Інтерактивні технології

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Kniga.jpeg

Формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно користуватися засобами рідної мови є основною метою навчання рідної мови в школі. Сучасна шкільна мовна освіта, як і загальна середня освіта України, зазнає радикальних змін. Інтенсивні процеси її реформування зумовлюють наполегливі пошуки трансформування системи освіти, її змісту. Надзвичайно актуальною є проблема використання педагогічних технологій, які були б зорієнтовані не лише на поповнення знань учнів з предметів філологічного циклу, а й на розвиток умінь творчого, самостійного вирішення завдань практичного характеру, посилення інтелектуальної спроможності, пізнавальної активності школярів. Таким чином, нагальною є потреба в оновленні не лише змісту мовної освіти, а й у визначенні нових підходів до організації навчального процесу. Реалізація цього завдання можлива за умови впровадження сучасних інтерактивних технологій. Навчання, при використанні інтерактивних технологій, відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. В процесі застосування інтерактивних технологій, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри. Тому ІТ найбільше сприяють формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні. • Інтерактивні технології дають можливість забезпечити глибину вивчення змісту. Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку). • Змінюється роль учнів. Вона активна: учні приймають важливі рішення щодо процесу навчання. • Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня. •Значно підвищується роль особистості педагога. Педагог більше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор. • Засвоєння незначного обсягу інформації потребує значного часу. • Кожна інтерактивна технологія потребує попереднього розгляду і навчання учнів процедури. Використання інтерактивних технологій – не самоціль. Це лише засіб для досягнення такої атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дає можливість дійсно реалізувати особистісно - зорієнтоване навчання. --Городиская 08:42, 14 июня 2013 (EEST)

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.