Використання ІКТ на уроках образотворчого мистецтва та художньої культури як засіб естетичного розвитку особистості

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

1253874622 sth73126.jpg


       Використання ІКТ на уроках образотворчого мистецтва та художньої культури як засіб естетичного розвитку особистості .
     Впродовж останніх  років роботи в школі вчителі образотворчого мистецтва   цікавлятьсяпитанням: як зробити уроки мистецтва більш емоційними, уроками , які запам'ятовуються? Що зробити, щоб дитина йшла на зустріч із справжнім мистецтвом у передчутті нового, захоплюючого, співзвучного з внутрішніми мотивами і бажаннями? Як зробити, щоб у наш час, коли в суспільстві панують беззаконня й жорстокість, а багато звичних для нас речі втрачають свої цінності, уроки мистецтва викликали позитивні емоції, порушували інтерес, прагнення висловити власне "Я"?
Проникнення сучасних технологій в освітню практику, в тому числі і на уроки мистецтва, відкриває нові можливості. У цьому випадку, вчителям на предметах мистецтва необхідно зробити інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) новим засобом художньо-творчого розвитку.
Комусь ця ідея видасться далеко не новою, але я роблю тільки перші кроки в цьому напрямку, і, можливо, матеріал, напрацьований мною, принесе комусь користь. Я почала активне використання готових електронних освітніх ресурсів у процесі навчання.
Доктор педагогічних наук, професор І. П. Підласий писав, що нове в педагогіці може з’явитися лише від нових знань.
Обираючи стратегію навчання, важливо враховувати, як учень, збирає, сприймає і засвоює знання.
У розв’язані задач естетичного виховання велику користь приносять сучасні технічні засоби і новітні технології, такі, наприклад, як комп’ютер і засоби мультимедія .
Ми живемо в світі медіа - розширюються системи масових комунікацій, "інформаційного" вибуху. Відповідно, мета освіти - формування "особистості, здатної читати, аналізувати, оцінювати медіатекст, займатися медіатворчістю, засвоювати нові знання за допомогою медіа". Тому використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної освіти.
ІКТ дає можливість учням удосконалюватися і самоактуалізіроваться, вчитель - вже лише помічник учнів, що дає можливість повною мірою проявляти і розвивати їх потенціал.
Робота з мультимедійними посібниками дає можливість урізноманітнити форми роботи на уроці за рахунок одночасного використання ілюстративного, статистичного, методичного, а також аудіо-та відеоматеріалу.
Така робота може здійснюватися на різних етапах уроку:
• як форма перевірки домашнього завдання;
• як спосіб створення проблемної ситуації;
• як спосіб пояснення нового матеріалу;
• як форма закріплення вивченого;
• як спосіб перевірки знань у процесі уроку.
 Вчителі образотворчого мистецтва та художньої культури , викладаючи ці предмети , зіткнулися з цілим рядом труднощів. Відсутність підручника , наочних посібників, репродукцій ускладнювало засвоєння програми з предмету. Неможливо описати картину словами, її треба, насамперед, побачити. На такому уроці використання наочності просто необхідно.
 Пройшовши ряд курсів для того, щоб освоїти інформаційні технології в освітньому процесі і чотири роки тому почала активно використовувати ІКТ на своїх уроках. На жаль,з підручниками , що надходять на школу немає дисків з предметів ОМ, креслення, МХК.  Купуютьдиски з МХК, але вони не відповідають програмі та перевантажені текстом. Презентація дає можливість мені самостійно скомпонувати навчальний матеріал, виходячи їх особливостей конкретної теми по предмету, і добитися максимального навчального ефекту. Для підготовки уроку вчителі  використовують різні можливості: сканування якісних репродукцій, ресурси Інтернету, диски з МХК, електронну дитячу енциклопедію, відеофрагменти з мистецтва. Відбір і монтаж матеріалу займає значне місце в підготовці до уроку, так як його композиція, як композиція будь-якого твору мистецтва, повинна бути ясною і чіткою.
Завдяки використанню презентацій у школярів спостерігається:
- підвищення інтересу до вивчення предмета;
- більш швидке і глибоке сприйняття викладеного матеріалу;
- концентрація уваги;
- включення всіх видів пам'яті: зорової, слухової, моторної, асоціативної;
- зростання мотивації до навчання;
- в процесі демонстрації презентації учні набувають досвід публічних виступів.

Застосування презентації дає вчителю наступні можливості:
- за допомогою засобів анімації перевірити, закріпити знання учнів (після того як відповів учень, з'являється правильну відповідь);
ілюстративний матеріал подати у певній послідовності і сконцентрувати увагу учня;
- репродукції показати крупним планом;
- повторити великий обсяг матеріалу в певний проміжок часу;
- підвищити ефективність уроку;
- проявити творчість, індивідуальність;
- уникнути формального підходу до проведення уроків.
Що дає вчителю образотворчого мистецтва та художньої культури використання інформаційно-комунікаційних технологій?
• економію часу на уроці;
• глибину занурення в матеріал;
• підвищену мотивацію навчання;
• інтегративний підхід в навчанні;
• можливість одночасного використання аудіо-, відео-, мультимедіа-матеріалів;
• можливість формування комунікативної компетенції учнів, тому що учні стають активними учасниками уроку не тільки на етапі його проведення, а й при підготовці, на етапі формування структури уроку;
• залучення різних видів діяльності, розрахованих на активну позицію учнів, що одержали достатній рівень знань з предмета, щоб самостійно мислити, сперечатися, міркувати, що навчилися вчитися, самостійно добувати необхідну інформацію.
                           Література
1. Радул В. В., Соціальна зрілість особистості вчителя: фактори формування/ В. В. Радул. -К. Вища шк., 2008. -240с.
2. Жаболенко М. В. Инновации в области использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе/ М. В. Жаболенко, Н. О. Жданова // Стратегія інноваційного розвитку системи вищої освіти в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції/ гол. ред. С. В. Смерічевська. - Донецьк: Кальміус, 2007 р.
3. Кочевой Р. А. Информационные технологиив процес се обучения/ Р. А. Кочевой //доп. Учасників V Всеукр. Наук. -метод. Конф. Впровадження нових інформаційних технологій навчання. - Запоріжжя:ЗДІА, 2005 р.
4. Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" // Урядовий кур’єр. 2007. -№6.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.