Естетичне виховання – складова частина виховання підростаючого покоління

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Естетичне виховання – складова частина виховання підростаючого покоління

1. Важливою складовою всебічного гармонійного розвитку особистості є естетичне виховання. Естетичне виховання - складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини. Методологічною засадою естетичного виховання є етика - наука про загальні закономірності художнього освоєння дійсності людиною, про сутність і форми відображення дійсності й перетворення життя за законами краси, про роль мистецтва в розвитку суспільства. У процесі естетичного виховання формуються естетична свідомість і поведінка школяра. Естетична свідомість - форма суспільної свідомості, що являє собою художньо-емоційне освоєння дійсності через естетичні почуття, переживання, оцінки, смаки, ідеали тощо і концентровано виражається в мистецькій творчості та естетичних поглядах.У процесі естетичного виховання важливо навчити учнів розуміти й сприймати красу. Спостерігаючи прекрасне, людина не може залишатися байдужою, вона переживає, відчуваючи любов або ненависть до спостережуваного. Тому треба, щоб діти вміли розрізняти справді красиве і потворне. Під час естетичного сприймання виникають певні емоції. Завдання виховання - створення умов, які б сприяли формуванню емоційної сфери учнів. Багатство емоційної сфери людини свідчить про її духовне багатство. Поряд із розвитком естетичного сприймання, прищепленням естетичних смаків у процесі естетичного виховання в учнів формують естетичне ставлення до навколишньої дійсності. Людина повинна не лише милуватися красою природи чи пам'ятками культури, а й берегти і захищати їх.

2. В естетичному вихованні школярів використовують різні джерела:

а) твори образотворчого мистецтва. Під час спостереження картини або скульптури, яка відображає життя людини чи природи, в дитини розвивається не лише сприйняття, а й фантазія: вона мислить, уявляє, "домальовує" зображене, бачить за картиною події, образи, характери;

б) музику, яка, відображаючи дійсність за допомогою мелодій, інтонацій, тембру, впливає на емоційно-почуттєву сферу людини, на її поведінку;

в) художню літературу. Головним виразником естетики в літературі є слово. На думку К. Ушинського, слово як засіб вираження в літературному творі набуває подвійної художньої сили. Словесний образ має ще й понятійну основу і сприймається насамперед розумом. Тому література - важливий засіб розвитку інтелекту учнів;

г) театр, кіно, телебачення, естрада, цирк. Цінність їх у тому, що, крім змістової частини, вони об'єднують у собі елементи багатьох видів мистецтв (літератури, музики, образотворчого мистецтва, танцю); поведінку і діяльність школярів. Достойні вчинки учнів, успіхи в навчанні, праці, спортивній, громадській, художній діяльності повинні стати предметом обговорення з естетичних позицій;

д) природу: її красу в розмаїтті та гармонії барв, звуків, форм, закономірній зміні явищ, які мають місце в живій і неживій природі;

е) факти, події суспільного життя. Героїчні вчинки людей, краса їх взаємин, духовне багатство, моральна чистота й фізична досконалість повинні бути предметом обговорення з учнями;

е) оформлення побуту (залучення дітей до створення естетичної обстановки в школі, класі, квартирі).

3. Виняткову роль в естетичному вихованні школярів відіграють предмети естетичного циклу (малювання, співи, музика).

На уроках із цих предметів учні не лише здобувають певні теоретичні знання з конкретних видів мистецтва, а й набувають відповідних практичних умінь та навичок, розвивають свої мистецькі здібності. Вагомим доповненням до цього циклу є уроки української мови, української та світової літератури, на яких учні засвоюють багатство і красу рідної мови, знайомляться з шедеврами рідної та світової літератури. На уроках природничо - біологічних дисциплін відкриваються великі можливості використання краси природи, формування бережливого ставлення до неї. Краса фізики і математики - в логічній чіткості наукових побудов і доведень, чіткості їх структури. Певне виховне значення має як естетика праці учнів і продуктів праці, так і вміння та навички, набуті в процесі праці, що дають змогу особистості творчо виявити себе. На уроках фізичного виховання учні вчаться красиво і правильно триматися й ходити.

