Модальність в англомовному публіцистичному дискурсі

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

МОДАЛЬНІСТЬ В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ У сучасному мовознавстві спостерігається підвищений інтерес до категорії модальності в її багатофункціональних виявах. Модальні відношення та засоби їх реалізації все частіше привертають увагу лінгвістів і стають об’єктом вивчення. Модальність є одним із способів прояву ідіостильових особливостей автора в дискурсі, публіцистичному дискурсі зокрема. Чіткого визначення терміна дискурс, яке охоплювало б усі випадки його вживання, на сьогодні у спеціальній літературі не існує, і не виключено, що саме це сприяло тому, що термін активно вживається у контекстах різних сфер, наприклад: політичний дискурс, історичний, соціологічний, релігійний, педагогічний, науковий та ін. Модальність – категорія, яка виражає ставлення мовця до того, про що він повідомляє. Щодо співвідношення з об’єктивною дійсністю, слід розмежувати об’єктивну та суб’єктивну модальність. Об’єктивна модальність – це відношення повідомлюваного до того чи іншого плану дійсності, тобто про бажане, можливе. Суб’єктивна модальність – це відношення мовця до висловлюваного. Існують лексичні, граматичні та лексико-граматичні засоби вираження модальності, які можуть передавати значення бажаності, необхідності, різні ступені ймовірності та впевненості, заборони, подиву та інші. Аналіз публіцистичних текстів засвідчив вживання різних способів вираження модальності, зокрема найбільш уживаним є лексико-граматичний, тобто за допомогою модальних дієслів (can, may, must, shall, will, та інші. У текстах публіцистичного стилю найчастіше вживаються дієслова can та may. Наприклад, дієслово can для вираження сумніву, підозри, невпевненості, дозволу, заборони, можливості виконання дії: There are not too many people who can afford this kind of accommodation; Payment can be made in stages until the property is complete; The US job market is interesting to those who can rely on their skills; A more important event in the nation’s history can hardly be imagined та ін. Дієслово may у значенні припущення, можливості, бажання, поради, наприклад: And his decision may be very dependent on any such indication; During an interview a consular officer may concentrate on items that might indicate to him that you true intent is to emigrate. Отже, категорія модальності широко вживана в англомовному публіцистичному дискурсі. Модальні слова та фрази використовуються для вираження позиції та ставлення, або стану дії. Зважаючи на зростаючий інтерес до вивчення ідіостильових рис авторського текстотворення, зокрема заходів вираження модальності, вважаємо суголосним часові подальше дослідження в цьому аспекті. --Анна 09:06, 1 ноября 2012 (EET)

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.