Навчальний проект "З повагою і надією до нащадків"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Sertifikat4 ZapoWiki14Lukanenko.jpg

Содержание

Автор проекту

Лук'яненко Юлія Володимирівна, вчитель російської мови та літератури Запорізької гімназії №47 Запорізької міської ради Запорізької області, спеціаліст вищої категорії, "старший учитель".

Назва проекту

"З повагою і надією до нащадків"

(проект реалізований в рамках проведення обласного конкурсу проектів за програмою "Intel. Навчання для майбутнього" до 150-річчя з дня народження А.П.Чехова)

Ключове питання

Чи може людина одна змінити світ?

Тематичні питання

Як допомагають твори А.П.Чехова змінити світ і людей?

Чому ми і сьогодні читаємо А.П.Чехова?

Яке є майбутнє у чеховських героїв?

Змістові питання

Що означає прізвище людини?

Які засоби комічного вам відомі?

Яка роль «прізвищ, що промовляють» в художньому творі?

Як використав Чехов цей засіб у власних творах?

Які чини Табелю про ранги вам відомі?

Що вони означають?

Що означає пряме і переносне значення слів?

В якому значенні вжите слово «хамелеон» у назві оповідання А.П.Чехова?

Чому оповідання має назву «Смерть чиновника»?

Які пам'ятники літературним героям вам відомі?

Чи знаєте ви пам'ятники літературним персонажам в Україні?

Чи відомі вам пам'ятники героям творів А.П.Чехова?

Кому саме, де вони знаходяться?

Які кінофільми та театральні постановки за творами А.П.Чехова вам відомі?

В яких ще жанрах, крім кіно та театру, знайшли своє втілення сюжети чеховських творів?

Стислий опис

Метою даного проекту є

 • розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів;
 • формування в них навичок мислення високого рівня, формування життєвих компетентностей, які допоможуть їм у подальшій самореалізації;
 • формування в учнів мотивації до самоосвіти.

Цей проект спрямований на розвиток у школярів творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, вміння ставити і продуктивно вирішувати нові проблеми, критично мислити, грамотно працювати з інформацією, бути людиною комунікабельною, контактною в різних соціальних групах, здатною до самостійної роботи над розвитком власної моральності, культурного рівня, інтелекту. Робота над проектом передбачає ознайомлення учнів з найвизначнішими досягненнями художньої літератури, культури та мистецтва; розвиває вміння сприймати літературний твір як явище мистецтва, а також сприяє формуванню читацької та мовленнєвої культури. Проект об’єднує такі навчальні предмети як російська мова, література, інформатика. Частково пов’язаний з вивченням художньої культури. Учням пропонується виконати певний ряд завдань: розв’язати кросворди, встановити відповідності, відповісти на тестові запитання, продовжити цитати, взяті з творів А.П.Чехова, виконати творчі роботи (скласти віртуальну екскурсію, дібрати примірники до віртуальної бібліотеки, взяти інтерв’ю, провести дослідження та ін.); в ході дискусії виказати свою точку зору стосовно тематичних питань та знайти відповідь на ключове питання. Працюючи над проектом, учні аналізують, узагальнюють та систематизують інформацію із різних джерел (друкованих та електронних). Результатом роботи є презентації, публікація, веб-сайт. Свої роботи учні представляють на заході, присвяченому захисту проекту «Ах, зачем нет Чехова на свете?» В ході роботи над проектом використовуються дидактичні матеріали, які спрямовані на розвиток в учнів навичок мислення високого рівня, та методичні матеріали, які допомагають вчителю в організації дослідження та оцінюванні робіт учнів.

Навчальні предмети

Російська література, російська мова, інформатика

Класи

В реалізації проекту приймали участь учні 7,8, 10 класів

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Російська мова. Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською .мовою навчання / Озерова Н.Г., Михайловська Г.О., Давидюк Л.В., Стативка В.І., Бикова К.І. – Чернівці: Видав.дім “Букрек”, 2005 – 156 с.

Основна школа

Мовленнєва лінія Знання про усне та писемне мовлення; вміння орієнтуватися у мовленнєвій ситуації, сферах спілкування, осмислювати, планувати і реалізувати задум висловлювання, удосконалювати його. Вміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності: володіння різними типами і стилями мовлення з урахуванням ситуації спілкування, дотримання правил спілкування. Уміння дотримуватися орфоепічних норм у власному мовленні.

