Методичний словничок Віртуального Науково-методичного центру

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

А

Автореферат - – це наукове видання у вигляді брошури, що містить складений автором реферат проведеного ним дослідження, представленого на здобуття наукового ступеня.Авторський аркуш – одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та кожен пробіл між словами. У практичній роботі на попередньому етапі автор може брати за один авторський аркуш 24 сторінки машинописного тексту, надрукованого через 2 інтервали на стандартному аркуші формату А.4.


Альманах – збірник літературно-художніх і (або) науково-популярних творів, обєднаних за певною ознакою.


Авторська навчальна програма – науково обґрунтоване нове методичне знання про цільові, змістові та процесуальні характеристики предмета (курсу), в основу якого покладено інтелектуальну працю педагога.


Адаптована програма – програма, розроблена індивідуально або колективно, що регламентує викладання певної галузі знань (сукупності галузей), відмінна від чинних навчальних програм структурою побудови навчального матеріалу та використанням додаткового змісту.


Б

Брошура – книжкове видання, обсяг якого більше за 4, але не більше як 48 сторінок.


Буклетне видання – листове видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, складеного будь-яким способом у два чи три згини.


В

Видання
Видання
– твір (документ), що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для розповсюдження, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових актів з видавничого оформлення, поліграфічного й технічного виконання. (Закон України "Про видавничу справу" від 05.06.97 р. № 318/97-ВР).Видавнича продукція - сукупність видань, призначених для випуску або випущених видавцем (видавцями). (Закон України "Про видавничу справу" від 05.06.97 р. № 318/97-ВР).Видання навчальні – це видання, що містять систему відомостей наукового чи прикладного характеру, викладену у формі, що зручна для вивчення і викладання, розраховану для учнів різного віку й рівня навченості.


Г

Газетне видання — це видання у вигляді одного або декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання.


Газета – періодичне газетне видання під постійною назвою, що виходить через певні короткі проміжки часу, містить офіційні документи, оперативну інформацію й матеріали з актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературні твори, фотографії, рекламу.

Д

Дайджест – видання, що містить публікації у вигляді добірки витягів з конкретного тексту, відібраних і згрупованих так, щоб дати про нього загальне уявлення, або добірки найцікавіших матеріалів, передрукованих з інших видань.


Друковані засоби масової інформації (преса) – періодичні видання і видання, що виходять з продовженням під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. (Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.92 р. № 2782-XII).


Е

Ефективність навчання (у відомих межах) прямо пропорційна частоті й обсягу зворотного зв'язку.


Ефективність управління прямо пропорційна кількості та якості управлінської інформації, стану і можливостям учнів, що сприймають і переробляють управлінські впливи.


Ефективність навчання залежить від організації. Лише та організація навчання є хорошою, яка розвиває в учнів потребу вчитися, формує пізнавальні інтереси, приносить задоволення, стимулює пізнавальну активність.Ж

Журнальне видання — це видання у вигляді блоку скріплених в корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в обкладинці або оправі, яке видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання.


Журнал – періодичне журнальне видання, що виходить під постійною назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з різних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературні твори, фотографії, рекламу.З

Збірник – видання, що містить ряд творів. Бюлетень – періодичне або видання з продовженням, що випускається оперативно, має ознаки газетного або журнального видання, містить матеріали організації, яка його видає.


И

Інформаційно-методичний збірник – це, як правило, брошуроване видання, що призначене надати інструктивно-методичну допомогу в практичній діяльності педагогічним працівникам, а також інформувати про новітні освітні технології.


К

Книга – книжкове видання, обсяг якого понад 2 авторські аркуші (48сторінок).


Календар – періодичне довідкове видання, що містить послідовний перелік днів, тижнів, місяців даного року та інші відомості різного характеру.


Курс за вибором (елективний курс) - навчальний курс, що доповнює, поглиблює зміст певного курсу чи предмета державного освітнього компонента і обирається учнем відповідно до його навчальних інтересів. (Кизенко В.І.,Мальований Ю.І., Софянц Е.М. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація. – Донецьк, 1999. – 72с.)Л

Листівка – видання, обсяг якого від 1 до 4 сторінок.


Листове видання – видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення.М

Методичний вісник – брошуроване видання, що містить методичні матеріали з окремих навчальних предметів, методичні рекомендації щодо планування та організації навчально-виховного процесу.


Н

Навчальний посібник - навчальне видання, що частково чи повністю замінює або доповнює підручник та офіційно затверджене як такий вид видання.


