Досвід за темою "Підвищення якості фізичної освіти учнів багатопрофільного ліцею засобами ІКТ" Педенко О.А

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Сертификат Педенко.jpg

автор: Педенко Олена Анатоліївна

навчальний заклад: Запорізький багатопрофільний ліцей №99

рецензія на роботу Рецензія на педагогічний досвід Педенко Олени Анаталіївни, учителя фізики багатопрофільного ліцею № 99"Підвищення якості фізичної освіти учнів багатопрофільного ліцею засобами ІКТ"


Дуже важливо не зупинятися на місці, ставити нові цілі та прагнути до їх досягнення -це основний механізм розвитку особистості, як учня і вчителя.


Актуальність теми досвіду. XXI століття - століття високих комп'ютерних технологій. Що потрібно сучасній молодій людині для того, щоб відчувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах життя?

Яку роль повинна відігравати школа, і якою вона повинна бути в XXI столітті, щоб підготувати людину до повноцінного життя і праці?

Національною доктриною розвитку освіти в Україні в XXI столітті визначено, що одним з пріоритетних напрямів її розвитку є впровадження у всі ланки освітньої галузі сучасних інформаційно-комунікаційних

технологій. Це забезпечує подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості, доступності та ефективності освіти, вироблення у підростаючого покоління умінь і навичок, необхідних для

практичного використання в сучасному інформаційному середовищі.


Проблема досвіду. Не всі питання, що стоять перед комп'ютеризацією навчання, розроблені досить детально. Це ускладнює її впровадження в практику навчання.

У результаті виникла невідповідність між потребами вчителя фізики у використанні комп'ютерних технологій навчання та відсутністю адаптованих для різних категорій учнів відповідних методик предметного

навчання. Ця невідповідність і визначила актуальність даного досвіду.


Методологічна основа досвіду:

- Компетентнісний підхід до змісту освіти (А.В. Хуторський, О.Е. Лебедєв, А.П.Тряпіцина);

- дидактичні аспекти становлення інформаційної компетентності (А.В. Горячев,А.Л.Семенов);

- концепції інформатизації освіти (О.А. Ахаян, Я.А. Ваграменко, В.А. Ізвозчиков);

- дидактичні проблеми застосування комп'ютерних технологій в освіті (А.А.Андреєв,А.А.Ахаян,І.Г.Захарова);

- теорія розвитку особистості в діяльності ( Б.Г. Ананьєв, А.Г. Асмолов, Г.І. Щукіна);

- системний підхід і його застосування до вивчення педагогічних явищ (В.Г.Афанасьев,А.А.Ахаян,Е.Г.Юдін);

- педагогічні технології на основі активізації та интенсификації діяльності учнів (В.Ф.Шаталов);

- теорія творчого саморозвитку особистості (В.І. Андреєв, В.А. Караковський, А.І.Саннікова);

- теорія компетентнісного підходу (А.В. Баранніков, О.М. Дахін, О.Е. Лебедєв,А.В.Хуторський);

- теорія інформатизації освіти, психолого-педагогічні та методологічні проблеми інформатизації освітнього середовища (Бешенков С.А, Брановський Ю.С., Борисова С.А., Машбиць О.І., Диго С.М., Гершунський

Б.С., Чистов Д.В., Гейн А.Г., Матрос Х.К., Яковлєв Ю.Б.).


Мета досвіду полягає в розробці оптимальних педагогічних умов підвищення якості освіти учнів багатопрофільного ліцею засобами інформаційних технологій в навчально- виховному процесі засвоєння знань.


Об'єкт досвіду: навчально-виховний процес навчання фізики в класах багатопрофільного ліцею.


Предмет досвіду: педагогічні умови підвищення ефективності діяльності навчання фізики при використанні інформаційних технологій в навчально - освітньому процесі.


Гіпотеза досвіду: Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних комп’ютерних технологій (ІКТ) буде сприяти підвищенню ефективності уроків фізики, якщо будуть реалізовані на якісно новому

рівні принципи наочності, мотивації, забезпечення науково-пізнавальної активності та самостійності учнів.


Задачі досвіду:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури виявити стан розробленості даної проблеми у методиці навчання фізики;

2. Розкрити психолого-педагогічні можливості застосування інформаційних технологій у викладанні фізики і вказати головні напрями їх використання в навчальному процесі школи;

3. Експериментально підтвердити ефективність розробленої методичної системи навчання фізики із застосуванням ІКТ і виявити її розвиваючий вплив на особистість учня та формування життєвих компетенцій.

