Навчальний проект "Тарас Григорович Шевченко – великий знавець українського фольклору"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Козачок Ірина Валеріївна


Назва проекту

"Тарас Григорович Шевченко – великий знавець українського фольклору"

Ключове питання

Поема “Гамалія” Тараса Григоровича Шевченка – оригінальний своєрідний твір чи елементарний переспів народних дум і балад?

Тематичні питання

 • Чи властиві жанрам усної народної творчості мотиви, образи, художні засоби, використані Т.Г.Шевченком у поемі “Гамалія”?
 • Чи властиві жанрам усної народної творчості мотиви, образи, художні засоби, використані Т.Г.Шевченком у поемі “Гамалія”?
 • Чи існувала реальна історична постать, схожа на отамана Гамалію?


Змістові питання

 • Які мотиви притаманні народним думам, баладам та історичним пісням?
 • Яку роль відіграють художні засоби, використані у поемі “Гамалія” Т.Г. Шевченком?
 • Яким постає перед нами образ отамана Гамалії з однойменної поеми Т.Г. Шевченка?
 • Якими рисами характеру наділені головні герої народним дум і балад?
 • Що стало поштовхом до створення образу Гамалії?
 • Яка подія трапилась у листопаді 1842 року в житті письменника?
 • Звідки Т.Г. Шевченко черпав знання про історію українського народу та визначні битви і походи козаків?
 • Які почуття викликає у вас подія, зображена в поемі “Гамалія”?


Стислий опис

Даний проект спрямований на аналіз раннього періоду творчості Т.Г.Шевченка, глибоке вивчення і дослідження його поеми «Гамалія», порівняння іі теми, ідеї, художніх засобів з мотивами і художніми засобами народних дум, балад та історичних пісень. Під час роботи над проектом восьмикласники мають розподілитися на групи і обрати один з трьох напрямків діяльності — дослідницький, творчий, пошуковий — для всебічного дослідження художньої цінності поеми «Гамалія» та визначення її місця в українській літературі. Проект спрямований на заохочення учнів до вивчення класичної літератури, українського фольклору, історії, формування патріотичної громадянської свідомості.


Навчальні предмети

Українська література; Музика; Я і Україна; Історія України; Інформатика; Всесвітня історія


Класи

8 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Навчальна програма: Українська література: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О.М.Івасюк, Н.В.Гуйванюк, В.Є.Бузинська. — Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. — 136 с. Уроки української літератури у загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання повинні ввести учнів у світ української літератури, стверджувати творчі настрої нового покоління, виховувати високі риси шляхетності, розуміння характеру романтичних вчинків, які відповідають їх віковим особливостям. Аналіз художнього твору має викликати в учнів усвідомлення спілкування з мистецтвом, а також збуджувати патріотичні почуття, формувати стійкі переконання, розвивати творче самостійне мислення. Основні завдання уроків літератури: ознайомлювати учнів з кращими духовної культури українського народу; плекати розуміння витоків української культури, менталітету, способу життя; сприяти пізнанню гуманістичного досвіду української літератури та літератур інших народів; формувати й розвивати в учнів загальнолюдські ціннісні орієнтири; удосконалювати навики виразного читання (декламування), розуміння і переказування прочитаного; сприяти проникненню дитини в духовний світ літературних героїв; забезпечувати глибше засвоєння учнями норм української літературної мови, її художньо-зображувальних стильових і стилістичних ресурсів; розвивати мислення і мовлення учнів. Основна мета вивчення літератури — розвиток загальної культури та творчих здібностей учнів, виховання в них світоглядних орієнтацій, вироблення вміння самостійно ознайомлюватися з творами мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні, духовні цінності; формування комунікативної літературної компетенції, яка базується на знаннях і вміннях пізнавального і творчого характеру. Об’єктом вивчення в літературі є художній твір, його естетична природа і духовно-етична сутність, що й зумовлює відповідну організацію уроку літератури. Зміст навчального матеріалу: Тарас Шевченко. «Гамалія» (скорочено). Теорія літератури: жанр ліро-епічної поеми. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: розкриває роль письменника як основоположника нової української літератури. Називає обставини, під впливом яких сформувався світогляд письменника (соціальні умови, суспільні ідеї, дружні зв’язки з іншими культурними діячами, письменниками, знайомство з творами інших письменників, з розповідями кобзарів про історичне минуле українського народу тощо). Знає твори про козацьку славу України. Називає риси вдачі запорожців, знаходить у тексті місця, що засвідчують волелюбність козаків, їх мужність та військову вправність. Знає зміст ліро-епічної поеми «Гамалія» (у скороченому варіанті), її глибоко патріотичну ідею, характеризує образ козацького ватажка Гамалії. З’ясовує своєрідність побудови поеми, роль риторичних фігур і повторів, епітетів, порівнянь у тексті поеми. Визначає ставлення поета до зображуваних подій. Знає напам’ять уривок з поеми.


