Навчальний проект "Писанка - вічне минуле і вічне майбутнє України"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Габура Тетяна Іванівна [1]

"Писанка - вічне минуле і вічне майбутнє України"

Ключове питання

Писанка – магія чи наука?

Тематичні питання

Писанка – символ народження життя?
Чи можуть писанки розмовляти?

Змістові питання

Що таке писанка?
Які регіональні особливості писанкарства на Україні?
Які існують види писанок?
Які техніки писанкарства?
Що означають символи на писанці?
Яка символіка кольорів писанки?

Стислий опис

Проект передбачає ознайомлення учнів з одним із найдавніших видів декоративно-ужиткового мистецтва – яскравою народною творчістю – писанкарством. Різноманітність художніх традицій у цьому виді народного мистецтва – надзвичайна, що дає унікальний матеріал для вивчення української національної орнаментики. Учні ознайомлюються з різними видами технік писанкарства (крашанка, крапанка, писанка з малюнками-символами). Ознайомлення із символами в писанкарстві дасть можливість учням виконати оригінальну проектну роботу, використовуючи різні або улюблену техніки.

Навчальні предмети

1. Трудове навчання
2. Інформатика
3. Українське народознавство

Класи

8 - 9 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

1. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392
Освітня галузь “Технології”
Метою освітньої галузі “Технології” є формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві.
У процесі вивчення в основній школі змісту освітньої галузі "Технологія" передбачається ознайомити учнів з проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, із світом сучасних професій, спираючись на знання з основ наук на рівні предметно-практичної діяльності; залучення учнів до проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та дослідницької діяльності; розвиток в учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.


2. Міністерство освіти і науки України. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання 5 – 9 класи. – нова редакція. 2010. (Варіативний модуль "Технологія писанкарства")
Реалізація змісту навчальної програми повинна забезпечувати розв’язання таких завдань:
• формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;
• формування в учнів практичних навичок творчої діяльності, творчого та критичного мислення в процесі вивчення проектної технології;
• ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунiкаційних технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті;
• формування культури поводження з різноманітними засобами праці;
• створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів;
• формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;
• виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність;
• створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Розширити уявлення про історію, культуру, традиції українського народу;
формувати уміння планувати і організовувати проектну діяльність відповідно до поставлених цілей;
формувати навички мислення високого рівня;
вивчити види і технології писанкарства;
навчитись виготовляти писанку;
розвивати інформаційну та соціально-культурну компетентності.

В ході роботи над проектом у учнів будуть сформовані:
Технологічна компетентність

 • вміння планувати етапи своєї діяльності;
 • вміння продумувати способи дій і знаходити нові способи вирішення проблеми;
 • вміння розуміти інструкцію і алгоритм діяльності;
 • вміння доводити почату справу до кінця;
 • уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
 • вміння приймати рішення і застосовувати знання в тих чи інших життєвих ситуаціях;
 • вміння використовувати способи перетворення: відтворення, аналогія, передбачення;
 • вміння презентувати свій виріб;
 • вміння організувати своє робоче місце.

Інформаційна компетентність

• вміння орієнтуватися в джерелах інформації;
• вміння одержувати інформацію, використовуючи різні джерела;
• вміння робити висновки з отриманої інформації;
• вміння оцінювати необхідність тієї чи іншої інформації для своєї діяльності;
• вміння ставити запитання.

Соціально-комунікативна компетентність

• вміння взаємодіяти в системах «дитина-дитина», «дитина-дорослий»;
• вміння співвідносити свої цілі з інтересами інших людей;
• вміння продуктивно взаємодіяти з членами групи, вирішуючи загальну задачу;
• вміння з повагою ставитися до цінностей (етнічним, особистісним, професійним) інших людей;
• вміння отримувати необхідну інформацію в спілкуванні;
• вміння вислухати іншого і прийти до спільного рішення;
• вміння вести діалог з дорослими й однолітками;
• уміння відстоювати свою точку зору в спілкуванні;
• вміння приймати допомогу;
• вміння адекватно реагувати в конфліктних ситуаціях.

