Навчальний проект "Християнсько-етичні цінності українського народу в художньому світі Т. Шевченка"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Плоска Ніна Іванівна

Назва проекту

Християнсько-етичні цінності українського народу в художньому світі Т. Шевченка

Ключове питання

Звідки ми черпаємо багатство для душі?

Тематичні питання

1.Чи була Біблія джерелом наснаги і творчості Т.Шевченка?

2.Чим мав Т.Шевченко морально-етичну програму у своїх творах?

3.Як Т. Шевченко трактує добро і зло у його художньому світі?

Змістові питання

- Чи варто читати Біблію у наш час?

- Як ви розумієте провідну думку Нового Заповіту – час вчитися любити?

- Як сприймав Святе Письмо Т. Шевченко у різні періоди свого життя?

- Які епіграфи з Біблії використовував Кобзар у поетичних творах?

- Які біблійні образи й мотиви зустрічаємо у «Кобзарі» Т.Шевченка?

- Які твори Т.Шевченка на історичну тематику утверджують єдність нації в ім’я державності у поєднанні з християнсько-етичними цінностями українського народу?

- Які моральні заповіти залишив нам Т.Шевченко?

Стислий опис

У курсі української літератури в 9 класі у розділі «Нова українська література» вивчається тема «Життя і творчість Т.Шевченка» (15 годин). У роботі над проектом висвітлюється тема «Тарас Шевченко і Біблія».

Феномен Т.Шевченка відбиває нашу національну природу, наше світосприймання, наше минуле й нашу надію на майбутнє. Він символізує душу українського народу, втілює його гідність, дух і пам'ять, бо він не тільки поет – він національний Пророк.

Кожна епоха творила свій образ Т.Шевченка і хотіла його словами говорити – від імені народу – про себе. Вітчизняне літературознавство відчуло потребу в поглибленому аналізі феномена Т.Шевченка, його трактуваннях таких вічних людських моральних цінностей як добро і зло, людяність, любов ближнього, до Бога, тобто всього того, що називаємо духовністю.

Обравши матеріалом дослідження художні твори Т.Шевченка, ми виходили з того, що помітною рисою шевченкознавців була і є канонізація Т.Шевченка як поета переважно громадянського спрямування. Вони мало уваги звертали на притаманні поетові милосердя і любов, що виростають з духовно-гуманістичних коренів.

Особливо нам би хотілося звернути увагу на твори, пов’язані з Богом, у яких є біблійні крилаті вислови та релігійні образи й мотиви.

У багатьох творах ми бачимо Т. Шевченка як глибоко віруючого християнина, для якого Бог – святиня, щоденна молитва – органічна потреба духовного життя. Про що б не розповідав, не описував, до якої теми не звертався б, поет не залишає Бога, йде поруч з ним, але найголовніше – має Бога в душі й серці.

Навчальні предмети

Українська мова і література, образотворче мистецтво, інформатика, історія України

Класи

8-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь "Мови і літератури"

Мета – формування комунікативної і літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.

Змістовими лініями літературного компонента є аксіологічна, літературознавча, культурологічна.

Аксіологічна лінія забезпечує опрацювання художнього твору у єдності його етичних та естетичних вимірів, спрямованість роботи над текстом на формування ціннісних орієнтацій і розвиток творчих здібностей особистості; літературознавча – засвоєння основних теоретико- та історико-літературних знань і розгляд твору у контексті літературного процесу; культурологічна – усвідомлення літератури як складової частини духовної культури українського та інших народів. Ці змістові лінії формують літературну компетенцію учнів.

Українська література 5-12 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів за редакцією Р. Мовчан. – К: «Перун», 2005.

