ЗНВК №19

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Запорізькій навчально-виховний комплекс №19 Запорізької міської ради Запорізької області

Slide1.JPG

Содержание

ПІП директора

Тандура Ганна Олександрівна

Телефон/факс/e-mail

тел/факс: 227-05-53, 227-05-64
e-mail:zps19@yandex.ru

Адреса - основна частина

69013 , м. Запоріжжя, вул. Військбуд 13

Наша школа на мапі

Її координати: 47°51'13"N 35°17'13"E

Адреса сайта

Веб-сайт : www.school19.zp.ua

Історія нашого закладу

Головний блок школи - комплексу Військбуд 13 існує з 1948 року. До 1986 року це 4-х поверхова будівля (колишній шпиталь).

В 1986 році до старої школи добудовано ще один 4-х поверховий корпус. Всі роки з часу існування - це загально освітня школа, в якій навчаються діти військового містечка і селищ Леваневського, Грабарі, Кринички.

Fotoschool19.jpg

В 1990 році школа стає експериментальним майданчиком з проблеми диференційованого навчання. І з 1991 року називається школою оптимальної інтенсивності навчання. За цей час педагогічний колектив опановує технологію навчання кожної дитини в силу її здібностей, нахилів та інтересів в межах внутрікласної диференціації, модульного навчання, спеціалізованих класів.

В 1997 році рішенням Шевченківської районної адміністрації №17 від 28 березня до складу школи, приєднується 7-груповий дошкільний заклад № 289 (Авраменко 11), і реорганізовується в дошкільно-навчальне відділення № 1 та школу І-ІІ ступенів "Натхнення". Відпрацьований механізм диференційованого підходу в навчанні втілюється і в цій філії школи. А головне - з'являється можливість педагогічному колективу супроводжувати процес освіти дитини з дошкільного віку і під час шкільного життя всіх ступенів, не порушуючи принципів наступності, поступовості, системності, послідовного ускладнення.

В 1998 році рішенням міської ради до складу школи приєднується 12 груповий дошкільний заклад № 275 (Мікояна 6а) і реорганізовується в дошкільно-навчальне відділення № 3 і школу І - II ступенів. Філії школи №1 та №3 працюють за єдиними навчальними та річним планами роботи.

В 1999 році при головній частині школи Військбуд, 13 з'являється дошкільно-навчальне відділення № 4, в якому навчаються діти з 3-х до 6-ти років життя. Колишній д/з № 132, який знаходиться в селищі Кремінь, є складовою частиною школи з 1976 року. В ньому розташовані: одна група вихованців дошкільного відділення та один клас - комплект початкової школи. В літній період ця філія перетворюється в табір відпочинку та оздоровлення для дітей всієї школи.

Slide4 19.JPG

Маючи таку структуру, школа в 1999 році рішенням Міської ради за №229/20 реєструється як школа - комплекс навчання та розвитку № 19. В цьому статусі вона працює по цей час.

Slide3 19.JPG


Мета закладу

Загальною метою школи є формування соціально активної, гуманістично спрямованої особистості, яка здатна будувати демократичну Україну, жити у відкритому суспільстві, реалізувати себе багатомірною, яка в своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими і культурно-національними цінностями. Ця мета лишається незмінною упродовж усього онтогенетичного розвитку, тобто має довгостроковий стратегічний характер. Тактична мета обрана з урахуванням соціально-психологічних умов школи-комплексу. Це:

  • забезпечення всебічного розвитку учнів;
  • реалізація творчих здібностей;
  • розвиток вміння вчитися на протязі всього життя;
  • вміння адаптуватися до змін, що відбуваються у соціумі тощо.

Кінцева мета - перехід на якісно вищий рівень самовиховання та самореалізації. В зв'язку з цим в освітньому закладі створюється технологія організації особистісно-зоріентованого навчально-виховного процесу на засадах ідеї діагностико-проективного моделювання. Проектуюча діяльність розглядається науковою радою школи як система пізнавально-аналітичного та конструктивно-операційного блоків, спрямованих на створення проекту конкретного освітнього закладу. Перехід від навчально-дисциплінарної до особистісно зорієнтованої моделі став можливим завдяки педагогіці співробітництва та співтворчості, яка покладена в основу освітнього процесу школи-комплексу №19. Така модель суб'єкт - суб'єктної взаємодії дає можливість розглядати процес навчання та виховання як соціально-особистісне явище, в якому і педагог, і вихованець виступають суб'єктами педагогічно-доцільної і морально-естетичної взаємодії. Все це вимагає від педагогічного колективу школи постійного підвищення своєї професійної майстерності через створення інноваційної системи науково-дослідницької діяльності, якою керує директор школи-комплексу Тандура Ганна Олександрівна

