Навчальний проект "Books We Can't Live Without"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Мозгова сертификат32 21062013.jpg


Содержание

Автор проекту

Мозгова Лариса Михайлівна

Назва проекту

"The Books We Can't Live Without"

Ключове питання

  Are you fond of reading books?

Bigtop books.jpg

Змістові питання

• What can you enjoy in different kinds of books?

• Are books one of the greatest inventions of man?

• Where can you get more information from?

• What are your favourite English and American writers?

• Do you think reading plays an important role in the life of people?

Knigi12.jpg

Стислий опис

Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок збирати інформацію, аналізувати та класифікувати її, обговорювати результати досліджень. Працюючи над проектом, діти вчаться збирати інформацію про бібліотеки й читання книг, обговорювати питання, адаптувати текст, вмонтовувати знайдений матеріал. Проект розвиває комунікативні уміння учнів, творчі навички, навички самоаналізу та критичного мислення; розвиває бажання і уміння самостійно вивчати англійську мову ( через Інтернет, з допомогою довідників і т. д.), уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями. Практичні заняття допомагають учням закріпити тематичну лексику, систематизувати знання, розширити кругозір.


23265.jpg

Навчальні предмети

 1. Aнглійська мова
 2. Література
 3. Інформатика

Вік учасників проекту

14-15 років

Державні освітні стандарти та навчальні програми

1. Закон України «Про освіту», 1992

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Освітня галузь мови і літератури), 2004.

3. Методичні рекомендації по вивченню іноземних мов у 2012-2013 н.р.  

4. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К.: Ленвіт, 2003

5. Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі, 2004

6. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови 5-9 класи. - К.: Перун, 2005

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

☺ Навчати учнів ефективно співпрацювати в групі.

    Навчати створювати презентацію, публікацію. 

☺ Здобувати та узагальнювати інформацію з Інтернету, робити на її основі власні висновки.

☺ Формувати вміння стисло, чітко представляти результати досліджень.

☺ Розвивати соціокультурні, лінгвістичні та мовленнєві компетенції в межах сфер спілкування «Перші книги та бібліотеки», «Англійські та американські письменники» , « Моя улюблена книга».  

☺ Розвивати інтерес до читання та навички самостійного читання.  

☺ Розвивати вміння презентувати прочитане.

☺ Виховувати дружнє ставлення один до одного під час дискусії.

     Виховувати повагу до вподобань друзів у читанні.  


Annnn.jpg

Діяльність учнів

1. Підготовчий етап


Учитель

 • проводить підготовче заняття для створення атмосфери та залучення учнів до проекту;
 • ставить проблемні питання, наводить факти з теми,вивчається щоб викликати зацікавленість учнів ( у вигляді стартової презентації);
 • знайомить з формами захисту учнівських робіт; 
 • знайомить з критеріями оцінювання.  


 •  Учні об’єднуються в групи, обирають тему дослідження.
 •  Збираються ідеї для проекту шляхом мозкового штурму. 
 •  Вчитель записує всі ідеї, що пропонуються. 
 •  Створюється схема ідей проекту. Зміст, оформлення, кінцевий результат презентація обговорюються та систематизуються. 


    


01.png

2. Основна робота над проектом


Вчитель
• проводить консультації з учнями;
• переглядає проміжні матеріали;
• підказує кращі засоби вирішення поставлених питань


Учні
• шукають теоретичний матеріал з теми;
• обирають форму захисту своєї теми;
• оформлюють роботу в обраному форматі;
• готують матеріал для захисту теми;
• презентують прочитані книжки на уроках англійської мови.


3. Завершальний етап  


Вчитель
• оцінює захист учнівських презентацій, щоденника читача;
• ставить питання з виконаної роботи;
• підводить підсумки досліджень учнів.


Учні
• захищають обрану тему;
• відповідають на питання вчителя й однокласників;
• оцінюють свою роботу;
• проводять рефлексію.


Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Цей проект виконувався на протязі вивчення теми “ Read to yourself” .

