Використання ІКТ при викладанні стереометрії в 10-11 класах

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Використання ІКТ при викладанні стереометрії в 10-11 класах


Романіченко Лілія Сергіївна, вчитель математики ЗНВК №67

Останнім часом велика увага приділяється питанню впровадження сучасних інформаційних комп'ютерних технологій практично у всі сфери діяльності людини. Це стосується і сфери освіти, яка поряд з деякими іншими характеризується величезним потенціалом і різноманітністю напрямків застосування комп'ютерних технологій. Одне з найбільш важливих завдань, яке стоїть переді мною, як перед вчителем предметником: створювати на уроках умови для формування в учнів прийомів навчальної діяльності; домагатися включеності кожного учня в активну наукову діяльність, як на уроці, так і поза ним. Вирішити цю задачу допомагає включення в навчальний процес інформаційних комп'ютерних технологій. Застосування комп'ютерних технологій на уроках дає можливість більш наочного подання матеріалу, що вивчається. Дозволяє оперативно перевіряти рівень засвоєння учнями програмного матеріалу. Застосування цих технологій на уроках відображає дух сучасності, у зв'язку з чим, все, що відбувається на уроці сприймається учнями по- іншому: з великим інтересом, що в кінцевому підсумку позитивно позначається на рівні їх успішності. З досвіду викладання геометрії для мене стало очевидним, що для багатьох школярів найбільші труднощі викликають стереометричні завдання. При знайомстві з аксіомами стереометрії просторові знання учнів розвинені дуже слабо. Початкові відомості по стереометрії мають абстрактний характер, засвоєння матеріалу будується на заучуванні. Учні втрачають інтерес до предмету, і багато хто з них вважає стереометрію важким шкільним предметом. Насамперед, ці труднощі викликані тим, що зорове сприйняття геометричних об’єктів не завжди відповідає тим закономірностям, які цей об'єкт має. Відображення просторових фігур у вигляді креслення на аркуші паперу призводить до того, що дуже багато закономірностей уявляються у спотвореному вигляді. Наприклад, мимобіжні прямі можуть виглядати як пересічні або як паралельні прямі, прямий кут може виглядати як гострий або тупий кут, рівні відрізки можуть виглядати як відрізки різної довжини, і т.д. У реальному житті людина привчається візуально розпізнавати закономірності за рахунок спостережень над об'єктами, що перебувають у русі. Всі ці фактори призводять до неправильного сприйняття учнями просторових фігур в самому початку курсу стереометрії. Тільки вихід на іншу наочність може допомогти учням впоратися із завданнями, для вирішення яких потрібно бачити "всередині" тіл, змінювати їх будову та розташування частин. Цю групу наочності утворюють зображення геометричних тіл за допомогою сучасних комп'ютерних технологій. Сучасне програмне забезпечення дозволяє будувати перспективне зображення, повертати його і розглядати під різними кутами, що допомагає формувати уміння в учнів відтворювати цілісний просторовий образ. При проведенні уроків геометрії, на етапі пояснення нового матеріалу, зручно створювати мультимедійні презентації за допомогою програми Microsoft PowerPoint. Наприклад, для вивчення стереометричного матеріалу мною створюються і використовуються Flash-анімації. Вони надають тілам об’єм, дозволяючи наділяти їх просторовими властивостями. На етапі первинного закріплення навчального матеріалу використовую інше рішення даної проблеми, яке полягає в можливості конструювання у спеціально створеному для цього віртуальному просторі за допомогою зручного програмного

інструменту, що підтримує просторову уяву. Школярі, які звикли до комп'ютерних ігор у віртуальному просторі, мають попередній досвід і не відчувають страх перед такими системами. Звичайно, для успішного застосування таких систем потрібні деякі первинні навички і знання в області стереометрії. Під віртуальним простором я розумію результат паралельного або центрального проектування трьохмірного евклідового простору або його частини на площину екрану. Цей простір сприймається як тривимірний. На своїх уроках для створення такого простору застосовую програму моделювання геометричних фігур Cabri 3D, яка є інструментом, що може

- виконувати просторові побудови в «глибині» екрану,

- візуалізувати просторові конфігурації, задаючи їх атрибути і вписуючи в віртуальну сферу, обертаючи яку, можна розглядати об'єкт зі всіх сторін,

- деформувати просторові об'єкти, як це зазвичай робиться в системах динамічної двовимірної геометрії.

Наприклад, на уроці геометрії заздалегідь створюється макет заданої фігури, яку учні, в процесі розв’язування задачі, можуть самостійно покрутити і роздивитися з різних сторін. Застосовуючи Cabri 3D для інтерактивного конструювання у віртуальному просторі, я ставлю перед собою наступні цілі навчання:

- розвинути геометричне бачення і привчити до віртуального простору як до робочого простору;

- оцінити корисність стереометрії;

- забезпечити учня знаннями в області стереометрії (поняття, твердження та процеси);

- аналізувати явища стереометрії евристичними методами;

- привчити до вільного володіння методами та інструментами тривимірної графіки.

Робота з Cabri 3D корисна і з загально-пізнавальної точки зору. Зокрема, можна відзначити:

- візуалізація просторової інформації;

- індуктивний метод (відкриття закономірностей шляхом варіювання вихідного тіла);

- метод аналогії (наприклад - між планіметрією та стереометрією);

- з'єднання планіметрії і стереометрії (наприклад, в доказах);

- виділення складових частин складного об'єкта (наприклад, їх підсвічування на екрані);

- робота з модулями.

Поширення на стереометрію методів побудов, розвинених в планіметрії, необхідно для викладання математики на сучасному рівні. На мою думку, конструювання у віртуальному просторі є важливою віхою у вивченні та викладанні стереометрії з використанням комп'ютерів. Особливу актуальність для викладачів набувають програми для створення комп'ютерних тестів - тестові оболонки. Подібних програмних засобів існує безліч. Я у своїй роботі використовую тестову оболонку Test-W2, яку застосовую на етапі контролю навчальних досягнень учнів.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.