Діяльність учнів

Складається з двох частин - теоретичної та практичної.
І етап –ознайомлення з проблемним запитанням, можливими напрямками пошуку та вимогами щодо змісту та оформлення очікуваних результатів;
ІІ етап – учні обирають собі тематичне запитання та об'єднуються в групи, розподіляють між собою обов'язки, складають план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;
ІІІ етап – виконання теоретичної частини проекту:
• учні першої пошукової групи вивчають друковані джерела, Інтернет-ресурси, добирають текстовий та ілюстративний матеріал, проводять дослідницьку роботу щодо історії походження писанки, види писанок, технік писанкарства, аналізують та систематизують зібраний матеріал; результати роботи оформляють у вигляді web- сайту.
• друга пошукова група вивчає друковані джерела, Інтернет-ресурси, добирає текстовий та ілюстративний матеріал, проводять дослідницьку роботу щодо регіональних особливостей писанкарства; досліджують символіку писанки, значення кольорів в писанкарстві; аналізують та систематизують зібраний матеріал, результати роботи оформляють як презентацію.
• третя група шукає легенди, казки, приказки, загадки, народні прикмети про писанки; складає анкету та проводить опитування учнів, батьків та вчителів; результати роботи оформляють у вигляді буклету;
ІV етап – проводяться збори, на яких учні підводять підсумки теоретичного етапу, самостійно оцінюють роботу членів своєї пошукової групи. Результати вносяться до індивідуальних бланків оцінювання;
V етап – учні виконують запропоновані вчителем перевірочні завдання;
VI етап – групи здійснюють пошук виробів аналогів. Вибирають техніку виготовлення виробу. Створюють ескізний малюнок на основі символів; підбирають інструменти і матеріали; організовують робоче місце; виготовляють виріб, дотримуючись правил пожежної безпеки, безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог. Визначають собівартість виробу; компонують портфоліо;
VII етап – учні виконують запропоновані вчителем тестові завдання;
VIII етап - захищають проект; здійснюють оцінку виготовленого виробу і процесу праці за загальними естетичними, художніми та функціональними показниками.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

7 тижнів

Вхідні знання та навички

Мати уявлення про зміст та особливості найбільш поширених народних ремесел, промислів та видів декоративно-ужиткового мистецтва свого регіону;
вміти:
1. працювати на комп'юторі та використовувати програмне забезпечення для виконання завдань;
2. користуватися різними видами ресурсів(словники, довідники, монографії,підручники, літературно-критичні статті, наукові статті, Інтернет тощо);
3. застосовувати безпечні та доцільні прийоми під час роботи інструментом, використання обладнання і пристосувань, дотримуватися правил безпеки під час технологічної діяльності;
4. виявляти і переносити елементи художньої та технічної творчості на власні вироби у вигляді конструктивних елементів,
5. готувати публічні виступи;
6. використовувати особистий досвід, знання і вміння у процесі роботи.

Матеріали та ресурси

Програмне забезпечення
Табличний процесор
Веб-браузер для перегляду веб-сайтів
Програми для створення мультимедійних презентацій
Програми для створення веб-сайтів
Текстовий редактор
Програми для створення публікацій
Архіватори
Обладнання
Цифровий фотоапарат
Засоби для зв’язку з Інтернетом
Проектор
Комп’ютер(и)


Учнівські роботи

 • Презентація
  [2]

"Маленьке диво"[3]
"Модульна писанка"[4]
Звіт груп[5]

 • Публікація

Обереги в нашому житті[6]
Символ благословення[7]
сенкан [8]
Писанка[9]

 • Веб-сайт

[10]

 • Інше

Легенда про писанку.docx[11]
Вірші про писанки.docx[12]
дозвіл[13]
[14]
дозвільна форма від батьків [15]

Фотоальбом

[16]

Методичні матеріали

презентація вчителя[17]
Грамота[18]
диплом за веб - сайт[19]
Диплом[20]
Загальне оцінювання учнів(журнал)[21]
Урок[22]
Instrukcia_foto[23]
форма_дозволу_батьків[24]
Інструкція з охорони праці[25]
рекомендации буклет[26]
рекомендации веб-сайт[27]
рекомендации презентация[28]
Правила роботи в команді[29]
Як провести соцопитування[30]
Практична робота[31]
[32]
[33]
План навчального проекту.doc[34]
Plan realizacii[35]

Дидактичні матеріали

результати анкетування учнів після проекту[36]
антикросворд[37]
анкетування перед початком проекту.xlsx[38]
MyTest 10.rar[39]
[40]
[41]
[42]

Друковані матеріали

Потапенко О., Кузьменко В. Шкільний словник з українознавства. — К., 1995.
Словник символів, Потапенко О. І., Дмитренко М. К., Потапенко Г. І. та ін., 1997.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

фотопапір

Ресурси Інтернету

http://mmedvedica.ru/masterskaja-pisanki.htm
http://bohdan.com.ua/2009/04/16/symvolika-ukrayinskyh-pysanok/
http://rukotvory.com.ua/maystry/type/pysankari/page/3/
http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=700
http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/velikodni_obnovki_pisanki-planshetki_i_krashanki-dekupazhanki/
http://pustunchik.ua/treasure/tools/Pysanky
http://traditions.org.ua/zvychai-ta-obriady/obriadova-symvolika/318-symvolika-koloriv-pysanky
http://life.pravda.com.ua/society/2011/04/22/77698/

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

самооцінювання в групі[43]
рефлексивне оцінювання[44]
оцінювання участі у захисті проекту[45]
Оцінки за презентацію, публікацію, сайт.xlsx[46]
Критерії оцінювання сайту[47]
Критерії оцінювання публікації 1[48]
Критерії оцінювання презентації.doc[49]
Оціночна таблиця веб-сайту.doc[50]
Оцінювання публікації1[51]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.