Вхідні знання та навички

Учні повинні знати:

★ лексико-граматичний матеріал з теми "Read to yourself" i "Books in our Life";

★ програми Microsoft Office 2007, 2010 (Word, PowerPoint, Excel та Publisher) та ін.;

★ основні правила пошуку інформацію в мережі Інтернет;


Учні повинні вміти:

★ аналізувати інформацію, робити висновки;

★ працювати з інформаційними джерелами.

★ проводити опитування, систематизувати, порівнювати отриману інформацію;

★ застосувати тематичний матеріал в практичній діяльності;

★ користуватися додатковою літературою;

★ користуватися Інтернетом та працювати з Інтернет ресурсами;

★ створювати учнівські презентації, публікації, веб-сайт;

Матеріали та ресурси

Учительська презентація

“Books we can’t live without”.

Вчительська презентація

Учнівські роботи

Учнівські презентації:


- “Love for reading”

- “The first libraries”

- “Anglo-Saxon literature”

- “English literature. 19th century. Victorian age.”

- “ My favourite book “Jane Eyre” by Ch. Bronte”

Учнівські презентації Публікація:


- Стінгазета “The history of the book”

Стінгазета

- “Reader’s diary”

Reader's Diary


Веб-сайт:


- “The role of books in our life”

Веб-сайт

Методичні матеріали

  

 • Буклет-публікація “How to make reading more interesting”


Буклет-публікація

Дидактичні матеріали

 • Structure of a book
 • Famous writers and their books
 • Your attitude to books
 • Speaking “Reading books”
 • My favourite book
 • Listening “Books in our life”
 • Reading “My school library”
 • Books and the authors
 • Oral practice “ The first books”
 • Listening&Reading&Speaking “ At the library”
 • Tasks for work in groups
 • Crossword “Books in our life”

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

 1. Арванішополо Е. Г. Проектна робота з анг¬лійської мови учнів старшої школи // Біб¬ліотечка журналу «Іноземні мови». — К. : Лен-віт, 2003. — Вип. 2. — 64 с.
 2. Байдурова ТІ. А., Шапошникова Т. В. Метод проектов при обучении учащихся двум ино-странньїм язьїкам // Иностр. яз. в шк. — 2002. — №1. — С. 5-Ю.
 3. Вересока В. А. Проектне навчання на уроках англійської мови як спосіб творчого розви¬тку учнів // Англійська мова та література. — 2007. —№35 (189).
 4. Зимняя И. А., Сахароза Т. Е. Проектная методика обучения английскому язику // Иностр. яз. в шк. — 1991. — № 3. — С. 9-12.
 5. Ковальова Т. В. Елементи методики критичного мислення на уроці англійської мови // Англійська мова та література. — 2007. — № 19-21 (173-175).
 6. Метод проектів на уроках іноземної мови // Іноземні мови в школі. — 2000. — № 1.
 7. Паншелеймонова-Плакса І. А. Ефективність використання інтерактивних та проектних технологій на уроках англійської мови // Англійська мова та література. — 2008. — № 24 (214).

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Додаткове приладдя:


- компьютер

- доступ до мережі Інтернет

- мультимедійний пристрій

- принтер


Витратні матеріали:

СD, DVD діски, папір для друку

Ресурси Інтернету

1. Березина, Т.В. Использование метода проектов на уроках английского языка как средства формирования положительного интереса к иноязычной культуре. / Т.В. Березина [Электронный ресурс] // collection.edu.ru/attach/17/11175.doc

2. Зайченко І. В. Педагогіка [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/17000308/pedagogika/pedagogika_-_zaychenko_ib

3. Полат, Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка/ [Электронный ресурс] // http://distant.ioso.ru/library/publication/iaproj.htm

4. Метод проектов в школьном образовании [Электронный ресурс] // method.vladimir.rcde.ru/getblob.asp?id=1100002960

5. Кочетурова Н. Метод проектов в обучении языку: теория и практика [Электронный ресурс] // http://orus.slavica.org/node/235

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювальні форми

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.