Освітня галузь «Технології».  Інформатика

 • усвідомлення ролі проектної діяльності для розвитку сучасного техногенного середовища;
 • знання про проектний пошук як основу творчого процесу, ознак та характеристик досконалості результату проектної діяльності;
 • знання видів та змісту проектних документів і уміння користуватися ними;
 • уміння здійснювати проектну діяльність за заданими умовами, графічно відображати творчий задум, давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності;

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

 • Знання змісту, проблематики та найважливіших особливостей поетики художніх текстів, рекомендованих для вивчення напам'ять художніх творів, літературно-критичних, публіцистичних та науково-популярних статей; біографічних відомостей про письменника та його світогляд.
 • Розуміння цілісної картини художнього світу та представлену в ньому авторську концепцію, етичних та естетичних цінностей, відображених у художньому тексті; художній текст як твір мистецтва слова та джерело духовного багатства особистості.
 • Вміння аналізувати та інтерпретувати зміст твору, суть морального конфлікту та власну етичну позицію щодо нього, співвідносити порушені у творі проблеми з власним життєвим досвідом, розв’язувати творчі завдання різних типів Вміти обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога. Мати уявлення про її стильове і образне вираження у творчості поета. Зуміти зiставити переспів Шевченка і оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти поетового почуття.
 • Осмислення беззаконня життя “без Бога”. Усвідомлення Бога як високого духовного оплоту особистості, щасливого майбутнього України при благословенні Бога, на шляхах праведних.

Завдання:

 1. З’ясувати, чи була Біблія джерелом творчості і наснаги Т.Шевченка.
 2. Виявити, які саме біблійні вислови використовував Т.Шевченко як епіграф до своїх творів, вияснити їх суть і роль.
 3. Окреслити коло біблійних образів і мотивів у поетичній творчості Т.Шевченка.
 4. Дослідити процес формування понять «добро» і «зло» у свідомості і творчості Т.Шевченка.
 5. Охарактеризувати роль добра і зла в поетичних творах Т.Шевченка, розкриваючи гуманістичний зміст його поезій.

Діяльність учнів

Етапи роботи над проектом:

Підготовчий етап:

1. Ознайомити учнів із метою і завданнями проекту, ключовим та тематичними питаннями.

2. Повторити основні біблійні легенди, притчі.

3. Пригадати етапи життя і творчості Т.Г. Шевченка.

4. Прочитати твори Т.Г.Шевченка, в яких використані крилаті біблійні вислови, релігійні образи і мотиви.

5. Визначити, у яких поезіях Т. Шевченка відображені такі вічні цінності як «добро», «зло» і духовність.

І етап

1. Об’єднатися у творчі групи: 1) філософи; 2) літературознавці, 3) журналісти; 4) шевченкознавці; 5) художники; 6) сценаристи; 7)фоторепортер.

2. Спланувати роботу над темою дослідження.

3. Розподіл обов’язків.

4. Опрацювати рекомендовану літературу.

ІІ етап

1. Скласти анкету, кросворди, вікторину, сенкан, творчі роботи, поетичні рядки про Біблію, Т.Шевченка.

2. Підготувати наукові дослідження на запропоновані теми.

3. Створити учнівські презентації для оприлюднення результатів своєї діяльності.

4. Узяти інтерв’ю у вчителів школи на тему «Шевченко у моєму житті» й підготувати публікації у шкільну газету «Переменка».

5. Проілюструвати відомі твори Т.Шевченка.

6. Створити веб-сайт.

7. Узяти участь у підготовці сценарію свята «Т.Г.Шевченко – правди й вольності пророк».

8. Скласти сценарій виступу учнів школи біля пам’ятника Т.Шевченкові у центрі селища 9 березня.

ІІІ етап

1. Захистити проект на засіданні районного відділення МАН «Паростки надії».

2. Узяти участь у конкурсі на найкращий вірш, малюнок до творів Т.Шевченка.

3. Підготувати спецвипуск шкільної газети до дня народження Т.Шевченка.

4. Провести свято «Т.Шевченко – правди й вольності пророк».

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2 місяці

Вхідні знання та навички

 • Знати фрагменти Біблії, вміти їх переказувати і тлумачити, усвідомлювати універсальність євангельських істин людського буття;
 • знати життєвий і творчий шлях Т.Шевченка, твори, в яких є духовна присутність Біблії;
 • здійснювати ідейно-художній аналіз поезій;
 • вміння готувати доповіді і виступати з ними;
 • вміння використовувати додатковий інформаційний матеріал;
 • навички роботи з першоджерелами;
 • вміння декламувати поезію напам’ять;
 • висловлювати власну думку;
 • вміння створювати файли за допомогою програм пакету MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Publisher),
 • працювати з програмами обробки графічних зображень;
 • вміння роботи із сканером, принтером, фотоапаратом;
 • знання правил безпечної поведінки при роботі з комп’ютером.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентації

