Навчальний проект «200 років від Дня народження Т.Г. Шевченка»

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Зуєва Лариса Олександрівна

Місце роботи: Розівська ЗОШ № 2 I-III ст.

Запорізька область,Розівський район,смт.Розівка

Посада:учитель української мови та літератури

Категорія: вища

Назва проекту

У вінок Кобзареві

Ключове питання

Над чим примушує замислитись творчість Шевченка?

Тематичні питання

1. Ким Тарас Шевченко є для України?

2. Який слід залишив Заповіт Т.Шевченка у духовному житті нашого народу?

3. Як розкривається жіноча доля у творах Т.Шевченка?

4. Яке ваше ставлення до творів живопису Т.Шевченка?

5. Над чим примушує замислитись творчість Т.Г.Шевченка?

Змістові питання

1.Які таланти мав Т. Шевченко? Яка його доля?

2. Що вас найбільше вразило , схвилювало у біографії Т.Г.Шевченка?

3. Яке ваше ставлення до творів живопису Т.Шевченка?

4.Що ви знаєте про родину Т.Шевченка?

5.Як втілюється тема жіночої долі у творчості поета?

Стислий опис

У процесі роботи над проектом учні повинні поглибити свої знання у вивченні української літератури та інших предметів, закріпити навички роботи з комп’ютером, встановити зв’язок літератури з іншими предметами. Учні повинні зрозуміти великий духовний імпульс, який подала діяльність Т.Шевченка у боротьбі за культурне збагачення України,за політичну незалежність Учні будуть розробляти інформаційний бюлетень та розробляти веб-сторінки з фотографіями, малюнками та статтями для шкільного веб-сайту. Учні створюватимуть та демонструватимуть свої мультимедійні презентації для класу. .

Навчальні предмети

Українська мова і література,

Музика, образотворче мистецтво ,

Інформатика ,

Історія України ,

Зарубіжна література,

Географія.

Класи '5-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Програма з української літератури.5-11 класи.-Київ , «Освіта»,2004. Концепція мовної літературної освіти. 

Мета - формування комунікативної і літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо. Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між початковою, основною і старшою школою, враховує мовну та літературну підготовку учнів початкової школи. Навчання мови та літератури у старшій школі полягає у подальшому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні; говорінні, письмі); заохоченні школярів до читання художньої літератури, ознайомлення з фундаментальними цінностями культури; у формуванні гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до свого та інших культурних традицій.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

На початковому етапі роботи над проектом познайомити учнів з ідеєю проекту, метою та проблемами, які він допомагає вирішувати, та методами оцінювання роботи учнів. Учні проводять дослідження для того, щоб:

Глибше ознайомитись  із  життєвим і творчим шляхом поета.

Уміти порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у творчості поета. Зробити висновок про особливості зображення жіночої долі у творах Т.Шевченка. Визначити місце "Заповіта" Т.Шевченка у духовному житті нашого народу. Уміти схарактеризувати внесок Т.Г.Шевченка у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови Усвідомлювати красу українського художнього слова, представленого в поезії Т.Шевченка. Усвідомлювати те, що Тарас Григорович Шевченко – гордість України Розвивати логічне мислення. Спонукати дітей до свідомої зацікавленості вивчення предмету. Розвити у дітей навички правильного та обдуманого використання комп’ютерних технологій. За допомогою створення інтерактивних елементів на веб-сторінках спонукати учнів замислитися та проаналізувати власне бачення та відношення до запропонованої теми. Використовуючи створені дидактичні матеріали, учні повинні навчитись аналізувати одержану інформацію, виявляти головне та другорядне, робити висновки. Ознайомити з роботою в програмах Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Publisher, поглибити їхні знання та навички при роботі з цими програмами.

Діяльність учнів

На початку роботи над проектом учні обговорюють хід проекту, переглядають методичні матеріали, які підготував вчитель; ознайомлюються з формами оцінювання; добирають інформацію. Учні поділяються на малі групи та організовують розподіл завдань для виконавців, досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації. Добирають ілюстрації відповідно змісту. Під керівництвом вчителя вчаться розробляти презентації. Створюють презентацію в режимі Power Point . Учні планують створення публікації у вигляді інформаційного бюлетеня. Знаходять інформацію із мультимедійної енциклопедії. Навчаються створювати публікацію у програмі Publisher. Роздрукована публікація поміщається на інформаційному стенді перед закінченням проекту. Учні вчаться та створюють веб-сторінки, на яку розміщують інформацію про свій проект.

Пошук матеріалу в різних джерелах: традиційних – друкованих виданнях, ресурсах мережі Інтернет. Працюючи над дидактичними матеріалами, учні заповнюють таблицю використання джерел інформації при підготовці публікації , аналізують одержану інформацію. Аналіз знайденої інформації; формування власних ідей та бачень, висловлення думок щодо заданої теми. Створення малюнків, схем та образів; висування власних гіпотез. Обговорення в групах бачення проблеми. Планування та розробка презентації для виявлення головних етапів роботи. Презентування своїх досягнень в аудиторії (класі) перед своїми однокласниками та батьками,вчителями. Друкування власної презентації; пакування та розпаковування створеної презентації. Створюють власні публікації, для чого вони добирають матеріали, аналізують одержану інформацію, вчаться робити висновки.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Підготовчий етап – 1 тиждень, практична робота – 1 тиждень; узагальнення матеріалу – 1 тиждень. Разом – 3 тижні.

Вхідні знання та навички

Знання клавіатури та вміння користуватися мишею, набір та редагування тексту, елементарні перетворення графічних об’єктів, зберігання та відкривання файлів.

Вміння користуватись інформаційним матеріалом.

Базові знання з мови та літератури.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація

https://docs.google.com/file/d/0BwmkqSHBNrilcVQ2Q3IwTXEwMjQ/edit Презентація-Катерина

https://docs.google.com/file/d/0BwmkqSHBNrilSFBYUENrbkZ2Wmc/edit Презентація-На тебе дивлюся,за тебе молюсь

Презентація-Під вище слово Заповіту

  • Публікація

Публікація-Стежинками Шевченківсьго

  • Веб-сайт

Моє свято чорнобриве

  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Презентація-Гра для розумників 5-7кл.

Презентація-Гра 8-11кл.

Публікація

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Я вивчаю українську№3 (3) березень 2011р.- вид-во Основа

Останнім шляхом Кобзаря (підбірка матеріалів до шевченківських днів) / Шкільна бібліотека.- №2.- 2006.- С.25-67.

Вічний як народ : Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка:(навчальний посібник) /авт.-упоряд.О.Буденко,Н.Петренко.-К.:Либідь,1998.

Новиченко Л. Шевченко- поет, борець, людина /Л.Новиченко .-К.:Дніпро,1982

Дзюба І. Тарас Шевченко: життя і творчість/ .І.Дзюба.-(2-ге вид., доопрац.).-К.:ВД «Києво-Могилянська академія»,2008.

Спогади про Шевченка.-К.:Дніпро,1982.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір для принтера, кольорові маркери, ватман, дискети.

Ресурси Інтернету

https://docs.google.com/file/d/0BwmkqSHBNrilNDJQLUVJSmY0VEU/edit Інформаційні джерела

[httpp://www.kobzar.info/ Ресурси]

[1]

[2]

[httpp://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom/]

[httpp://tarasshevchenko.livejournal.com/]

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.