Навчальні цілі та очікувані результати навчання

1. Навчати восьмикласників працювати у групі, створювати колективну роботу.

2. Формувати інтерес та уміння дослідницької, творчої та пошукової роботи.

3.Сформулювати тему, ідею поеми «Гамалія» Т.Г.Шевченка, проаналізувати її художні засоби, порівняти їх з мотивами та художніми засобами народних дум, балад, історичних пісень, на основі дослідження довести художню цінність даної поеми.

4. Дослідити образ головного персонажа поеми — отамана Гамалії, його риси характеру, змальовані у творі, оцінити місце цього образу в українській літературі.

5. Дослідити історію створення поеми «Гамалія», висунути свою версію щодо обставин, які стали поштовхом до написання твору.

6. Поглибити й систематизувати знання про творчість Тараса Григоровича Шевченка, сприяти вивченню класичної літератури, українського фольклору, історії

7. Виховувати патріотичні почуття, формувати громадянську свідомість учнів


Діяльність учнів

 • Поділ на три групи, враховуючи взаємну повагу, інтерес до запропонованої теми, особисті уподобання.
 • Вибір напрямку діяльності: дослідницький, творчий, пошуковий.
 • Формулювання теми, ідеї поеми «Гамалія» Т.Г.Шевченка, аналіз її художніх засобів, порівняння їх з мотивами та художніми засобами народних дум, балад, історичних пісень, на основі дослідження доведення художньої цінності даної поеми і створення презентації.
 • Дослідження образу головного персонажа поеми — отамана Гамалії, його рис характеру, змальованих у творі, цінування місця цього образу в українській літературі. На основі дослідження оформлення публікації у вигляді буклету.
 • Дослідження історії створення поеми «Гамалія», пошук інформації та створення своєї версії щодо обставин, які стали поштовхом до написання твору. Розробка веб-сайту.
 • Участь у проекті, створення власних висловлень, демонстрація результатів роботи.
 • Демонстрація проекту на відкритому заході 05.12.2012 року


Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

1 місяць

Вхідні знання та навички

 • Вміти аналізувати ліро-епічний твір.
 • Знати роль Т.Г.Шевченка як основоположника нової української літератури, обставини, під впливом яких сформувався світогляд письменника.
 • Знати твори про козацьку славу України, риси вдачі запорожців.
 • Вміти працювати з текстом твору. Знати зміст ліро-епічної поеми «Гамалія» (у скороченому варіанті).
 • Вміти визначати ставлення поета до зображуваних подій, формулювати та відстоювати власну думку.
 • Вміти створювати власні висловлення у вигляді творів, тез, схем, таблиць.


Матеріали та ресурси

Учнівські роботи


Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

1. Сулима М.М., Баліна К.Н., Тригуб І.А. Українська література. Підруч. Для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. мовами нац. меншин. – К.: Грамота, 2008


2.Колесса Ф., Мелодії українських народних дум, серія 1—2, Львів, 1910—13 («Матеріали до української етнології НТШ», т. 13—14),2 Київ, 1969

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Додаткове приладдя:

 • Портрети письменників української та світової літератури,
 • митців культури,
 • фотоілюстрації,
 • папір та інше.

Ресурси Інтернету

1.http://www.kulturamovy.org.ua


2. http://www.history.org.ua/?termin=Kozactvo_i_folklor

3. http://museumshevchenko.org.ua/

4. http://www.ukrlit.vn.ua/article/225.html

5. http://lib.misto.kiev.ua/UKR/TVIR/SHEVCHENKO/shevchenko34.txt

Оцінювання знань та вмінь учнів

оцінювання презентації,

оцінювання публікації,

оцінювання веб-сайту;

загальне оцінювання всіх учнів;

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.