Використання автентичних текстів для навчання аудіювання з німецької мови

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Німеччина.jpg

Содержание

Вступ

У наш час метою оволодіння німецькою мовою є набуття необхідного рівня іншомовної комунікативної компетенції, який був би достатнім для спілкування у певних комунікативних сферах Він забезпечує досягнення функціональної грамотності в оволодінні мовою, що дійсно дає можливість мовленнєвої взаємодії з носіями мови як з особистою метою, так і з метою міжнародної співпраці.

Однією з успішних спроб наближення навчального процесу до реального життя є так зване « культуроспрямоване оволодіння іноземними мовами» ( Л. П. Смелякова), яке впроваджується шляхом використання автентичного матеріалу. Основою сучасної методики викладання німецької мови є використання автентичного матеріалу для формування комунікативної компетенції, в тому числі і мовленнєвої компетенції в аудіюванні. Під автентичністю в методиці навчання іноземної мови розуміють застосування автентичного мовного та мовленнєвого матеріалу у процесі навчання.


Автентичність

Автентичність – на мою думку - це така якість тексту, що забезпечує під час його виконання функціонування саме тих мовленнєвих механізмів, які реалізують мовленнєве спілкування в природних умовах реального життя. Така автентичність відбиває динамічну властивість тексту. Автентичні матеріали (аудіотекст) сприяють забезпеченню культурознавчої спрямованості навчання.


Автентичний текст

Автентичний текст містить інформацію про культуру країни, він відтворює національну специфіку країни, мова якої вивчається. Автентичний текст несе в собі нову інформацію, яка є цікавою та значущою для учнів за умови, якщо зміст тексту відповідає їхнім потребам та інтересам. Такий текст викликає у учнів ту чи іншу реакцію, стимулює розумову діяльність. Аудіо текст, як правило, є типовим текстом певного жанру для усного чи писемного спілкування. Жанрова різноманітність: описи подій, розповіді, радіо- і теленовини, лекції, розмови, інтерв'ю, оголошення дозволяють вчити учнів сприймати інформацію з різних форм життя. Аудіо текст відтворює природні обставини, характерні для реального життя німецькомовних країн. Якщо в такому тексті діють реальні персонажі,- це надає йому емоційної виразності. У зв'язку з орієнтацією процесу навчання на вибір учнями професії та працевлаштування культурознавче збагачення комунікативно - мовленнєвої практики учніів має відбуватися на текстах відповідної тематики.

Такі автентичні тексти мають містити інформацію про можливості отримання освіти, та вибір професійної та громадської діяльності, про традиції прийому на роботу, про ринок праці для молоді, стиль життя представників різних соціальних верств суспільства і професій, про різні умови праці, про свята та традиції німецького народу, про життя німецької молоді. При роботі над такими аудіо текстами учні отримують можливість збагатити свої соціально-культурні знання про цілісні орієнтації в житті людини-носія мови, оволодіти вмінням сприймати на слух типові ситуації, розвинути в собі різні стратегії аудіювання (з розуміння основної чи повної інформації).


Приклади аутентичних текстів на німецькій мові

Статті з німецьких газет

1. - Газета "Більд"

2. - Газета "Шпігель"


Методика роботи з автентичним текстом

Методика роботи над автентичним аудіо текстом повинна базуватися на активній мовленнєво-мисленнєвій діяльності учнів у процесі слухання. Мовленнєво- мисленнєва діяльність над текстом включає:

1.Ідентифікацію змісту тексту (виявлення суті змісту, критичне сприйняття, розрізнення головного та другорядного).

2.Осмислення змісту тексту (асоціації, інтерпретації, узагальнення).

3.Перетворення змісту тексту (компресію, реорганізацію, відбір потрібного змісту).

Завдання для роботи з аудіо текстами не повинні обмежуватися лише рівнем ідентифікації змісту. Учні повинні осмислити зміст і здійснити його перетворення. При цьому характер роботи повинен передбачати досить повну інформаційну переробку тексту, з тим щоб забезпечити необхідний рівень його розуміння. Завдяки використанню багатьох компонентів культури, щонайбільшого їх залучення до процесу навчання створюється якісно нова атмосфера, яка максимально наближується до реальної. Слід пам'ятати, що застосування автентичних матеріалів - це не самоціль, тому вирішальний успіх залежить від професійної майстерності викладача. Знання викладачем теоретичних і практичних аспектів, а також труднощів сприймання мовлення на слух, допоможе йому зробити правильний вибір методичних засобів і прийомів.


Література:

1. Гапонова С.В. Деякі особливості текстів для навчання аудіювання учнів старшої школи.// Іноземні мови. - 2003. -№3. -с. 3-10

2. Мильруд Р. П., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам // ИЯШ.-2000. -№4. - с.15

3. Неділько А. Г. До питання застосування автентичних матеріалів для навчання іноземних мов // Іноземні мови. - 1998.-№4.- с. 11-12

4. Петращук О.П. Автентичність як ознака комунікативного тестування //Іноземні мови.-1997.-№4.- с 3-5

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.