Діяльнісна (стратегічна) лінія Уміння комунікативне доцільно використовувати стилістичні можливості вивчених мовних одиниць в усному і писемному мовленні. Уміння застосовувати основні загальнонавчальні, творчі вміння, використовувати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях спілкування. Уміння користуватися основними комунікативними стратегіями.

Старша школа

Мовленнєва лінія Знання ознак правильного мовлення, його стилів, жанрів, їх відмінностей; вміння визначати особливості правильного мовлення, висловлюватись відповідно до норм культури мовлення. Уміння формулювати думку у всіх стилях і жанрах мовлення. Уміння підготувати виступ і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування.

Соціокультурна лінія Уміння узгоджувати із засвоєними етичними, естетичними та іншими цінностями свою мовленнєву і життєтворчу діяльність; розуміння особливостей бачення світу, культури певного народу, відображених у мові, враховувати їх у спілкуванні.

Діяльнісна (стратегічна) лінія Уміння застосовувати загальнонавчальні, творчі вміння, використовувати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях спілкування. Вміння користуватися комунікативними стратегіями, стратегіями співпраці.

Література (російська і зарубіжна). Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською .мовою навчання / Л.О.Сімакова, В.В.Снєгірьова – Чернівці: Видав.дім “Букрек”, 2005.

Літературний компонент Українська література. Зарубіжна література. Літератури національних меншин

Основна школа

Аксіологічна лінія Знання назв, авторів та змісту художніх творів, рекомендованих для вивчення напам'ять текстів, окремих фактів біографії письменників. Початкове уявлення про відображення у художньому творі, етичні та естетичні цінності. Уміння виразно, осмислено читати художній текст, виділяти в ньому головну думку; зіставляти зображені у творі етичні та психологічні ситуації з власним життєвим досвідом, відповідно корегувати свої життєві орієнтації, писати творчі роботи різних жанрів.

Культурологічна лінія Початкове уявлення про історико-літературну добу, національні, конкретно-історичні та загальнолюдські цінності, відображені у художньому творі. Уміння визначати специфіку літературного твору у зіставленні з творами інших видів мистецтва.

Старша школа

Аксіологічна лінія Розуміння цілісної картини художнього світу та представлену в ньому авторську концепцію, етичних та естетичних цінностей, відображених у художньому тексті; художній текст як твір мистецтва слова та джерело духовного багатства особистості. Вміння аналізувати та інтерпретувати зміст твору, суть морального конфлікту та власну етичну позицію щодо нього, співвідносити порушені у творі проблеми з власним життєвим досвідом, розв’язувати творчі завдання різних типів.

Культурологічна лінія Розуміння значення літератури та культури для духовного розвитку людства; про основні етапи розвитку культури, про спільні закономірності розвитку різних видів мистецтв та сучасні тенденції в національній та світовій культурі. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів ЗНЗ. Автори: Караванова Т.П., Костюков В.П. (Журнал

«Інформатика та інформаційні технології в начальних закладах», №2, 2008.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Навчальні цілі:

1. Формувати в учнів комунікативні компетентності.

2. Ознайомити школярів з найвизначнішими досягненнями художньої літератури, культури та мистецтва.

3. Розвивати вміння вихованців сприймати літературний твір як явище мистецтва.

4. Формувати читацьку та мовленнєву культуру школярів.

5. Розвивати творчі здібності учнів.

6. Формувати навички мислення високого рівня: аналіз, синтез, оцінювання.

7. Розвивати вміння школярів співпрацювати в групах, здобувати знання шляхом колективної праці.

8. Формувати в учнів вміння вести дискусію.

9. Розвивати вміння працювати з текстовим редактором і програмою створення презентацій, публікацій, веб-сайту, а також з графікою, готовими малюнками з метою створення власних презентацій, публікації, веб-сайту.

11. Формувати та вдосконалювати вміння користуватися інформацією з різних джерел, компонувати її, творчо опрацьовувати, представляти, на основі отриманих відомостей робити власні висновки.

12. Виховувати культуру спілкування.

13. Формувати та розвивати навички риторики.

14. Вчити переносити отримані знання в нову ситуацію, гнучко застосовувати знання, уміння та навички в умовах швидких змін.

