Навчальний проект - "Творча майстерня “ Скарбничка майстрів своєї справи ”"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Тарарухіна Анна Євгенівна та Петряник Тетяна Володимирівна

Назва проекту

Творча майстерня “ Скарбничка майстрів своєї справи ”

Ключове питання

Як створити красу?

Тематичні питання

Що таке оздоблення?

Які стилі оздоблень існують?

Які види оздоблень ви вивчили вже , та які плануєте сьогодні використати?

Де використовують оздоблення?

Змістові питання

• Які бувають види аплікації?

• Що таке термоаплікація?

• Які способи використання термоаплікації?

Стислий опис

Проект передбачає ознайомлення учнів з різними техніками оздоблення виробів.

Учні практично використовують різні види оздоблень для прикрашення одягу та предметів інтер’єру. Переконують, що одержані знання та практичні навички потрібні в подальшому житті, естетичному розвитку особистості.

В ході проекту також:

1. Комплектуються мобільні групи

2. Створюються презентація, публікація та веб-сайт проекту

3. Проходить конкурс-захист учнівських проектів

4. Розповсюджується буклет серед мешканців села, учнів ліцею.

5. Проходять конкурси – виставки творчих доробок.

Навчальні предмети

Українська мова та література

Зарубіжна література

Музика, образотворче мистецтво

Інформатика

Я і Україна

Історія України

Трудове навчання

Класи

1 - 11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Трудове навчання – загальноосвітній предмет, який складає основу предметного наповнення освітньої галузі “Технологія”. Предмет має на меті формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпечення умов для їх професійного самовизначення, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці, здійснення допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей. Досягнення цієї мети забезпечується змістом трудового навчання. Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технологія”, концепції трудового навчання і креслення , базового навчального плану середніх навчальних закладів освіти, згідно з якими на вивчення даного предмета відводиться по 1 годині у 5,6 класах і по 2 години у 7 і 8 класах. Реалізація змісту цих програм повинна забезпечувати вирішення таких завдань: формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки; ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті; ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманітними засобами праці; створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань і інтересів; формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства , культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства; виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність;створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості. Комп’ютерні технології. Учні вчаться працювати, використовуючи комп’ютерні програми . Комп’ютерні технології покращують продуктивність навчання. Комп’ютерні технології, щоб навчати, відбирати та збирати інформацію з різноманітних джерел.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Робота над проектом сприяє формуванню у старших школярів вміння відбирати і аналізувати інформацію, працювати з енциклопедіями, довідниками, спеціальною літературою, використовувати можливості інформаційних технологій. Учні під час роботи над проектом вчаться проводити спостереження, систематизувати і узагальнювати отриману інформацію та застосовувати її на практиці, висувати гіпотези, робити аргументовані висновки. - набули позитивний досвід групової роботи, побачили значимість діяльності кожного для результату загальної справи; - отримали позитивний емоційний настрій, можливість розвитку різних видів компитентностей. Проект сприяє розвитку комунікативних навичок, особистісних якостей кожного.При підготовці і створенні презентацій учні набули навичок використання програми PowerPoint для яскравої демонстрації результатів свого дослідження, вчилися коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей. При демонстрації презентацій розвивали навички виступати перед аудиторією, при складанні діаграм учні вчились порівнювати, аналізувати, співставляти факти. Вони продовжать формування навичок роботи в бібліотеці, почнуть разом з батьками виробляти навички роботи в Інтернеті. Ефективно шукати тексти та малюнки. Вони навчатимуться відбирати відповідні до теми малюнки для ілюстрацій. При створенні публікації в учнів формується вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення. При створенні Веб-сторінки в дітей формуються дизайнерські уміння, діти вчаться комп’ютерній термінології. Під час захисту формується вміння зв’язно висловлювати свої думки. Розширюєтьсяй впоряд-ко-вковується досвід дітей. Виховувається ввічливість, впевненість, вміння ораторського мистецтва.

Діяльність учнів

І етап – учні ознайомлюються з темою проекту, Ключовим та Тематичними питаннями,темою свого дослідження. Відбувається поділ дітей на групи за вподобаннями, розподіл доручень в кожній групі. Учні розробляють веб-сайт, презентацію або буклет згідно критеріїв оцінювання. ІІ етап -проходить обговорення й узагальнення опорних знань учнів. Проводиться анкетування для виявленння рівня відповідних навичок роботи кожного учня з комп’ютером, та забезпечення можливості навчання. Під час перегляду вчительської презентації учні знайомляться з критеріями оцінювання, з завданнями, питаннями, на які вони шукатимуть відповіді. Розподіляють свій час з допомогою календаря проекту. ІІІ етап -учні разом з батьками шукають інформацію в Інтернеті, опрацьовують літературу, підбирають малюнки. Узагальнюють матеріали на чернетці, ведеться підготовка до захисту прокту. ІV етап – учнями проводиться рефлексія і самооцінка проекту за підсумковою картою: «Моя робота над проектом». Після цього робиться оцінка проекту групами, вчителем. Учні беруть участь в Дні захисту проектів старшої школи. Захист проходить у формі майстер - класу. Проходить вручення нагород та відзнак учням, батькам. По завершенні проекту проводиться оцінювання проекту в цілому, включно з захистом, отримання відгуків про те, наскільки вдалим він був.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2 місяці

Вхідні знання та навички

Знання програм пакету Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Microsoft Publisher, Word), вміння шукати та опрацьовувати інформацію.

Матеріали та ресурси

Фотоапарат

Принтер

Сканер

Відеокамера

Комп'ютер

Засоби для зв'язку з Інтернетом

Швейне обладнання

Праска

Учнівські роботи

  • Презентація

Група істориків [[1]]

Дослідники видів оздоблення [[2]]

Лялька [[3]]

Умільці [[4]]


  • Публікація

Єдність форми й оздоблення [[5]]


  • Веб-сайт

“ Скарбничка майстрів своєї справи ” [[6]]

Фотоальбом

[[7]] [[8]] [[9]] [[10]] [[11]] [[12]] [[13]] [[14]] [[15]] [[16]] [[17]]

Методичні матеріали

Творча майстерня “ Скарбничка майстрів своєї справи ”[[18]]

Проектний журнал [[19]]

Урок - Оздоблення виробу [[20]]

Список літератури [[21]]

Дидактичні матеріали

[[22]]

Друковані матеріали

Література [[23]]

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Допоміжні матеріали [[24]]

Ресурси Інтернету

Посилання [[25]]

Оцінювання знань та вмінь учнів

[[26]]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.