Навчальний проект "Людина у світі абсурду"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Sertifikat4 ZapoWiki13Lukanenko.jpg

Содержание

Автор проекту

Лук'яненко Юлія Володимирівна, вчитель російської мови та літератури Запорізької гімназії №47 Запорізької міської ради Запорізької області, спеціаліст вищої категорії, "старший учитель".

Назва проекту

"Людина у світі абсурду"

(проект реалізовано в рамках проведення обласного конкурсу проектів за програмою "Intel.Начання для майбутнього" до 200-річчя з дня народження М.В.Гоголя)

Ключове питання

Яка ціна та цінність людського життя?

Тематичні питання

•Чи згодні Ви з тим, що не тільки життя впливає на творчість письменників, а й творчість - на життя?

•За якими законами живуть у світі абсурду?

•Легко чи важко бути не схожим на інших?

•Чи не випадково у нашому житті відбуваються метаморфози?

•Над чим спонукають нас замислитися твори М.Гоголя та Ф.Кафки?

Змістові питання

•Що об’єднує представників двох різних культур: Ф.Кафку та М.Гоголя?

•Що трапилося з майором Ковальовим та Грегором Замзою?

•Чому в їхньому житті відбулися такі дивні перетворення?

•Чи змінилося ставлення до героїв після їх перетворення?

•Який підсумок життя героїв?

Стислий опис

Метою даного проекту є

 • розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів, формування в них навичок мислення високого рівня;
 • формування життєвих компетентностей, які допоможуть їм у подальшій самореалізації та мотивації до самоосвіти;
 • формування в учнів вміння працювати з інформацією, а саме: навчати школярів не лише збирати її, але й аналізувати, класифікувати, узагальнювати;
 • розвиток в учнів вміння формулювати проблеми, висувати гіпотези, обговорювати їх в ході дискусії;
 • розвиток вміння вести дискусію, вчитися аргументовано і грамотно викладати думки та відстоювати свої судження, бути толерантним до протилежної точки зору;
 • формування усвідомлення учнями того, що знання, отримані ними в ході роботи, дійсно необхідні, вони мають змогу їх творчо використовувати, розширювати діапазон своєї діяльності завдяки знаходженню нових можливостей у вигляді ЗУН;
 • розвиток вмінь співпрацювати у групі, ефективно спілкуватися та використовувати здобуті знання у реальному житті.

Цей проект об’єднує такі навчальні предмети як російська мова, література, світова література, інформатика. Частково пов’язаний з вивченням художньої культури та суспільствознавства. Кожен учень, ознайомившись зі змістом запропонованого проекту, зможе виконати певний ряд завдань, які сприятимуть формуванню навичок мислення високого рівня. Учням пропонується розв’язати кросворди, відповісти на тестові запитання, виконати творчу роботу; використовуючи запропоновану пам’ятку, написати сенкан, а також, дотримуючись правил ведення дискусії, викласти свою точку зору стосовно тематичних питань: «Влияет ли жизнь писателей на их творчество, или, может быть, наоборот? По каким законам живут в мире абсурда? Легко или трудно быть не похожим на других? Случайно ли в нашей жизни происходят метаморфозы? Над чем заставляют нас задуматься произведения Н.Гоголя и Ф.Кафки?». Працюючи над проектом, учні проаналізували, узагальнили та систематизували інформацію. Результатом роботи є учнівська презентація, учнівська публікація, учнівський веб-сайт. Вчителем підготовано ряд дидактичних матеріалів, які спрямовані на розвиток навичок мислення високого рівня, та методичні матеріали, які допоможуть в організації дослідження, оцінюванні роботи учнів.

Навчальні предмети

Література (російська та світова), російська мова, інформатика, суспільствознавство, музика, образовторче мистецтво.

Класи

Проект був реалізований учнями 11 класу

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Російська мова. Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською .мовою навчання / Озерова Н.Г., Михайловська Г.О., Давидюк Л.В., Стативка В.І., Бикова К.І. – Чернівці: Видав.дім “Букрек”, 2005 – 156 с.

Старша школа

Мовленнєва лінія Знання ознак правильного мовлення, його стилів, жанрів, їх відмінностей; вміння визначати особливості правильного мовлення, висловлюватись відповідно до норм культури мовлення. Уміння формулювати думку у всіх стилях і жанрах мовлення. Уміння підготувати виступ і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування.

