Навчальний проект "200 років від Дня народження Т. Г. Шевченка"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Шавкова Надежда Николаевна

Назва проекту

200 років від Дня народження Тараса Шевченка

Ключове питання

Яку роль відіграв Т. Г. Шевченко для розвитку української літератури?

Тематичні питання

Які твори Т. Г. Шевченка нам відомі?
Що ми знаємо про Шевченка – художника?
Що нам відомо про життєвий шлях поета?

Змістові питання

Які твори Шевченко написав для дітей?
Якою була тематика його творів?
Що він зображував у своїх картинах?

Стислий опис

Цей Проект присвячений життю та діяльності видатного поета та художника, чия літературна спадщина вважається основою української літератури й сучасної української мови. В роботі над проектом учні поведуть дослідження творчої діяльності Тараса, з’ясують які твори написав Шевченко, познайомляться з Шевченком – художником. Участь у Проекті допоможе визначити значення Т. Г. Шевченка в українській мові та літературі.

Навчальні предмети

Українська література, малювання  

Класи

8 клас 

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Метою освітньої галузі "Мови і літератури" є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій. Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів. Літературознавча лінія передбачає вивчення літературних творів у єдності змісту і форми, оволодіння учнями основними літературознавчими поняттями, застосування їх у процесі аналізу та інтерпретації художніх творів, розгляд літературних творів, явищ і фактів у контексті літературного процесу, виявлення специфіки літературних напрямів, течій, шкіл у розвитку української літератури, світової літератури і літератур національних меншин, розкриття жанрово-стильових особливостей художніх творів, ознайомлення учнів з основними принципами художнього перекладу. Культурологічна лінія передбачає усвідомлення творів художньої літератури як важливої складової мистецтва, ознайомлення учнів з основними цінностями світової художньої культури, розкриття особливостей творів, літературних явищ і фактів у широкому культурному контексті, висвітлення зв'язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей, розширення ерудиції учнів, виховання їх загальної культури, поваги до національних і світових традицій, толерантного ставлення до представників різних культур, віросповідань, рас і національностей. Компаративна лінія забезпечує порівняння літературних творів, їх компонентів (тем, мотивів, образів, поетичних засобів та іншого), явищ і фактів, що належать до різних літератур, встановлення зв'язків між українською, світовою літературою і літературами національних меншин, розгляд традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у різних літературах, зіставлення оригінальних творів і україномовних перекладів літературних творів, увиразнення особливостей української культури та літератури на основі світової, демонстрацію лексичного багатства і невичерпних стилістичних можливостей української мови. Зміст літературної освіти з урахуванням вікових особливостей учнів визначає художні твори, літературні явища і факти, розкриває їх ідейно-естетичну своєрідність та значущість в історії української і світової культури, встановлює зв'язки між різними національними літературами, літературою і фольклором, літературою і міфологією, літературою і філософією, літературою та іншими видами мистецтва, передбачає обсяг загальних теоретичних понять, необхідних для розуміння літератури як мистецтва слова, формування вмінь аналізувати та інтерпретувати художні твори в різних аспектах. Засвоєння учнями літературного компонента сприяє їх залученню до надбань вітчизняного і світового письменства, розвитку стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури протягом життя, збагаченню духовно-емоційного досвіду, формуванню загальної культури, підвищенню рівня володіння українською, іноземними мовами та мовами національних меншин. Вивчення української літератури сприяє вихованню любові до народу, його мови, звичаїв, національних традицій, культури, розумінню світової та національної історії, проблем сьогодення, розвиткові інтелектуальних, духовних та естетичних цінностей.

== Завданнями освітньої галузі є: ==

 • формування стійкої мотивації до вивчення української мови і літератури, іноземних мов, мов і літератур національних меншин, світової літератури, любові до української мови і культури, а також поваги до інших мов і культур;
 • ознайомлення з мовною системою і формування на її основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок;
 • вироблення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої (аудіювання, читання, говоріння, письмо) та читацької діяльності, різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);
 • формування комунікативної і літературної компетентностей;

ознайомлення із здобутками художньої оригінальної та перекладної літератури;

 • формування знань про специфіку художньої літератури як виду мистецтва, розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати та інтерпретувати літературний твір у літературному та культурному контексті, взаємозв'язку з іншими видами мистецтва;
 • формування мовленнєвої і читацької культури, творчих здібностей, культури ведення діалогу, розвиток критичного мислення та естетичних смаків учня;
 • формування гуманістичного світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури, особистісних рис громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Участь у проекті допоможе розширити знання з життя та творчості Тараса Шевченка. Проект спрямований на розвиток особистих вмінь та навичок учнів, які в процесі роботи розвивають мислення високого рівня, навички впевненої поведінки.

Очікувані результати:

•Розвиток навичок, необхідних для успішного вивчення літератури, побудованих на знаннях комп’ютерної грамотності.

•Навички креативного мислення.

•Розвиток комунікативних навичок, ефективна робота в команді.

•Вміння висловлювати свою думку та вміти аргументувати її.

Діяльність учнів

Учні збирають інформацію в Інтернеті , систематизують її, працюють з додатковою літературою з даної проблеми.

Учасники проекту навчаються роботі в програмах Publisher - створення публікацій, MS Word - набір текстів; MS PowerPoint – створення презентацій; Internet Explorer – пошук інформації.

Актив Проекту розробляють сценарій презентацій, проводять дослідницьку роботу, вчаться проводити аналіз отриманих даних.

Учасники працюють у командах:

технологи – пошук матеріалів в Інтернеті та інших джерелах інформації,

дизайнери – створення презентацій, веб – сайту в Інтернеті,

журналісти – створення публікацій, буклетів, написання статей до місцевих ЗМІ.


В результаті учні виступають з презентаціями творчих робіт на батьківських зборах перед батьками, на педагогічних нарадах перед вчителями, на загальношкільних зборах перед учнями школи.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Семестр

Вхідні знання та навички

Вміння та навички роботи на комп’ютері

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентація
 • Публікація
 • Веб-сайт
 • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

 • 1.Спогади про Тараса Шевченка / Упоряд. і приміт. В. С. Бородіна і М. М. Павлюка; передм. В. Є. Шубравського. — К.: Дніпро, 1982. — 547 с. іл.
 • 2.Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. / Упоряд., підгот., тексти, передм., приміт., покажч. В. Л. Смілянська. — К.: «Дніпро», 1991. — 702 с.
 • 3.Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. — 2-е вид. — К.: Обереги, 2004. — 480 с.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір для тиражування публікацій.

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Листок оцінювання веб - сторінки

Листок оцінювання публікації

Листок оцінювання презентації

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.