Педагогічний колектив

Детально познайомитись з нашими вчителями ви зможете на нашому сайті, де можливо побачити їх особисто

Досягнення школи

1. Створення і розвиток юнацької організації «Республика Мечта».
19 октября 2002 года. Призыв администрации школы в лице её директора Анны Александровны Тандура о необходимости кардинальной перестройки воспитательной работы воспринят. По инициативе учителя химии Запорожского учебно-воспитательного комплекса № 19 Елькина Андрея Вячеславовича в нашей школе была создана новая детско-юношеская общественная организация «Республика Мечта». За семь лет школой был пройден путь от непонимания и сомнений до становления видения целесообразности, от проб и ошибок до осознания значения перестройки социально-педагогического структурирования воспитательного процесса. На сегодняшний день в «Республику Мечта» входят десять ученических классов (5-9 классы), называющих себя городами. В каждом городе есть свои органы самоуправления – мэрии (активы класса). Органом самоуправления всей Республики является президентский совет. Президент выбирается каждые два года, он организует всю общественную жизнь в Республике, издаёт указы, совершенствует законы, ведёт приём граждан, выносит предложения по совершенствованию правил жизнедеятельности. Президент издает законы, направленные на развитие самоуправления в школьной Республике. Ему помогает школьный парламент, который собирается для обсуждения по-настоящему актуальных для детей проблем.

Официальный сайт детско-юношеской общественной организации «Республика Мечта»

2. Видавництво журналу «Вестник Мечты», який періодично отримує нагороди

Vm1.JPGVm2.jpg

3. Працює портал шкільної преси - його адреса

Інша інформація

Современная система образования и наше движение вперёд
Анна Александровна Тандура, директор Запорожского учебно-воспитательного комплекса № 19
AA 19.jpg


Учитывая, что развитие Украины определяется в контексте европейской интеграции с ориентацией на фундаментальные ценности западной культуры (парламентаризм, права человека, права национальных меньшинств, либерализацию, свободу передвижения, ограничение роли государства в обществе и другие составляющие – неотделимые атрибуты гражданского общества), мы строим учебно-воспитательный процесс с учётом новых ценностей и парадигм. В школе ведётся интенсивная работа по решению актуальных задач, которые стоят перед современной системой образования: формируются гражданские качества наших воспитанников, устанавливаются новые правила взаимодействий участников УВП на демократических принципах, где главным стимулом любой деятельности обязательно должна стать творческая самореализация личности.

Решая эти глобальные задачи, стоит задаться вопросом: чем ознаменован современный этап развития общества? В социально-политической сфере – это переход от тоталитаризма к демократии, в экономике – от административно-командной системы планового хозяйства к социально ориентированной рыночной экономике, в жизни каждого человека – это переход от потребительских, созерцательных позиций к функциям активного субъекта хозяйственной деятельности. Такие изменения в обществе, экономике, жизненном устройстве людей требуют обновления социальных приоритетов личности. И школа здесь – это та самая институция, которая в большой степени ответственна за реконструкцию всех социально-психологических взаимоотношений. Именно в наших руках участь этих устремлений. Мы понимаем, что время необходимое для этого сжато как никогда. Методическая работа должна строится по принципу обновления и пересмотра устаревших взглядов и позиций. Созданная на базе школы детско-юношеская организация «Республика Мечта» вот уже пять лет является ярким примером деятельности в направлениях, которые успешно решают эти задачи. Здесь ведётся разнонаправленная работа по внедрению новаторских приёмов эффективного сотрудничества между всеми субъектами учебно-воспитательного процесса. Воплощение «Мечты» в повседневную реальность – это возможность вовлечения наших воспитанников в процесс конструктивного развития и личностного роста. Смелость идеологической платформы, внешняя и внутренняя рейтинговые системы, сама структура самоуправления ученического коллектива – всё это факторы поступательного совершенствования школьной жизни, что и выводит наше учебное заведение на передовые позиции.

