Навчальний проект "О сколько нам мгновений чудных готовит просвещенья дух... або Чи знаєш ти світ у якому живеш?"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Дудко Людмила Анатоліївна, вчитель математики Михайлівської районної гімназії імені Героя Радянського Союзу І.А.Найдьонова

Назва проекту

Навчальний проект "О сколько нам мгновений чудных готовит просвещенья дух... або Чи знаєш ти світ у якому живеш?"

Ключове питання

Чи можна уявити світ без геометрії?

Тематичні питання

• Яку роль відіграє геометрія в житті людини?

• Як часто ми зустрічаємося з геометрією у навколишньому світі?

• Чи допомагає геометрія вивчити світ?

• Як знання з геометрії допомагають на практиці?

• Як теорему Піфагора застосовують в науці, мистецтві, будівництві, космонавтиці, архітектурі?

Змістові питання

Що потрібно знати для знаходження частин геометричних фігур?

Де і як використовуються знання формул з геометрії?

Чому не можна обійтися без теореми Піфагора?

Стислий опис

Основним математичним змістом проекту є застосування математичних знань, вмінь і навичок при розв’язуванні задач практичного змісту. Учні повинні набути навичок розв’язування прикладних задач творчого характеру та практичного змісту на застосування подібності трикутників та теореми Піфагора, а також навчитися вимірювати як об’єкти оточуючого світу, так і об’єкти на фотографіях.

Всі учні будуть створювати власний Портфоліо, в якому спробують дати відповідь на запитання «Чи знаєш ти світ у якому живеш?», учні повинні з’ясувати суть цього запитання. В результаті проекту учні дадуть відповіді на запитання, висунуті і вдосконалені впродовж розробки теми проекту.

Навчальні предмети

Математика, інформатика, фізика і астрономія, біологія, географія

Класи

8-9 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Навчальна програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 класи. У школі зміст освітньої галузі спрямований на системне вивчення основ природничих наук, розвиток здобутих знань і вмінь відповідно до обраного ними рівня програми, поглиблення їхньої компетентності в окремих предметних галузях знань, які визначають їх подальший життєвий шлях (продовження навчання, вибір професії тощо). Опанування змістом освітньої галузі здійснюється на засадах профільного навчання.

Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в старшій школі є:

- засвоєння учнями змісту навчального матеріалу на рівні теоретичних узагальнень (гіпотез, моделей, концепцій, законів, теорій тощо), що дають змогу зрозуміти і пояснити перебіг різних явищ, наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій;

- оволодіння учнями науковим стилем мислення, формування в них наукового світогляду, уявлень про сучасну наукову картину світу;

- формування інформаційної культури учнів, уміння гармонійно взаємодіяти і безпечно жити у високотехнологічному суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі і значення наукового знання в суспільному розвитку.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

• розвиток навичок, необхідних для успішної діяльності в умовах, побудованої на знаннях комп’ютерної грамотності,

• навички креативного мислення,

• комунікативні навички, ефективна робота в команді,вміння висловлювати свої думки та аргументувати їх.

Дослідити, як люди використовують знанн з геометрії в своїй життєдіяльності. Навчитися шукати, збирати, узагальнювати інформацію, планувати свою діяльність, формувати у учнів вміння виступати перед аудиторією, формулювати свої думки коротко і ясно, вміння ілюструвати свої думки, застосовувати на практиці знання формул, теорем. При створенні публікації розвивати вміння аналізувати та вибирати необхідну інформацію, ілюструвати науковий текст, використовувати закон про авторське право. При створенні веб-сайту формувати навики електронних комунікацій.

Діяльність учнів

На початку проекту учні ознайомлюються з презентацією вчителя, розміщеною на шкільному сервері.

Ознайомлюються з критеріями оцінювання презентації, публікації, веб-сайту;

Учні планують свою діяльність, розподіляють обов’язки;

Учні працюють з дидактичними матеріалами, проводять дослідження за тематичними питаннями проекту;

Результати роботи над проектом і процесу його виконання учні подають у вигляді презентації; публікації, веб-сайту;

Знайомляться з правилами створення ефективних публікацій та презентацій;

Вчаться користуватися програмою для створення публікації, презентацій, веб-сайту.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Цей проект виконувався впродовж 6 тижнів

Вхідні знання та навички

Учні повинні знати програмовий матеріал та вміти аналізувати, інтерпретувати, оперувати певними фактами. Вони повинні мати навички роботи з комп’ютером, з пакетом офісних програм та Інтернетом.

Матеріали та ресурси

  • Обладнання

Комп’ютер, сканер, проектор, лазерний диск, засоби для зв'язку з Інтернетом.

  • Програмне забезпечення

Програми Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint та Publisher).

Учнівські роботи

Фотоальбом

https://docs.google.com/open?id=0B_IEjZN4FchmekdpT3FGQnVTOTJaTDROa2xaSlROZw

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

• Варданян С.С. Задачі з планіметрії з практичним змістом М. “Просвещение”, 1989

• Конфорович А.Г. Визначні математичні задачі. – К.: Рад.школа, 1981

• Марач В.С. Теорема Піфагора в дзеркалі поезії. – газета “Математика”, №46 (250), грудень 2003, с.20

• У світі математики: Зб.наук.-попул.статей /За ред. М.Й.Ядренка. - К.: Рад.школа, 1983. Випуск 14, с.51

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір для друку публікацій, оціночних форм, фарби, олівці, фломастери.

Ресурси Інтернету

http://google.com.ua,

http://www.slideshare.net/Lara_Golodiyk/1-7507381

http://wiki.iteach.com.ua

http://randrs.ru/_ph/21/549042633.jpg

http://uk.wikipedia.org/wiki/Internet

http://www.students.by/main/catalog/ucheba.html

http://www.kv.minsk.by/index2004000600.htm

https://docs.google.com

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання учнівських прикладів проводиться згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики, а також згідно критеріїв, розроблених вчителем, для публікації., презентації, веб – сайту.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.