Біблія - джерело наснаги і творчості Т.Шевченка

Використання епіграфів із Біблії у поетичних творах Т.Шевченка

Загальнолюдські духовні цінності в художньому світі Т.Шевченка

Цикл "Давидові псалми"

 • Публікації

Буклет "Моральні заповіти Т.Шевченка"

Буклет "Біблія - джерело творчості Т.Шевченка"

Тематичний випуск шкільної газети "Переменка"

 • Веб-сайт

Веб-сайт Головна сторінка.jpgВеб-сайт сторінка 2 Плоска.jpg


Веб-сайт сторінка 3 Плоска.jpgВеб-сайт сторінка 4 Плоска.jpg


 • Інше

Узагальнююча таблиця "Морально-етична програма у творах Т.Шевченка"

Опорна схема "Образи поезії "Ісаія. Глава 35"

Опорна схема "Еволюція образу жінки-матері у творах Шевченка"

Тематична збірка "Крилаті вислови"

Складаємо сенкан

Сценарій виступу учнів школи біля пам’ятника Т.Шевченкові

Вірші

Вікторина

Наукова робота

Фотоальбом

Робота на проектом

Методичні матеріали

План проекту

План реалізіції проекту

Презентація вчителя про роботу над проектом

Конспект уроку-дослідження

Презентація до уроку

Журнал

Свято «Т.Г.Шевченко – правди й вольності пророк»

Список літератури

Список посилань

Дидактичні матеріали

Пам'ятка "Підготовка до виступу із доповіддю"

Пам'ятка "Послідовність виконання дій під час підготовки доповіді

Кросворд №1

Кросворд №2

Кросворд №3

Питання для обговорення циклу «Давидові псалми»

Будуємо собор душі за Т.Шевченком

Результати анкетування

Контрольна робота

Тести "З ЯКОГО ТВОРУ Т.ШЕВЧЕНКА РЯДКИ?"

Друковані матеріали

1. Біблія. –– Об’єднання біблійних товариств. – 1990. – 296с.

2. Білоусенко П.І. – Мовознавчі студії в школі: - Запоріжжя: Хортиця. 2000.

3. Коваль А.П., Коптілов В.В. 1000 крилатих виразів української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1964.

4. Коптілов В.В. У світі крилатих слів. – К.: Веселка, 1976. – 200 с.

5. Куценко Л. Час вчитися любити: Біблія на уроках літератури. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 56 с.

6. Степанишин Б. Українська словесність від прадавніх часів до середини ХІХ століття. Посібник для учнів 9 класу загальноосвітніх шкіл, гуманітарних гімназій, ліцеїв, коледжів та студентів-філологів вищих шкіл. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 272 с.

7. Українська література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.П.Ткачук, М.М.Сулима, В.Л.Смілянська, В.І.Сулима. – К.: Освіта. – 416 с.

8. Чупринін О.О. Усі уроки української літератури у 9 класі. ІІ семестр. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 494 с.

9. Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. – К., 1990.

10. Шевченкова криниця: Збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка / Вступ. слово Л.І. Андрієвського. Упорядн. В.Дорошенко, Т.В. Майданович. – К.: Криниця, 2003. – 288 с.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір А4, ватман, фотопапір, гуаш, акварельні фарби, маркери, фломастери, чорнила для картриджів, файлові папки

Ресурси Інтернету

http://io.ua/

http://skripnikmarina.ucoz.ua/photo/kartini_t_shevchenka/

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/portret-shevchenka-sklali-z-ponad-sotni-fragmentiv/

http://uk.wikipedia.org

Оцінювання знань та вмінь учнів

 • Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їхньої роботи в проекті.
 • Оцінити знання учнів за допомогою спостереження за їх роботою.
 • Оцінити творчі роботи, написані учнями.
 • Оцінити знання учнів під час відповідей на уроці, виступів із доповідями.
 • Оцінити створені кінцеві продукти (презентації, публікації, веб-сайт) за листами оцінювання.
 • Здійснити підсумкове оцінювання учнів по завершенню роботи над проектом.


Лист оцінювання доповіді

Оцінювання презентації

Оцінювання публікації

Оцінювання веб-сайту

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.