Соціокультурна лінія Уміння узгоджувати із засвоєними етичними, естетичними та іншими цінностями свою мовленнєву і життєтворчу діяльність; розуміння особливостей бачення світу, культури певного народу, відображених у мові, враховувати їх у спілкуванні.

Діяльнісна (стратегічна) лінія Уміння застосовувати загальнонавчальні, творчі вміння, використовувати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях спілкування. Вміння користуватися комунікативними стратегіями, стратегіями співпраці.

Література (російська і зарубіжна). Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською .мовою навчання / Л.О.Сімакова, В.В.Снєгірьова – Чернівці: Видав.дім “Букрек”, 2005.

Літературний компонент Українська література. Зарубіжна література. Літератури національних меншин

Старша школа

Аксіологічна лінія Розуміння цілісної картини художнього світу та представлену в ньому авторську концепцію, етичних та естетичних цінностей, відображених у художньому тексті; художній текст як твір мистецтва слова та джерело духовного багатства особистості. Вміння аналізувати та інтерпретувати зміст твору, суть морального конфлікту та власну етичну позицію щодо нього, співвідносити порушені у творі проблеми з власним життєвим досвідом, розв’язувати творчі завдання різних типів.

Культурологічна лінія Розуміння значення літератури та культури для духовного розвитку людства; про основні етапи розвитку культури, про спільні закономірності розвитку різних видів мистецтв та сучасні тенденції в національній та світовій культурі. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів ЗНЗ. Автори: Караванова Т.П., Костюков В.П. (Журнал

«Інформатика та інформаційні технології в начальних закладах», №2, 2008.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Навчальні цілі:

1.Формувати в учнів комунікативні компетентності.

2.Ознайомити школярів з найвизначнішими досягненнями художньої літератури і культури.

3.Розвивати вміння учнів сприймати літературний твір як явище мистецтва.

4.Формувати читацьку та мовленнєву культуру вихованців.

5.Розвивати творчі здібності дітей.

6.Формувати в учнів навички мислення високого рівня: аналіз, синтез, оцінювання.

7.Розвивати вміння школярів співпрацювати в групах, здобувати знання шляхом колективної праці.

8. Вдосконалювати вміння учнів вести дискусію.

9.Розвивати вміння школярів працювати з текстовим редактором і програмою створення презентацій, публікацій, веб-сайту, а також з графікою, готовими малюнками з метою створення власних презентацій, публікацій, веб-сайтів.

11.Вдосконалювати вміння учнів користуватися інформацією з різних джерел, компонувати її, творчо опрацьовувати, представляти, на основі отриманих відомостей робити власні висновки.

12.Виховувати культуру спілкування.

13.Розвивати навички риторики.

14.Учити переносити отримані знання в нову ситуацію, гнучко застосовувати ЗУН в умовах швидких змін.

Очікувані результати:

Учні навчилися:

 • використовувати знання на практиці;
 • орієнтуватися в інформаційному просторі, доцільно використовувати інформацію з різноманітних джерел;
 • аналізувати ситуації і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • аналізувати, синтезувати матеріал і приймати рішення;
 • створювати презентації, публікації, веб-сайт.

Діяльність учнів

В ході реалізації проекту учні

-обирають і обговорюють тему проекту;

-формулюють змістові, тематичні, ключове питання;

-вивчають літературу, Інтернет – ресурси, необхідні для створення даного проекту;

-ознайомлюються з програмами створення презентацій, публікацій, веб-сайту;

-створюють презентацію, публікацію, веб-сайт;

-складають план захисту проекту.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Цей проект був реалізований протягом жовтня-листопада 2008 року.

Вхідні знання та навички

Над проектом працювали учні 11 класу. На початок роботи школярі вміють працювати з художнім текстом, використовувати знання з теорії літератури, розкривати закономірності, виявляти аналогії, встановлювати міжпредметні зв’язки на основі теоретичних знань в нових умовах; володіють навичками аналітичного підходу до текстів, що сприймаються на слух, систематизують, абстрагують, узагальнюють, класифікують відомості; володіють навиками співпраці у групах. Учні вміють користуватися різноманітними джерелами інформації, збирати і систематизувати її, критично ставитися до будь-якої отриманої інформації, висловлювати і аргументувати своє судження, вести дискусію, володіють прийомами самоосвіти. Учням властиві вміння творчо використовувати ЗУН в нових, нестандартних ситуаціях, у різних видах навчально-пізнавальної і організаційної діяльності; раціонально розподіляти свій час, планувати діяльність, контролювати її, коригувати за необхідності. Учасники проекту вміють працювати з програмами Word, Power Point, Publisher, користуватися можливостями Інтернету.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентація

"Людина в світі абсурду" (за мотивами творів М.В.Гоголя "Ніс" та Ф.Кафки "Перевтілення")

 • Публікація

Публікація "Від Гоголя до Кафки"

 • Веб-сайт

"В світі метаморфоз"

Фотоальбом

Методичні матеріали

Презентация учителя

"Восстанови последовательность" (ответы)

"Стрелки" (ответы)

"Копилка"

Литературный диктант по повести Н.В.Гоголя "Нос"

Литературный диктант по новелле Ф.Кафки "Превращение"

Антитеза

Рефлексия. "Незаконченные предложения"

Памятка "Правила ведения дискуссии"

Памятка "Как написать синквейн"

Дидактичні матеріали

Онлайн - тесты по произведению Н.В.Гоголя "Нос"

Онлайн - тесты по новелле Ф.Кафки "Превращение"

Антитеза. Материалы для дискуссии

"Стрелки"

Творческие задания

"Восстанови последовательность"

Друковані матеріали

 • М.В.Гоголь «Петербургские повести».
 • Ф.Кафка «Превращение».
 • Зінкевич Л. Компаративне навчання на уроках української і зарубіжної літератур. Зарубіжна література №12 (508), березень, 2008, ст. 6-9.
 • Шляхи і види аналізу художнього тексту на уроках літератури. – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004, №6, ст. 51-55.
 • Дилакторська О.Г. Фантастичне у повісті М.Гоголя «Нос» -Русская литература.- 1984.-№1, ст 153-166.
 • Вовк Я.Г. Жорстокий світ самотності: Матеріали по вивч. новели Ф.Кафки «Перевтілення» 11 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998.- 4. - С.28-30.
 • Завіна О.В., Морозов Ю.Г. «Первоапрельская шутка Гоголя, или Приснился сон майору Ковалеву», 7 клас – Відродження.- 1995, №4, ст.15-17.
 • Савута Ж.В. Духовні "Перетворення" героїв Ф.Кафки та М.Хвильового: Урок з елементами компаративного аналізу. 11 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002.- 7. - С.33-37.
 • Решетняк. Концепція людини у текстовому дискурсі новели Ф.Кафки «Перевтілення». – Зарубіжна література - №35, вересень, 2007, ст. 18-21.
 • Пекарська Н.І. До Кафки – через Гоголя. - Всесвітня література – 2001, №9, ст.48-50.
 • Бухлова Н. Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів. – К.: Вид. Дім «Шкільний світ, 2006.
 • Мазуркевич О.Р. Наша національна гордість Микола Гоголь як український письменник. – Відродження. – 1995, №4, ст.3-9.
 • Матеріали газети «Зарубіжна література», червень 2008.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Принтер, сканер, DVD-програвач, проектор, цифровий фотоапарат

Ресурси Інтернету

http://psy.1september.ru/

http://www.gramota.ru/slovari/

http://a4-format.ru/

http://www.rusedu.ru/

http://www.kafka.ru

http://www.peoples.ru/art/literature/

http://www.Ilustr.narod.ru/

http://www.litru.ru/

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання учнів здійснюється таким чином: спостереження за їх роботою, ведення журналу (для оцінювання презентації, публікації, веб-сайту та виконаних дидактичних завдань в Exel створено таблицю). З використанням сервісу "Майстер-тест" розроблено тестові завдання, для перевірки знань змісту твору запропоновані літературні диктанти, «Стрелки», кросворд. Саме ці матеріали дають відомості про те, наскільки учні глибоко розуміють зміст твору, їх виконання сприяє розвитку навичок мислення високого рівня. «Антитеза» - це пошук відповіді на запитання «Легко чи важко жити людині у світі абсурду» і спонукання до дискусії (результат цієї пошукової роботи відображений в учнівській презентації). Працюючи над проектом, учні виконували творчі завдання: складали сенкани, писали твори, створювали статті до веб-сайту та публікації. Вчителем розроблені критерії оцінювання презентації, публікації, веб-сайту (Exel). Результати роботи учнів у проекті відображені в діаграмах. З метою отримання зворотного зв’язку учням запропоновано заповнити лист самооцінювання або продовжити незакінчені речення. Це потрібно для того, щоб з’ясувати, що школярам було виконувати легко, а що складно, чому вони навчилися і над чим слід працювати далі. В критеріях передбачено оцінювання вчителем, іншими учнями та самооцінювання.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.