Для вирішення поставлених завдань використовувалися:

• аналіз психолого-педагогічної, методичної спеціальної літератури і електронних інформаційних ресурсів з проблеми дослідження;

• аналіз комплексу програмних засобів навчального та навчально-практичного призначення;

• моделювання, проектування, структурування, спостереження за ходом на-вчального процесу, анкетування, тестування педагогічного експерименту.

Новизна.

Розкрито й обґрунтовано вплив нових інформаційних технологій на освітній процес при навчанні фізики в багатопрофільному ліцеї; уточнені і розширені масштаби застосування інформаційних технологій;

методично обґрунтована ідея підвищення якості фізичної освіти учнів багатопрофільного ліцею на основі застосування інформаційних технологій.


Практична значущість досвіду.

1. Розроблена модель організації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики з використанням нових інформаційних технологій;

2. Обґрунтовані педагогічні можливості методів і засобів інформаційних технологій, що використовуються в процесі викладання фізики;

3. Розроблена система тренувальних завдань, що дозволяють відпрацювати важливі вміння та навички;

4. Розроблені дидактичні матеріали, що можуть в готовому вигляді застосовуватися в навчально-виховному процесі в школі з метою підвищення його ефективності.

Апробація і впровадження результатів досвіду. Процес і матеріали досвіду обговорювалися на засіданнях природничо-наукової кафедри ліцею № 99 у період з 2009 по 2012 рр.. Впровадження результатів

дослідження здійснювалося в ході викладання фізики в багатопрофільному ліцеї.


Основні поняття і положення, що розкривають сутність цілей і змісту досвіду

Розглянемо основні ідеї досвіду на прикладі класів суспільно-гуманітарного профілю.


Психолого-педагогічні особливості учнів суспільно-гуманітарного профілю.

Для успішної діяльності необхідно застосовувати технологію індивідуального стиля навчальної діяльності (ІСНД), враховувати всі особливості учнів і на основі цього будувати урок, обдумувати методичні

прийоми і взагалі план побудови уроку.

Я працюю в ліцеї вже 5 років переважно з гуманітаріям. Досвід підтверджує, що учні даної категорії, як правило, володіють особливим набором психологічних особливостей сприйняття, пам'яті, мислення.

Як правило, це діти, у яких активною є ліва півкуля мозку, тому акцент робиться на слухомовленнєву пам'ять учнів, тобто навчальний матеріал в основному подається вербально. Засобами наочності в цьому

випадку є схеми як символічні узагальнення вербальної форми фіксації .


Значущість ІКТ для реалізації змісту загальної фізичної освіти.

Навчання фізики – саме та область, де комп'ютеризація може принципово змінити і методи роботи, і, що найголовніше, її результати. Це дає змогу впроваджувати в навчальний процес такі пріоритетні технології , як:

індивідуальний стиль навчальної діяльності (ІСНД, диференційне, особистісно орієнтоване навчання.

Інформаційно-комунікаційні технології забезпечують швидкий темп уроку, наочність подачі матеріалу, можливість повернення до повторення раніше вивченого. Уроки з використанням ІКТ мають корінну відмінність від

класичної системи навчання. Ця відмінність полягає в зміні ролі вчителя: він вже не основне джерело знань, його функція зводиться до консультативно-координуючої. Це відбувається завдяки застосуванню сучасних

електронних підручників, віртуальних хімічних лабораторій, Інтернету, нових засобів навчання. Завдання вчителя - підібрати ці засоби відповідно до змісту навчального матеріалу, вікових та психологічних особливостей

школярів, а також з умінь учнів використовувати комп'ютер .


Цілі та завдання використання ІКТ

Однією з цілей сучасного освітнього простору є його інформатизація. Головна мета впровадження інформаційних технологій у навчальний процес є підвищення його якості та ефективності .

Крім того, комп'ютерні технології дають можливість:

1. Знайти додаткові джерела інформації.

2. Ширше використовувати аудіовізуальні засоби для збільшення наочності матеріалу, для кращого розуміння його учнями.

3. Супроводжувати навчальний матеріал динамічними малюнками.

4. Моделювати процеси, які у звичайних умовах неможливо відтворити.

5. Відтворювати фізичні експерименти атомної й ядерної фізики.

6. Проводити швидке та ефективне тестування учнів.

7. Здійснювати індивідуальне траєкторію навчання учнів, можливість їх особистісного зростання і розвитку.

8.Організувати самостійну роботу учнів з інформацією, можливість здійснювати самопідготовку до уроків контролю, підготовку власних досліджень і т. п.

9. Проводити дистанційне навчання учнів у разі їх хвороби або інших причин.