Кроме того, не стоит забывать, что на смену индустриальному обществу приходит общество информационное, предопределяющее социальные, производственные, экономические и политические сдвиги. Вектор развития экономики направляется на качество, обновление и расширение номенклатуры продукции и услуг. Соответственно потребностям экономического развития общества формируется рынок труда. Возрастает численность работников информационной сферы, развиваются высокие технологии, увеличивается число людей занятых в непроизводственной сфере услуг. Именно поэтому в нашей школе реализуется профильное обучение в направлении информационных технологий. В этом учебном году школа активный участник апробации электронных учебно-методических разработок. Мы пытаемся комплексно внедрять имеющиеся современные средства обучения. Наша задача превратить обучающий процесс в такой, который бы соответствовал современным требованиям и давал максимально успешные результаты. Активно ведётся министерская апробация электронного средства обучения «Химия – 9 класс», на районном уровне ведутся апробации таких средств и по другим предметам. Кроме того, наши ученики принимают участие в городских и областных конкурсах информационных технологий. Одна из последних побед: 1 место в общегородском конкурсе экологических вебсайтов « Встаньмо на варті власного майбутнього», в котором участвовал ученик 11 класса Бакланов Антон и его руководитель - автор инновационной концепции воспитания подрастающего поколения Елькин А.В.. Веб проекты школьного издательства «Вестник Мечты» сегодня отмечены престижными наградами городского и областного уровня. Так «Открытый сайт Общественных Экологических организаций Запорожской области» занял первое место в конкурсе «Я творю майбутнє свого краю», который был проведён проектом Канада-Украина «Регіональне врядування та розвиток», а сам журнал «Вестник Мечты» занял второе место в межрегиональной выставке молодёжной прессы «Акцент – 2007».

Мы гордимся нашими призёрами олимпиад. Конечно, нужно понимать, что любая победа – это серьёзный труд учеников и их наставников, их самоотверженность и энтузиазм. И труд этот возможен, если создан целый комплекс необходимых условий, если активированы все необходимые механизмы мотивации. Таким образом, перед администрацией школы всегда будет остро стоять задача организации УВП в таком формате, чтобы этот процесс максимально учитывал все без исключения составляющие, которые только в своей совокупности способны обеспечить успешное продвижение того или иного проекта.

Ускорение научно-технического прогресса предопределяет повышенные требования к качественному потенциалу рабочей силы, занимающейся генерированием, разработкой и внедрением новых технологических идей. При условиях трансформации украинского общества особую значимость приобретают вопросы формирования новых жизненных стратегий, компетентности, усиление гибкости и мобильности социального поведения. Чем мощнее жизненный потенциал человека, тем легче ему преодолеть кризисные ситуации, овладеть конструктивно-преобразующей позицией. Все это, бесспорно, предъявляет новые требования к интеллектуальному уровню общества, к его совершенствованию через образованность, профессионализм, многосторонность, коммуникабельность. Административная команда школы ведёт неустанный поиск новых моделей внедрения эффективных решений. Проводятся педагогические советы, методические совещания, формируются творческие группы, ведётся индивидуальная работа с учителями. И всё это – ради осознания основными участниками учебно-воспитательного процесса образовательных приоритетов, выдвинутых велением времени на современном этапе.

Сегодня всем становится ясно, что для Украины особую актуальность имеет учет факторов социально-экономического развития, среди которых значительная роль отведена человеческому фактору. Особое значение при этом приобретает система образования. Высокий уровень образованности нации способствует большей восприимчивости и действенности экономических и социальных реформ, формированию правовой и экологической культуры при осуществлении социальной и технологической деятельности, создает условия для прогрессивной индивидуальной активности личности в обществе. Почему считается, что в современных социально-экономических условиях образование обязательно должно получить высокий статус? Ответ прост: именно наша сфера содействует переходу к информационному обществу и формированию приоритетов развития государства. Важно помнить, что высокообразованная молодежь – главный стратегический резерв социально-экономических реформ в Украине, без которого невозможно дальнейшее развитие общества.

Образование является могущественным фактором развития духовной культуры украинского народа, воспроизводства продуктивных сил общества. Эта гуманитарная сфера направлена на обеспечение фундаментальной научной, общекультурной, профессионально-практической подготовки личности, формирование интеллектуального потенциала нации и всестороннее развитие личности как высочайшей ценности общества. Система образования определила свою собственную политику и стратегию, ключевые положения которой совпадают с основными тенденциями, характерными для других развитых стран мира. И чем раньше каждый отдельно взятый педагогический коллектив на Украине придет к такому убеждению, тем быстрее будет достигнута эта стратегия.

Фотогалерея

Туризм
"Мечта"
День освобождения Запорожья

Возврат: Визитки школ

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.