Навчальний проект Все навколо геометрія

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

посилання на візитку автора[1]

Назва проекту

Все навколо геометрія

Ключове питання

Яким би був світ, якби не було геометрії?

Тематичні питання

Чи всі предмети, що нас оточують мають геометричну форму?
Чи всі кристали многогранники?
Як пов’язана геометрія з іншими науками?

Змістові питання

Де взяла свій початок геометрія?
Які геометричні фігури ви знаєте?
Що називають правильним многогранником?
Скільки існує правильних многогранників?
Як використовують стереометрію в архітектурі?
Що спільного Пікассо з геометрією?

Стислий опис

Учням нерідко здається, що геометрія – це нудний набір формул і фігур. І вони не здогадуються, що геометричні форми знаходять своє відображення практично у всіх галузях. Геометрія являє собою могутній інструмент пізнання світу, створення світових шедеврів архітектурного мистецтва, живопису.

Учні обирають предметну область за своїми інтересами ( побут, жива природа, спорт, наука, техніка, харчування та інше) та збирають статистичну інформацію щодо тематичних питань за певний проміжок часу. Використовуючи ці дані, вони будують діаграму 

Учні будуть розробляти інформаційний бюлетень та розробляти веб-сторінки з фотографіями, малюнками та статтями для шкільного веб-сайту. Учні створюватимуть та демонструватимуть свої мультимедійні презентації для класу.

Навчальні предмети

українська мова та література
математика
географія
фізика
образотворче мистецтво

Класи

8-9 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь "Математика"
Основною метою освітньої галузі є:
- опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;
- формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності;
- інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції);
- вивчення геометричних фігур на площині, розвиток просторових уявлень і уяви;
- навчання математичної мови;
- формування уявлень про математичні поняття і методи як важливі засоби моделювання реальних процесів і явищ.
Геометричні фігури.
Уявлення про логічну будову геометрії.
Знання означень геометричних фігур в просторі та їх властивостей; видів геометричних перетворень; методів, що застосовуються в стереометрії.
Уміння зображати геометричні фігури, розв'язувати прості задачі

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Учні будуть знати про геометричні фігури на площині та в просторі, вміти виділяти із загального частини. Навчаться створювати презентації в режимі РowerPoint. Будуть проводити статистичну обробку отриманих результатів та представляти їх в графічному режимі. Учні навчаться писати в різноманітних жанрах, розвивати просторову уяву, зображати оточуючі предмети, ділити цілі об’єкти на складові. Учні вироблять навички планувати свою діяльність, розподіляти обов’язки та узгоджувати свою діяльність з іншими, співпрацювати в команді. Учні вдосконалять навики виконання рисунків в стилі „Графіка”. Прокласифікують оточуючі предмети за певними критеріями. Пізнають різноманіття оточуючого світу. Учні розвинуть навики спілкування та використають комп’ютерні технології для засобів зв’язку та обміну інформацією. Учні вчитимуться встановлювати спільні та відмінні риси фігур, організовувати самостійне вивчення теми. Учні порівняють зміст теми з критеріями, запропонованими вчителем.

Діяльність учнів

На початку учні обговорюють хід проекту. Учні поділяються на малі групи та організовують розподіл завдань для виконавців. Дальше вони досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації., знаходять інформацію в Інтернеті. Добирають ілюстрації відповідно змісту. Під керівництвом вчителя вчаться розробляти презентації. Створюють презентацію в режимі Power Point. Досліджують статистику використання геометричних фігур у своїй галузі за допомогою маршрутного листка, навчаються проводити автосумування, будують діаграму кількості в середовищі Excel, а потім спільно формулюють загальні висновки, створюють підсумкову діаграму. Учні планують створення публікації у вигляді інформаційного бюлетеня. Знаходять інформацію із мультимедійної енциклопедії та здійснюють опитування своїх однолітків. Навчаються створювати публікацію у програмі Publisher. Роздрукована публікація поміщається на інформаційному стенді за два тижні до закінчення проекту. Учні вчаться та створюють веб-сторінки, на яку розміщують інформацію про свій проект.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Підготовчий етап – 2 тижні, реалізація – 2 тижні.

Вхідні знання та навички

• Знають клавіатуру та мають вміння користуватися мишкою (друкувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію)
• Знають геометричні фігури на площині, їх елементи та метрику
• Учні мають попередній досвід роботи по створенню діаграм без машин
• Мають деякий попередній досвід роботи по створенню мультимедійних презентацій та пошуку в Інтернеті

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Веб-сайт


Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

1) Алгебра: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/За ред. Ю.І. Мальованого. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 288с.
2) Смирнова И.М. В мире многогранников. – М.: Просвещение,1995.
3) Энциклопедия элементарной математики. Книга IV. Геометрия. - М.; 1963, с. 382.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Комп’ютери, проектор, мультимедійний екран.

Ресурси Інтернету

История возникновения геометрии[2]

Геометрия Великой пирамиды [3]

КРИСТАЛЛЫ И КРИСТАЛЛОГРАФИЯ [4]

Общая информация о многогранниках [5]

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання здійснюється згідно розроблених форм та критеріїв.
Презентація – шляхом самооцінки.
Публікація – шляхом оцінки учнів одне одного.
Веб-сайт оцінюють учні та вчитель.
Перевід отриманих результатів здійснюється за розробленим лиском оцінювання.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.