Очікувані результати

В ході релізації проекту учні навчилися:

 • визначати мету навчально-пізнавальної діяльності;
 • планувати, організовувати навчально-пізнавальну, дослідницьку діяльність;
 • орієнтуватися в інформаційному просторі, доцільно використовувати інформацію з різноманітних джерел;
 • аналізувати, синтезувати матеріал і приймати рішення;
 • самостійно шукати необхідні знання та творчо застосовувати їх в різноманітних нестандартних ситуаціях;
 • використовувати знання на практиці;
 • адекватно оцінювати та контролювати свою діяльність, коригувати її за необхідності;
 • створювати презентації, публікації, веб-сайт.

Діяльність учнів

1. Приймають участь у виборі теми проекту.

2. Разом з вчителем визначають мету навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності; формулюють ключове, тематичні та змістові питання, планують та організовують власну діяльність.

3. Ознайомлюються та вивчають літературу, Інтернет – ресурси, необхідні для створення проекту.

4. Здійснюють пошук інформації, її аналіз, синтез та оцінювання.

5. Ознайомлюються з вимогами до презентації, публікації, веб-сайту та критеріями їх оцінювання.

6. Створюють презентації, публікації, веб-сайт.

7. Складають план захисту робіт.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Проект був реалізований протягом листопада-грудня 2009 року.

Вхідні знання та навички

На початок роботи учні вміють працювати з художнім текстом, використовувати знання з теорії літератури, розкривати закономірності, виявляти аналогії; співпрацювати у групах. Майже всі учні вміють користуватися різноманітними джерелами інформації, збирати матеріал для дослідження, володіють навичками систематизації та критичного ставлення до інформації. На достатньому рівні вміють висловлювати і аргументувати своє судження, володіють прийомами самоосвіти. Школярам властиво творчо використовувати знання, уміння та навички в нових, нестандартних ситуаціях, у різних видах навчально-пізнавальної і організаційної діяльності. Учні вміють раціонально розподіляти свій час, планувати діяльність, контролювати її, коригувати за необхідності. Учасники проекту володіють вміннями працювати з програмами Word, Power Point, Publisher, користуватися можливостями Інтернету. Кілька учнів з групи працює з програмами Adobe Photoshop CS3, Corel Draw X4.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентації

Приглашаем в "Чехов-Арт"

"Потомству в пример и назидание"

"Ба! Знакомые все лица!.."

"Горькое веселье...Или... немного о юморе Чехова"

 • Публікація

"В гостях у Чехова"

 • Веб-сайт

"Наш современник"

 • Інше

Реклама кінотворів за мотивами оповідань А.П.Чехова

Словник "Прізвища, що говорять"

Фотоальбом "Где живут герои А.П.Чехова?"

Фотоальбом "Вишневый сад" в Екатеринбурге"

Віртуальна відоекскурсія "Знакомые незнакомцы"

Віртуальна екскурсія "Литературные герои на карте мира"

Віртуальна екскурсія "Литературные герои на карте мира"

Фотоальбом

Фотоальбом "С Чеховым по жизни!"

Ах! Зачем нет Чехова на свете?!"

Методичні матеріали

Стартовая презентация учителя

Ответы на кроссворд по рассказу А.П.Чехова "Толстый и тонкий"

"Установи соответствия", ответы

"Веришь - не веришь", ответы

Литературный диктант "Узнай героя", ответы

"Оборвыши", ответы

Творческие задания

Презентация учителя. Защита проекта

Закладки на Бобр Добр

Дидактичні матеріали

Задания для групп:

Задание литературоведам

Задание социологам

Задание искусствоведам

Задание знатокам

Памятки и рекомендации:

Памятка "Как работать в Интернете"

Памятка "Как работать в группе"

Памятка "Условия эффективного взаимодействия в группе"

Памятка "Правила ведения дискуссии"

Памятка "Советы оратору"

Памятка "Как составить рекламу"

Задания:

"Веришь - не веришь"

Кроссворд по рассказу "Толстый и тонкий"

Литературный диктант "Узнай героя"

"Оборвыши"

"Установи соответствия"

"Установи соответствия" (онлайн)

Викторина - онлайн "Знаете ли вы рассказы А.П.Чехова?"