Навчально-методичне видання – навчальне видання, що містить матеріали з методики викладання навчальної дисципліни (розділу, частини) або з методики виховання.


Навчально-методичний комплект (комплекс) – у повному обємі має такий вигляд: анотація, програма курсу і тематичний план, навчальний посібник для учнів (у друкованій або іншій формі, наприклад, інтерактивна компютерна програма, інтернет-ресурс), методичні рекомендації для учителів (розробки занять, хрестоматія), анотований список літератури, робочий зошит, завдання для самостійної роботи учнів. (Ермаков Д.С. Элективные курсы для профильного обучения //Педагогика. – 2005. – № 2. - С.36-41.)


Навчальна програма – державний документ, що визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення навчальних дисциплін, розвитку й виховання особистості відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та навчальних планів. (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 12.12.2002р. "Порядок розроблення й запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів").


Навчання - процес передачі й активного засвоєння знань, умінь і навичок, а також способів пізнавальної діяльності, необхідних для здійснення безперервної освіти людини. Процес навчання є двостороннім, таким, що включає як пов'язані частини цілого: викладання — діяльність педагога з передачі знань і керівництва самостійною роботою учнів і діяльність учнів з активного оволодіння системою знань, умінь і навиків — навчання.О

Оглядова стаття – публікація, що містить вільну характеристику, аналіз й оцінку стану педагогічної науки й практики за визначений період.


Освітою називається процес і результат засвоєння системи знань, вироблення вмінь і навичок, що забезпечує кінець кінцем певний рівень розвитку пізнавальних потреб і здібностей людини і його підготовку до того або іншого виду практичної діяльності. Розрізняють загальну й спеціальну освіту. Загальна освіта забезпечує кожній людині такі знання, уміння і навички, які необхідні їй для всебічного розвитку і є базовими для отримання надалі спеціальної освіти, що має своєю метою підготовку до професійної діяльності. За рівнем і обсягом змісту як загальна, так і спеціальна освіта може бути початковою, середньою або вищою. Невід'ємною частиною загальної освіти є політехнічна освіта.


П

Препринт – наукове видання, що містить матеріали випереджального характеру, тобто опубліковані до виходу в світ видання, в якому вони можуть бути розміщені.


Посібник – видання, спрямоване допомогти в практичній діяльності або в оволодінні навчальною дисципліною.


Підручник - навчальне видання, що містить систематизоване викладення навчальної дисципліни, відповідає програмі дисципліни та офіційно затверджене як такий вид видання.Р

С

Стаття – публікація, яка передбачає детальне висвітлення педагогічної теми, ідеї чи питання й містить елементи аналізу. Стаття спрямована на періодичне видання або готується до неперіодичного збірника як складова частина його основного тексту.Т

Технологія — сукупність форм, методів, способів, прийомів навчальних та виховних засобів, системно використовуваних для досягнення навчальної мети.


Технологічний підхід до навчання можна подати у вигляді схеми:

Загальні цілі і зміст навчання > Навчальні цілі > Навчання > Оцінка.

Однак тут треба дещо додати. Оскільки на кожному етапі гарантується досягнення поставлених цілей, весь навчальний процес пронизаний оперативним зворотним зв'язком, який сприяє корекції дій та змісту навчання для досягнення кращої ефективності процесу. Навчання не зводиться тільки до передачі знань, відпрацювання навчальних дій і операцій. Воно відбувається в рамках будь-якої діяльності, загальні закономірності процесу засвоєння знань мають специфічне вираження в різних видах діяльності. Але вчення – це історично виділений вид діяльності, метою якої є засвоєння знань. Самоорганізація цієї діяльності складає основу процесу навчання.


У

Ф

Факультативний курс - навчальний курс, зміст якого безпосередньо не повязаний із загальнообовязковим навчальним змістом і який обирається для розширення свого загального кругозору, прилучення до нових сфер знання і людської діяльності. (Кизенко В.І.,Мальований Ю.І., Софянц Е.М. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація. – Донецьк, 1999. – 72с.)


Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

Якість навчання прямо пропорційна якості управління навчальним процесом.


Якість навчання - це ступінь відповідності результатів навчання зовнішнім умовам та внутрішнім потребам тих, хто навчається. Відповідно до зміщення пріоритетів вона може бути зовнішньою(державні стандарти) та внутрішньою(задоволеність користувачів освітніми послугами).


Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.