На розв'язання завдань естетичного виховання спрямована також позакласна виховна робота. Крім бесід, лекцій, диспутів, тематичних вечорів, вечорів запитань і відповідей на естетичну тематику, цінною в естетичному вихованні є участь школярів у гуртках художньої самодіяльності. Розширювати й поглиблювати свої естетичні знання, уміння й навички учні можуть у позашкільних освітньо-виховних установах: музичних і художніх школах.

Важливу роль в естетичному вихованні школярів відіграє сім'я. Належне естетичне оформлення квартири, наявність бібліотеки, мистецьких журналів, телевізора, сімейних традицій з обговорення телепередач, прочитаних книжок, сімейний відпочинок на природі, спільне відвідування театру - все це створює сприятливі умови для прищеплення естетичних смаків дітям.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Про виховання дітей та молоді: Закон України [Проект] // Світ виховання. - 2004. - № 3. - С. 7-20.

№ 1-7/6-98 // Освіта України. - 2004. - 3 груд. (№ 94). - С. 6.

Концепція екологічної освіти та виховання в Україні: проект. - 13 с.

Агейкіна Р.В. Екологічне виховання: досвід організації / Р.В.Агейкіна // Виховна робота в шк. - 2005. - Січ. (№ 1). - С. 28-29.

Балашова С. Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів / С.Балашова // Почат. шк. - 2005. - № 3. - С. 19-21. - Бібліогр.: 1 назв.

Вороніна Л. Екологічне виховання: сучасні аспекти / Л.Вороніна //Шкіл. світ. - 2002. - Жовт. (№ 38). - С.3.

Грицишина Т. Виховання екологічної культури під час походів молодших школярів/ Т.Грицишина, С.Фокін // Почат. освіта. - 2001. - Квіт. (№ 16). – С.7.

Дяченко Т. Ставлення до природи у дітей східних слов'ян /Т.Дяченко // Шлях освіти. - 2002. - № 3. - С.49-53.

Екологічне виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах: Навч.-метод. посіб. / Пустовіт Г.П.; Ін-т проблем виховання АПН України. - К., 2002. - 240 с: іл. - Авт. зазначено на звороті обкл.

Жалковська В. Екологічне виховання — у кожну школу! / В. Жалковська // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2001. - Листоп. (№ 41). - С.3.

Іщенко Л.В. Змістова характеристика екологічного виховання дітей6—7 років / Л.В.Іщенко // Наука і освіта. - 1998. - №1/2. - С.41-45. -Бібліогр.: З назв.

Комендар В.І Проблеми екологічного виховання молоді: Навч. посібник. - Ужгород: Вироб.-видав. комбінат» «Патент», 1994. - 15 с.

Лабій Ю. Педагогічні основи екологічного виховання / Ю.Лабій // Вертикаль. - 1999. - № 1. - С 10-12.

Прохоренко О.В. Позакласна робота з естетичного виховання учнів / О.В. Прохоренко // Шкіл. світ. - 2001. - Трав. (№ 18). - С. 4.

Тарасенко Г. Формування естетичного ставлення до природи в системі екологічного виховання школярів / Г.Тарасенко // Світ виховання. - 2004. - Січ. - Лют. (№ 1). - С. 16-19.

Хоменко В. Екологічне виховання в школі / В.Хоменко // Завуч. - 2000. - Серп. (№ 23/24). - С. 23-25.

Якименко С. Екологічні знання – фундамент для формування світогляду / С.Якименко // Почат. освіта. - 2001. - Квіт. (№ 16). - С. 2.

Янчук І. Проблема формування екологічного світогляду учнів /І.Янчук // Завуч. - 2003. - Груд. (№ 34). - С. 6-8.

“Шкільний світ” , Біологія і хімія в школі / № 3,2008.|

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.