10. Розміщувати творчі роботи учнів на різних сайтах.


Содержание

Форми використання ІКТ на уроках фізики

Мультимедійні сценарії уроків.

Сучасний урок - це такий урок, коли учень став суб’єктом навчального процесу, може сказати, що сам під керівництвом викладача видобуває і засвоює нові знання, досліджує факти і

робить висновки, коли він може проявити власне «я».

Урок "Сила Архимеда. Плавание тел"

Використання на уроках мультимедіа реалізує такі принципи: наочності, природовідповідності, ґрунтовності, науковості, доступності, системності, послідовності, здоров'язбереження.

Мультимедійні сценарії уроків являють собою мультимедійні конспекти уроку, які містять короткий текст, основні формули, креслення, малюнки, відеофрагменти, анімації. Зазвичай такі сценарії готують у формі

мультимедійних презентацій з використанням програми Power Point з пакету Microsoft Оffice. Широко використовується комп'ютерна програма Microcoft Office Publisher для публікації роздаткового матеріалу для учнів.

Програма Windows Movie Maker дозволяє створити яскравий музикальний відеофільм, що може бути використаний для актуалізації знань на уроці, постановки проблеми або узагальнення по темі.

Розробка конспектів уроків з використанням електронних освітніх ресурсів (ЕОР) ,розмішених на сайті http://www.fcior.edu.ru таhttp://school-collection.edu.ru ,дуже зручна для вчителя фізики. .

Комп'ютерні демонстрації.

Багато явищ в умовах шкільного фізичної кабінету не можуть бути продемонстровані. Для демонстрації використовуються кілька типів матеріалів. В основному це короткі відеофільми та

анімації різних фізичних процесів, фотографії та наочні схематичні зображення. Традиційними джерелами демонстраційних матеріалів можуть служити наявні в продажі мультимедійні диски (навчальні курси та

енциклопедії), матеріали в мережі Інтернет, власні розробки і розробки учнів.

Комп'ютерна лабораторія.

Фізика - наука експериментальна. Вивчення фізики важко уявити без лабораторних робіт. У даний час існує велика кількість навчальних програмних засобів. Серед всіх варто виділити

продукт «Квазар-мікро», який використовуєть як для проведення фронтального експерименту, так і для виконання лабораторних робіт. «Бібліотека електронних наочностей» разом з «Віртуальною фізичною лабораторією»

дозволяють комплексно підходити до викладання навчального матеріалу з фізики, використовуючи конструктор уроків.

На уроках астрономії використовується віртуальна модель зоряного неба «Stellarium» для вивчення зоряного неба, планет Сонячної системи, зоряних скупчень галактик і багато інших, як навчальні моделі.

Демонстрація відеороликів про вчених стимулює до вивчення предметів, через знайомство з життям вченого.

Перевірка знань.

Для контролю знань на уроці можна використовувати спеціально складені мультимедійні презентації, комп'ютерні тести і комп'ютерні тренажери. Тренажери і частину тестів використовуються з електронних

додатків до уроку (віртуальна школа Кирила і Мефодія з фізики для 7-11 класів та ін.). Використовую тести, створені з основних тем курсу фізики 7-11 класу в соціальній освітній мережі «ЩОДЕННИК.ua» .

Застосування інтерактивної дошки.

Інтерактивна дошка - це новітній технічний засіб навчання, що поєднує в собі всі переваги сучасних комп'ютерних технологій. Інтерактивна дошка не тільки відповідає способу

сприйняття інформації покоління сучасних школярів, але і дозволяє вчителеві створити ситуацію для успіху будь-якого учня, незалежно від його рівня знань і вмінь.

Використання інтерактивної дошки не тільки підсилює наочність викладеного матеріалу, робить урок живим і цікавим, але й посилює зацікавленість учнів, дозволяє поліпшити запам'ятовування навчального матеріалу. ІД

відкриває широкий діапазон для педагогічного пошуку вчителя, моделювання ним проблемних навчальних ситуацій.Інтерактивна дошка дозволяє вчителям і учням безпосередньо впливати на процес, що відбувається на екрані.


Творче завдання.

Важливим напрямком організації позаурочної діяльності є проектна діяльність учнів, тобто виконання довгострокових творчих завдань, що вимагають від учнів самостійного і глибокого опрацювання

матеріалу . Використання інформаційних технологій створює сприятливі умови для організації такої діяльності.

Таким чином, учнями створено багато презентацій з астрономії, які вони розміщують в соціальній освітній мережі «ЩОДЕННИК.ua» . Це дуже зручно для перевірки учнівських робіт вчителем.

