчальне завдання. Дидактична гра як форма ігрового навчання має сенс лише тоді, коли дидактичне навчаль¬не завдання приховане від дитини за ігровою цікавою дією. Дитина не ба¬чить очевидну мету гри, поставлену пе¬дагогом, завдяки присутності ігрових елементів: очікування і несподіванки, загадки, руху. Здібності людини успішно виявляють¬ся лише у тій діяльності, яка вимагає розвитку саме цих здібностей. Відпо¬відно, для розвитку творчих здібностей необхідна діяльність, що містить у собі творчість. Творча діяльність виявля¬ється, передусім, в оригінальності та в розвитку уяви. Отже, ідеальним для розвитку творчості є навчання з ви¬користанням ігрових елементів, адже саме гра (особливо сюжетно-рольова, або творча) навчає таких обов'язкових для розвитку творчості здібностей, як моделювання, порівняння, узагаль¬нення, конкретизація, навчання мис-тецтва доводити, прогнозування при заповненні пропусків у тексті під час читання, «проблемні» вміння (бачи¬ти, ставити, розв'язувати проблеми). Крім того, гра сприяє внутрішній роз¬кутості, без якої не може бути твор-чості. На основі ігрової діяльності у дитини формується низка психо-логічних новоутворень. Це передусім уява та символічна функція свідомо-сті, що дозволяють дитині в своїх діях переносити властивості одних речей на інші. За¬довольняючи свою природну, невси¬пучу потребу в діяльності, під час гри учні «добувають» в уяві все, що не¬доступне їм у навколишній дійсно¬сті. У захопленні вони не помічають, що навчаються, розвивають фантазію. Разом із тим у дитини виникає осмис¬лена орієнтація у власних переживан¬нях та їх узагальнення, на основі чого можуть бути сформовані навички їх культурного виявлення. Найефективнішим способом навчити дитину мислити творчо є гра, і особ¬ливо гра розвивальна. Користь застосування ігор на уроках читання величезна. Вони сприяють розвитку в дітей спостережливості, учать порівнювати, аналізувати, ро-бити висновки, узагальнення. Саме завдяки ігровим формам занять вдається залучити навіть пасивних учнів до систематичної розумової пра-ці, дати дитині відчути успіх, повіри¬ти в свої сили. Психологи стверджу-ють, що шестирічні першокласникиздатні опанувати навички читання. Але протягом року навчання грамоти вони опановують здебільшого поскла-дове читання. За допомогою системи ігрових форм навчання читання пер-шокласники на кінець року опано¬вують читання цілих слів. Захоплю¬ючись грою зі словесним матеріалом, діти не помічають, як у них форму¬ється низка важливих операцій, що є в основі читання. Почуття, як і думка, рухає творчі¬стю людини. Створення позитивного емоційного фону на занятті знижує почуття невпевненості, побоювання, тривожності. Підчас інсценування на¬віть слабкі учні почувалися окрилени-ми, якщо у них виходила та чи інша роль, азавдяки цьому підвищувався емоційний фон заняття в цілому. Учні мають можливість не тільки передати зміст, а й вияви¬ти своє ставлення до акторської гри, зробити висновок. Жваво відбуваєть¬ся інсценізування казок «Лисичка та Журавель», «Колосок»... Не має зна¬чення, що інсценують учні,— ціле оповідання чи тільки фрагмент, але під час цього дійства дитина озна-йомлюється з великим діапазоном людських почуттів й взаємостосун¬ків, вчиться розрізняти добро і зло. Завдяки грі у дитини формується здатність виявляти свої особливо¬сті, визначати, як вони сприймають¬ся іншими, виникає потреба будувати свою поведінку з урахуванням мож¬ливої реакції інших. Акторська гра стає сьогодні шко¬лою соціальних взаємин для кожної дитини.Колективні ігри згуртовуютьдітей, сприяють формуванню друж-них взаємин між ними. У цих іграх дітям необхідно узгоджувати свої дії з діями решти учасників гри, дотри¬муватись правил, бути справедливими до товаришів. Багато ігор на уроках читання містять елементи змагання. У них хтось виграє, а хтось програє. Такі ситуації допомагають форму¬вати в учнів справедливе ставлення ідо власних успіхів, і до тих, хто програв. Щоб одна й та сама гра не на¬бридла, через певний час необхідно щось змінювати, ускладнювати за¬вдання, враховуючи засвоєний ма¬теріал, індивідуальні особливості мо¬лодших школярів. Гра дарує щохвилинну радість, задо¬вольняє актуальні невідкладні потреби, а ще — спрямована у майбутнє, тому що під час гри у дітей форму¬ються чи закріплюються властиво¬сті, вміння, здібності, що необхідні їм для виконання соціальних, професій¬них, творчих функцій у майбутньо-му. І скрізь, де є гра, панує здоров'я, радість дитячого життя. У процесі ігрової діяльності в учнів виробляється звичка зосереджува¬тися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не по¬мічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпа¬сивніші учні. А. С. Макаренко писав: «Гра має важ¬ливе значення в житті дитини... Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому вихо-вання майбутнього діяча відбува¬ється перш за все в грі...» Отже, гра, її організація — ключ до організації виховання. У грі формується низка особливостей особистості дитини. Гра — це своєрідна школа підготовки до праці. У грі виробляється сприт¬ність, витримка, активність. Це шко¬ла спілкування дитини. У грі найповніше виявляються інди¬відуальні особливості, інтелектуальні можливості, нахили, здібності дітей. Гра — творчість, гра — праця. «Пра-ця — шлях дітей до пізнання світу»,— писав О. М. Горький. Пізнавальні (дидактичні) ігри — це спеціально створені ситуації, що мо-делюють реальність, з якої учням необхідно знайти вихід. Дидактичні ігри бажано широко використовувати як засіб навчання, виховання і розвитку школярів. У будь-якій грі розвивається увага, спо-стережливість, кмітливість. Одним із видів ігрової діяльності є вікторина. Ще її називають грою переможців. У ній змагаються, щоб швидше і повніше відповісти на поставле¬ні запитання. Щоб урок був цікавим і ефективним, на його різних етапах можна використати кросворди за темами уроку чи розділу. Кросворд, з одного боку, збагачує урок елемен¬тами гри, а з другого — сприяє глиб¬шому засвоєнню вивченого. У навчальних іграх немає тих, хто програв або виграв, тут виграють усі. їх можна проводити на будь-якому етапі уроку. Це дасть змогу вияви¬ти знання учня і вміння користува¬тися ними. Гру можна пропонувати на початку уроку. Такі ігри мають збудити думку учня, допомогти йому зосередитись і виділити основне, найважливіше, спрямовувати увагу на самостійну ді¬яльність. Інколи гра може бути ніби фоном для побудови всього уроку. Коли учні стомлені, їм доцільно запропонувати рухливу гру. Ігри важливо проводити система¬тично і цілеспрямовано на кожно¬му уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово усклад¬нюючи і урізноманітнюючи їх у міру накопичення в учнів знань, вироб¬лення вмінь і навичок, засвоєння пра¬вил гри, розвитку пам'яті, виховання кмітливості, самостійності, наполе¬гливості тощо. У початкових класах тільки гра дає змогу легко привернути увагу і трива-лий час підтримувати в учнів інтерес до важливих та складних предметів, властивостей і явищ, на яких у зви¬чайних умовах не завжди вдається зо-середити увагу всіх учнів. Під час занять курсу «Основи здоров'я», «Я і Україна» використовую такі фор¬ми: •дидактичні ігри («Що було б на землі, якби зникли всі рослини? звірі? птахи?»); •сюжетно-рольові ігри («День на¬родження», «Відвідування хворо¬го товариша»); •ігри-драматизації («Сім'я столо¬вих приборів», «Охайна і неохай¬на», «Лікар Айболить»); •вправи-тренінги, комунікативні ігри ( «Конверт життєвих ситуацій», «Комплі¬мент», «Вітання») Особливо доцільно звертатися до гри на уроках математики. Матеріал, що вивчається, здаватиметься дітям важ¬ким і нецікавим, якщо урок не по¬жвавити грою. Під час проведення усної лічби можна використати цікаві форми гри, зокре¬ма «Допоможемо Незнайкові», «Знайди помилку». Їх мета – розвивати обчислювальні навички.Урізноманітнити усну лічбу допоможуть задачі-вірші, задачі-жарти. Вони формують обчислювальні навички, навички розв’язування задач на додавання, віднімання, множення та ділення. Також вони сприяють розвитку кмітливості, пам’яті, мислення, виховують уважність, інтерес до вивчення математики. У 1 класі при вивченні теми «Властивості предметів» можна використовувати такі ігри, як «Чарівна торбинка», «Геометричне лото», «Один – багато», мета яких закріпити знання учнів з вивчених понять «товстий, тонкий, зліва, справа, один, багато». До теми «Числа першого десятка» можна використати такі ігри: «Загубилось число» (вставити пропущені числа), «Мовчанка» (учні показують відповідь на картці), «Засели будиночки», «Доміно» (перевірка складу числа), «День – ніч» (потрібно мовчки на слух розв’язати приклад на кілька дій, а потім назвати результат) Робота з геометричним матеріалом ведеться на уроках постійно. Тут для перевірки знань можна використати гру «Весела лічба» (учні називають фігури та рахують кількість) Багато різних ігор використовується і на уроках навчання грамоти в 1 класі. При вивченні нових букв не обійтися без веселих ігрових віршів про букву, що вивчається. Також можна використати загадки, ребуси, кросворди. Гра «Відлуння» (учитель називає слова, а діти – тільки голосні звуки цих слів) Гра «Веселий м’ячик» (вчитель називає звуки, учень їх зливає чи навпаки) Гра «Упіймай звук» ( учні плескають, коли впізнають слово з названим звуком) Гра «Додай склад» (вчитель називає склад, учні додають свій, щоб утворити слово) Гра «Заміни звук» (вчитель називає слово, учні змінюють 1 звук так, щоб утворилось нове слово,злива - слива) Гра «Переставлянка» (переставити звуки чи склади, щоб утворити слово ) Гра «Ремонт» (додати голосні, щоб утворити слово, слв, брбн (слово, барабан) Гра «Склади слово» (вчитель читає 3 слова, учні називаютьпершийсклад в 1 слові, другий в 2 слові, третій в 3 слові та утворюютьнове слово (вухо, калина, спідниця- вулиця) Гра «Вгадай слово» (вчитель називає ланцюжок звуків, учні називають слово) На уроках письма цікавими будуть не просто диктанти, а ігрові. Це малюнкові, загадкові та ребусні диктанти. Гра є невід’ємною складовою уроку в початковій школі. Цінність методу розвитку та вихован¬ня грою полягає у тому, що в ігровій діяльності освітня, розвивальна і ви¬ховні функції тісно взаємодіють.

Література

1. Бабанский Ю.К. Выбор методов обучения в средней школе.-М.,1981.-176с.

2. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.-М.:!981.-185с.

3. Педагогика/ Под ред. Ю.К.Бабанского.-М.:Просвещение, 1988.-479с.|

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.