Навчальний проект: ХХ століття. Доля людини

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Гушуляк Світлана Володимирівна

Назва проекту

Мрійник з Білого Дому - філософія життя Франкліна Рузвельта

Ключове питання

Що є творцем долі людини - історичний час чи сама людина?

Тематичні питання

1. Чи є безмежні можливості у людини з фізичними обмеженнями?

2. Який він Франклін Рузвельт?

3. «Новий курс» універсальна програма виходу з кризи, чи це тільки американський формат?

Змістові питання

1. Які цікаві факти біографії Франкліна Рузвельта сформували його характер?

2. Як вислови Рузвельта відображають його ставлення до життя?

3. Які складові елементи економічних реформ Рузвельта?

4. Яке значення епохи Рузвельта?

Стислий опис

«Історія – вчителька життя» - це не просто усталений вислів, на уроках історії це орієнтир для вчителя і учнів щодо дослідження минулого й постановки проблеми в інтерпретації сьогодення. В пошуках відповіді на це питання учні аналізують ситуацію, що склалася, вивчають історичні данні з цього питання, прогнозують можливість застосування політики Рузвельта в українській сучасній площині. Практичність проекту полягає в тому, що учні не тільки виготовляють публікацію, презентацію, та веб-сайт, а самі висловлюють власне ставлення до проблеми, спираються на ту інформацію, яка, на їх думку розкриває сутність проблеми. Таким не наслідуючи пропоновані шаблони підручника, на практиці переконуються в існуванні права дітей на самореалізацію, на висловлення власної точки зору.

Навчальні предмети

Українська мова і література, інформатика, Всесвітня історія, Людина і суспільство, правознавство

Класи

10-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Міністерство освіти і науки України., Київ, 2010

Учень/учениця:Курсивное начертание Характеризує зміну статусу провідних країн світу після Першої світової війни. причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929 – 1933 рр., шляхи подолання кризових явищ в економіці й суспільному житті

Виокремлює основні риси доби “проспериті” (процвітання) у США.

Учень/учениця:

Характеризує причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929 – 1933 рр., шляхи подолання кризових явищ в економіці й суспільному житті

Прослідковує та співвідносить шляхи подолання проявів світової економічної кризи у США, Великій Британії , Франції , Німеччини та Італії у 30-х рр. ХХ ст.

Визначає економічні та соціальні засади „Нового курсу” Ф.Д. Рузвельта та його основні підсумки

Пояснює суть процесів індустріалізації та колективізації в СРСР як запобіжних заходів уникнення світової економічної кризи

Дає оцінку діяльності керівників провідних країн світу 30-х рр.. ХХ ст.., їх ролі в політичному , економічному розвитку власної держави.

Тлумачить, співвідносить та застосовує поняття і терміни: лібералізм, консерватизм, ІІІ Комуністичний інтернаціонал, “світова пролетарська революція”, “проспериті”, фашизм, корпоративна система, демократія, авторитаризм, тоталітаризм, нацизм, антисемітизм , «Новий курс», кейнсіанство, Народний фронт

Державний освітній стандарт. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

- Знає і розуміє сутність історії як процесу, науки та живої пам’яті, можливість співіснування різних інтерпретацій подій світової та української історії, місце України в сучасному світі, характерні риси, особливості, значення та наслідки подій, явищ і процесів в історії доби;

- уміє використовувати історичний час для пояснення явищ і процесів; самостійно здобувати історичну інформацію з різних джерел, аналізувати та співвідносити її, відрізняти факти від інтерпретацій, оцінювати походження джерел, їх достовірність; висловлювати аргументовані судження про історичні явища та процеси;

- застосовує набуті знання й уміння для обґрунтованого представлення пояснень минулого у різній формі з використанням відповідного понятійного апарату та джерел;

- виявляє ставлення до змін в житті і світогляді людей під впливом соціально-економічних і політичних процесів, діяльності ідейно-політичних сил та історичних діячів епохи;

- оцінює українську історію в контексті світової та європейської історії, різні інтерпретації української та світової історії, значення, наслідки та впливи різних історичних явищ та процесів епохи, місце України в історичних процесах ХХ - ХХІ ст.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