Свої проекти учні активно презентують на конкурсах, конференціях різного рівня, причому спостерігається позитивна динаміка кількості та якості робіт.

Здоров ’ язберігаючі технології на уроках фізики при використанні ІКТ

Здоров ’ язберігаючі технології припускають таке навчання, під час якого діти не втомлюються, а продуктивність їхньої праці зростає . У соціальній освітній мережі «ЩОДЕННИК.ua» створено творчу

групу «Ортобіотика»Звіт творчої групи "ОРТОБІОТИКА", частина 1 [https://docs.google.com/file/d/0B0JdUB872iGHQlZ5WVB2TTZGdHc /edit?usp=sharing Звіт творчої групи "ОРТОБІОТИКА", частина 2], де я є одним з керівників. Головною метою роботи ТГ є розвиток здорової розвиненої особистості, здатної до творчості і самовдосконалення.

Для досягнення цієї мети на уроці фізики активно впроваджуються:ігрові технології,різноманітність видів і форм уроків, гнучкість структури уроку, зміна інтонації і гучності мови,емоційні «розрядки» на уроці,

щоурочні

розминки на початку уроку 10-15 сек., фізкультхвилинки на 15-20 хвилинах уроку на зняття, використання проблемних творчих завдань, рефлексія.Схема здоров'язберігаючих технологій у навчальній діяльності ліцею №99


Якісні показники ефективності роботи

Продуманий вибір пріоритетних напрямків діяльності, кваліфіковане планування навчального процесу, орієнтований на цілі і завдання навчання, застосування ІКТ, підвищення кваліфікації шляхом проходження проблемних

і постійно діючих курсів, участь у роботі семінарів, а також самоосвіта дозволяють домагатися стабільних результатів у навчанні учнів фізики. Рівень ефективності навчання й якості навчання можна простежити в

динаміці трьох останніх років .

К опыту Педенко Е 29052013.gif

Позаурочна діяльність

Мої учні беруть активну участь в шкільних позакласних заходах (в рамках тижня фізики), в шкільних і районних олімпіадах, у всеукраїнському фізичному конкурсі "Левеня", у всеукраїнській природознавчій грі

"Геліантус", де я є шкільним координатором гри.

Результативність

Використання мультимедійних засобів допомагає реалізувати особистісно орієнтований підхід в навчанні, забезпечує індивідуалізацію і диференціацію з урахуванням особливостей дітей, їх рівня

навченості.

1. Організація навчального процесу згідно з наведеною класифікацією методів навчання і засобів на основі аналізу їх дидактичних та інформаційних параметрів забезпечує системність знань, умінь і навичок.

2. Впровадження розробленої моделі в навчально-виховний процес школярів дозволяє підвищити якість знань з фізики. Файл:Модель методической системы обучения Педенко ЕА29052013.pdf

3. Використання інформаційних технологій у формуванні знань, умінь і навичок підвищує рівень і розширює діапазон здібностей сучасного школяра.

Адресна спрямованість досвіду. Узагальнюючий досвід роботи адресовано учителям фізики загальноосвітніх шкіл.Використовувати його може кожний вчитель, який володіє методикою організації

самостійної роботи, вміє користуватися ТЗН і бажає застосовувати нові інформаційні технології у своїй педагогічній роботі.

Використані ресурси

Література:

1. Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.

2. Використання інформаційних технологій на уроках фізики. //Бібліотека журналу Фізика в школах України. – Основа, 2007, 200ст.

3. Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. //Інтернет ресурси.

4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

5. Карпова Л.Б. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №17, 32ст.

6. Мельник Л.С. Формування ключових компетентностей методами інтерактивного навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №5, 32ст.

7. Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. //Основа, Х.:, 2009, 120ст.

8. Національна доктрина розвитку освіти.

9. Рябченко Ж.В. Використання комп’ютера під час проведення уроків досліджень. //Фізика в школах України. – Основа, 2010, №11-12, 88ст.

10. Савгира С.М. Використання ІКТ на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2010, №18, 40ст.

11. Садкіна В.І. 101цікава ідея.//Основа, Х.:, 2009, 88ст.

12. Сіденко О.М. Застосування сучасних ІКТ під час проведення фізичного практикуму. Використання прикладного програмного забезпечення на уроках фізики з метою підвищення рівня навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №4, 32ст.

13. Соловйова О.Ю. Використання комп’ютерних технологій у курсі фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2009, №3, 20ст.

14. Цодікова С.О. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. //Інтернет ресурси.

15. Шарко В.Д. Сучасний урок. //К.: 2006, 224ст.

"Інтернет ресурси:"

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.