Друковані матеріали

 • Баенова Т.А. Рассказ Чехова "Лошадиная фамилия": VI класс // Лит. в шк. - 1997. - № 1. - С. 149-150.
 • Бухлова Н. Як навчити учня вчитися: поради та рекомендації. – К.: Шк. світ, 2007. – 128 с.
 • Ватульова Л. Твори, цікаві для поколінь // Зарубіжна література. – 2009. -№45. – С.7-9
 • Ганженко М.Б. "Какое наслаждение уважать людей!": к изучению рассказа А.П. Чехова "Толстый и тонкий" в национальной школе // Рус. словесность. - 2000. - № 5. - С. 71-75.
 • Грачева И.В. Фольклорные мотивы в повести А.П. Чехова "Степь" // Рус. словесность. - 2002. - № 7. - С. 7-10.
 • Гін В.І. Прийоми педагогічної техніки Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 176 с.
 • Зильберман Т.В. Рассказ А.П. Чехова "Толстый и тонкий": VI класс // Лит. в шк. - 1997. - № 1. - С. 147-148.
 • Громов М. П. Чехов. М., 1993.
 • Крючков В.П. Рассказы и пьесы А. П. Чехова: ситуации и персонажи – Саратов: Лицей, 2002. – 93 с.
 • Паперный З. Горькое веселье: о юморе Чехова // Детская лит. - 1992. - № 2. - С. 31-34.
 • Паперный З.С. Тайна сия...: любовь у Чехова – М.: Б.С.Г.-пресс, 2002. – 332 с.
 • Полоцкая Э.А. О поэтике Чехова / Э. Полоцкая. – 2-е изд. – М.: Наследие, 2001. – 238 с.
 • Сапухин П. Сумщина в творчестве Чехова // Зарубіжна література. –2006. - №45. – С. 3-7.
 • Ступак Л. Сльоза в усміхнених очах // Зарубіжна література. – 2009. - №43. – С. 14-16.
 • Тяпугина Н.Ю. Антон Павлович Чехов в школе // Н. Тяпугина. – Саратов: Приволж. кн. изд-во, 2002. – 174 с.
 • Романовська М.Б. Метод проектів у виховному процесі (методичний посібник) – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 160 с.
 • «Русские писатели. Биобиблографический словарь. М-Я. 2.» Под. Ред. П.А.Николаева. М., «Просвещение», 1990.
 • Савчук Н. Г. Навчальна гра на уроці літератури. – К.: Шк. світ, 2007. – 128 с.
 • Щербакова Е.А. Урок по рассказу А.П. Чехова "Хирургия": VI класс // Лит. в школе. - 1997. - № 1. - С. 145-146.
 • Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Принтер, фотоапарат, сканер, проектор

Ресурси Інтернету

http://psy.1september.ru/

http://www.gramota.ru/slovari/

http://a4-format.ru/

http://chehov.niv.ru/

http://www.velib.com/text_sochin.php?id=294

http://www.facebook.com/notes/anton-chekhov/anton-pavlovic-cehov-biografia/44834770047

http://ndce.edu.ru/cd_inner.php?ds=SeriesRef&.

http://www.piplz.ru/page-id-107.html

http://ru.wikipedi

http://a4format.ru/

http://aphorism-list.com/autors

http://www.rg.ru/2004/08/20/pamyatnik.html

http://www.rg.ru/2009/08/06/reg-jugrossii/futlyar.html

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання учнів здійснюється таким чином: спостереження за їх роботою, ведення журналу, аналіз і оцінювання досягнених результатів. Для оцінювання презентації, публікації, веб-сайту створено спеціальні форми та розроблено критерії (Exсel, Word), в яких передбачено оцінювання вчителем, іншими учнями та самооцінювання. Результати роботи учнів у проекті відображені в діаграмах. Слід зазначити, що в роботах декотрих груп учнів використовувалися прийоми роботи з програмами Adobe Photoshop CS3, Corel Draw X4, тому в критерії оцінювання презентацій учнів введена графа «Бонус». Додаткові бали отримують ті учні, які працювали з цими програмними продуктами. З метою отримання зворотного зв’язку учням запропоновано заповнити лист самооцінювання (результати представлені в журналі оцінювання) та відповісти на питання анкети "Приймаючи участь у проекті, я навчився..."(рефлексія). Відповіді учнів проаналізовано, результати представлені в діаграмі.

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання веб-сайту

Критерії оцінювання публікації

Також розроблені критерії оцінювання учнівських робіт в Exсel

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.