 • При підготовці і створенні презентацій учні навчаються й розвивають навички виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, зручно представляти результати досліджень за допомогою діаграм та графіків, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей, аналізувати події та факти, порівнювати, компонувати, доводити, критикувати, класифікувати, планувати, визначати цінність, висувати гіпотези ...
 • Створюючи публікації, школярі, набувають вмінь аргументовано доводити власну думку, використовуючи повні речення, розраховані на читання однією людиною, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки.
 • Навчаючись створювати веб-сайти учасники проектів навчаються ефективно спілкуватися з іншими школярами з країни та всього світу.
 • Набувають вмінь збирати та обробляти інформацію за допомогою баз даних, використовуючи форми. Вчаться ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, оволодівають навиками посилатися на використані джерела інформації.
 • Складаючи діаграми учні, вчаться порівнювати, аналізувати, співставляти цифри. події, факти, та інші дані.

Діяльність учнів

 • На вступному уроці учні отримують інформацію щодо кризових ситуацій у світі та варіанти виходу з них, зокрема реформаторська діяльність Ф. Рузвельта. Колективно моделюється проблема, яка змотивовує необхідність дослідження з цього питання.
 • Учні об’єднуються в групи відповідно до виявленої зацікавленості та потенційних можливостей:

«кінокритики» - добірка документального відео, перегляд, консультації та «нарізка» відео фрагментів. «філологи» - пошук висловлювань Ф.Рузвельта в оригіналі й в перекладі, які б розкривали людську сутність президента, філософію життя.

 • Згруповують за самостійно обраними критеріями. Результат роботи групи – буклет.

«політологи» - дослідження заходів зовнішньої політики президента, зв'язок із світовими процесами. Результат – презентація. «економісти» - розкривають сутність «нового курсу», його результативність для економіки країни. Результат – презентація. «історики» - пошук фактів з життя Ф.Рузвельта, які на їх думку, розкривають його як особистість, але до підручників не увійшли. Створення біографічної довідки. Результат – буклет. «соціологи» - дослідження рівня життя населення людей через призму карикатур, реклами того часу. Результат – презентація.

 • Представники груп разом працюють над створенням вебсайту.
 • Рефлексійним моментом проекту є створення кожною групою сінквейнів.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

4 тижні

Вхідні знання та навички

Робота з комп’ютером на рівні користувача, вміння працювати в програмах, які необхідні для створення проекту, вміння працювати в групі із поділом на ролі, вміння аналізувати та порівнювати, критично мислити, об’єктивно ставитись до будь-якої інформації.

Матеріали та ресурси

Фотоапарат, принтер, сканер, телевізор, комп'ютер

Учнівські роботи

 • Презентація

Дослідження соціологів

Дослідження економістів


 • Публікація

Група філологи1.jpg Група філологи2.jpg ІСТОРИКИ1.jpg ІСТОРИКИ2.jpg

 • Веб-сайт

Франклін Рузвельт: історичні моменти

 • Інше

Сінквейн економісти

Сінквейн історики

Сінквейн соціологи

сінквейн філологи

Відеофрагмент1

Відеофрагмент2

Відеофрагмент3

Відеофрагмент4

Відеофрагмент5

Відеофрагмент6

Відеофрагмент7

Відеофрагмент8

Відеофрагмент9

Відеофрагмент10

Відеофрагмент11

Відеофрагмент12

Фотоальбом

12345.JPG 2345.JPG 345.JPG 45.JPG 2836.JPG

Фотоколаж

Методичні матеріали

Памятки для роботи на уроці історії

Памятка складання сінквейна

Схема аналізу історичних фотографій

Дидактичні матеріали

Знаю-цікавлюся-вчуся

Підсумкова оцінка учнями якості проведеного дослідження

Самооцінка вкладу учасника в роботу групи

Підсумкова оцінка

Шаблон презентації проекта

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ватман, фломастери, диски

Ресурси Інтернету

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання знань учнів проводиться шляхом їхнього опитування, спостереження за їх роботою, у створених ними кінцевих продуктах (презентації, публікації, веб-сайті). Оцінювання й самооцінюваня проводиться за розробленим формам.

Критерії оцінювання буклета

Критерії оцінювання презентації

Оцінювання самостійності і взаємодії. Кластер

Підсумкова оцінка філологи

Підсумкова оцінка історики

Підсумкова оцінка соціологи

Підсумкова оцінка економісти

Журнал оцінювання

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.