Навчальний проект "У всякого своя доля"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Бєлік Тетяна Володимирівна

Назва проекту

У всякого своя доля

Ключове питання

Мій боже милий! як хотілось,
Щоб хто-небудь мені сказав
Хоч слово мудре; щоб я знав,
Для кого я пишу? для чого?
За що я Вкраїну люблю?
Чи варт вона огня святого?..

Тематичні питання

1. Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?

2. Тарасів “Кобзар” – народу великий дар?
Народне прислів'я)

3. Чия правда,
Чия кривда
І чиї ми діти?

4. І хто знає, що діється
В нас на Україні?

Для формулювання ключового та тематичних питань використано рядки з поезій Т.Г. Шевченка «Княжна», «Думи мої, думи мої…», «Хіба самому написать», «І мертвим, і живим…».

Змістові питання

1.Які твори з творчого доробку Т.Шевченка називають автобіографічними? Чому?

2.Як відобразив тугу за рідною землею Тарас Шевченко в поетичних творах та живописних роботах?

3.Чому Т. Шевченко попри все зумів зберегти любов до рідного слова у той час, коли тисячі українців легко зрікалися рідної мови?

4.Яким постав перед вами Шевченко з опрацьованих творів?

5.Як вшановується пам’ять про Великого Кобзаря на його батьківщині?

Стислий опис

Семикласники вже не вперше знайомляться з життєвим шляхом та поетичними творами Т.Г Шевченка. Тому проект спрямований на розкриття біографічних фактів з життя Кобзаря рядками його віршованого слова та живописних робіт. Чому саме в рідний край, живучи на чужині, посилає поет свої вистраждані рядки – думи. Задля реалізації поставленої мети учні були об’єднані у групи: літературознавці, шевченкознавці, літературні критики, туроператори. Учні навчаються робити самооцінку, взаємооцінку своєї роботи та роботи своїх товаришів. Робота над проектом сприяє здійсненню міжпредметних зв'язків української літератури з інформатикою, образотворчим мистецтвом, історією.

Навчальні предмети

 • Українська мова і література
 • Музика, образотворче мистецтво
 • Інформатика

Класи

7 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Державні освітні стандарти та навчальні програми «Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2004 Навчальна програма: Українська література. Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. О.М. Івасюк, Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005 р.

Освітня галузь «Мови і літератури»

Даний проект базується на розкритті гуманістичного потенціалу та естетичної цінності творів української літератури (на прикладі творів Т.Г.Шевченка), формування світогляду учнів, їх національної свідомості, моралі та громадянської позиції. Забезпечує порівняння літературних творів, їх компонентів (тем, мотивів, образів, поетичних засобів та іншого), розгляд традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у творчості Т. Шевченка, демонстрацію лексичного багатства і невичерпних стилістичних можливостей української мови. Оволодіння методами компаративного аналізу надає можливість більш поглибленого вивчення художніх творів, при цьому зростає інтерес учнів до їх вивчення, активізується читацька діяльність, реалізуються виховні завдання у процесі вивчення літератури.

Освітня галузь «Технології»

Ознайомлення учнів з місцем та роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті, їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при вирішенні завдань, пов'язаних з обробкою інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, представленням, передачею. Створення умов для реалізації особово-орієнтованого підходу до навчання, виховання і розвитку особи.

Освітня галузь «Мистецтво»

Освітня галузь «Мистецтво» розкриває розмаїття жанрів і стилів українського та світового мистецтва, своєрідність вітчизняної художньої культури як складової частини світових культуротворчих процесів, особливості культурних регіонів світу, основи естетичних знань. Метою цієї освітньої галузі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатність до сприймання, розуміння і створення художніх образів, художньо-творча самореалізація і духовне самовдосконалення.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

1) зупинитись на маловідомих цікавих фактах з біографії поета; визначити автобіографічну основу поезій Т.Г.Шевченка;

2) навчити учнів визначати головну думку творів, характеризувати образи;

3) продовжити розвивати відчуття образного слова, уміння зіставляти життєві факти з художнім викладом подій та робити висновки;

4) засобами виразного читання викликати співчуття до трагічної долі дитини сироти в тогочасному суспільстві;

5) створити узагальнений образ поета-борця, співця долі України.

Діяльність учнів

Складається з двох етапів - теоретичного та практичного.

Теоретичний:

 • знайомляться з презентацією вчителя і ключовим питанням проекту; об’єднуються в дослідницькі групи: «Шевченкознавці», «Літературознавці», «Журналісти», «Туроператори»;
 • ознайомлюються з критеріями оцінювання презентації, публікації, веб-сайту;
 • планують свою діяльність, розподіляють обов’язки;
 • працюють з дидактичними матеріалами, проводять дослідження за тематичними питаннями проекту;
 • знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними;
 • оформлюють звіт про проведену роботу.

Практичний:

 • збирають матеріали у літературі, проводять соціологічне опитування;
 • обробляють зібраний матеріал;
 • використовують дидактичний матеріал;
 • створюють презентації, публікації, блог, використовуючи для цього критерії оцінювання публікацій, презентацій і блогу;
 • оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх друзів;
 • презентують свою роботу на засіданні літературної вітальні.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

4 тижні, по 2 заняття на тиждень

Вхідні знання та навички

1) Володіє сюжетною основою прочитаних творів, умінням визначати суттєве.

2) Знає окремі фрагменти біографії письменника.

3) Розуміє зміст прочитаного, пояснює поетичне кредо, висловлене поетичними рядками.

4) Володіє навичками виразного читання.

5) Має початкові уміння і навички працювати з програмним пакетом Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint та Publisher), має початкові уміння працювати в Інтернеті.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

1. Гуржій І. О. Тарас Шевченко про героїчне минуле України. — К., 1964. — 46 с.

2. Національний музей Тараса Шевченка: [Альбом] / Упоряд.: Т. Андрущенко, С. Гальченко. — К.: Мистецтво, 2002. — 224 с.: іл.

3. Огієнко І. Тарас Шевченко/ Упоряд. М. С. Тимошик. — К.: «Наша наука і наша культура», 2002. — 440 с. — («Рукописна спадщина». Т.2)

4. Шевченко Т.Г. Кобзар.- Л.:”Книжково-журнальне видавництво”.,1961._618 с.

5. Шевченківський словник: У 2 т. / Відп. ред. Є. П. Кирилюк: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. — К.: Головна редакція УРЕ, 1976–1977.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

папір, ручки, олівці, флеш-носій, мультимедійний проектор, екран, тонер для принтера

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Для проведення тестування використовувалися:

 • тестова оболонка MyTest,
 • тестування за допомогою засобів Microsoft Office Excel 2010,
 • виконання письмових тестів розроблених в Microsoft Office Word 2010.


Також оцінювалося виразне читання напам'ять [1] і виконання творчих робіт оцінюється за критеріями оцінювання з української мови та літератури.
Створені продукти оцінювалися за відповідно розробленими вимогами:

 • Оцінювання презентації: [2]
 • Оцінювання публікації: [3]
 • Оцінювання веб-сайту: [4]


Оцінюванню також підлягали:

 • робота в малій групі:[5]
 • публічний виступ: [6]


Оцінювання проекту (журнал): [7]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.