Обсуждение участника:Ilona

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Хляпова І.О.
НМЦ міськУО м.Запоріжжя, травень 2010 р.
Формування життєвих компетентностей учнів засобами особистісно орієнтованого підходу у навчанні фізики та природознавства

Із Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи випливає, що одним із магістральних напрямів реформування освітньої системи України слід визнати компетентнісну стратегію, пов’язану з принципово новим цілепокладанням у педагогічному процесі, з перенесенням акцентів зі знань, умінь і навчальних результатів як результа¬тів навчання на формування компетентності учнів.
Серед основних завдань загальноосвітньої школи освітянські концептуальні документи визначають виховання «національно свідомої, вільної, демократичної, життєво й соціально компетентної особистості», формування загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної та соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності. Компетентність названо інтегрованим результатом навчальної діяльності учнів.
Розуміння компетентності як результату навчання є вельми актуальним у європейському просторі. Суспільний прогрес і науково-технічна революція, яка лежить в його основі, зумо¬вили не лише технічні, економічні та соціальні зміни. Вони зумовлюють такі параметри цих змін, як швидкість, глобальність, систематичність, незворотність, невизначеність. Швидкість змін створює ситуацію цейтноту, коли на визначення найбільш правильного рішення просто немає часу. Їх незворотність робить ціну помилки надвисокою, а ризик зумовлює психологічний дискомфорт.
У той же час, саме ці параметри створюють і велетенський простір для реалізації всіх життєвих можливостей особистості. За цих умов до життєвої компетентності, жит¬тєстійкості та життєздатності особистості висуваються додаткові вимоги.
У сучасному суспільстві, яке все більше цінує інтелектуальний та творчий по¬тенціал особистості, життєво компетентна людина здатна орієнтуватися в суспільстві, швидко реагувати на запити часу, спроможна реалізувати можливості та будувати власне життя, долати небезпеку, контролювати ризик.
Спираючись на вищезазначене, робимо висновок, що сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя, а також поетапно створювати умови для набуття учнями необхідних компетентностей.
Керуючись українськими офіційними освітянськими документами, серед основних груп ключових ком¬петентностей названі: соціальні, комунікативні, полікультурні, інформаційні, саморозвитку й самоосвіти, продуктивної творчості.
Особливо формування інформаційної компетентності на даному етапі є надзвичайно актуальним у зв’язку з тим, що за програмою 12-річної школи викладання інформатики розпочинається лише в 9 класі. Отже, перед вчителем постає задача на уроках фізики формувати вміння самостійно шукати, аналізувати та осмислювати інформацію; відбирати та використовувати інформацію з різних джерел; використовувати сучасні інформаційні технології.
Використовуючи передовий педагогічний досвід та удосконалюючи власні напрацювання, вчитель застосовує технологію майндмеппінг, як альтернативну форму проведення уроків систематизації й узагальнення знань, умінь і навичок.
Майндмеппінг – це зручна і ефективна техніка альтернативного запису. Сучасні дослідження вчених доводять, що звичайне нотування – слово за словом, речення за реченням, тобто інформація, яка розташована лінійно або стовпчиками, не достатньо довго зберігається у мозку. Мозок запам’ятовує інформацію краще, коли вона має вигляд певних моделей, схем та асоціацій.
До основних принципів створення ментальної карти належать наступні: починати карту в центрі аркуша з головного елемента, від якого розгалужуються інші; записувати тільки ключові слова, символи або головну тему для кожної гілки; розміщувати на тій самій гілці споріднені пункти; асоціації, які сприяють запам’ятовуванню, можливо підкріпити символічними малюнками.
Під час викладання вчитель намагається наблизити фізику як науку до реального життя. Тому пропонує даний метод роботи для проведення підсумкового уроку з певної теми або для об’єднання декількох тем. Наприклад, корисним і цікавим може бути урок систематизації та узагальнення тем «Тиск» та «Теплопровідність». Це поєднання дає можливість розглянути всі питання, що стосуються радіаторів, їх технічних характеристик, вартості, конструкцій; основних видів систем опалення, систем постачання води, тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення; тиску, одиниць вимірювання, способів регулювання, формул для обчислення.
Для раціонального використання часу і ресурсів та для ефективної підготовки до проведення уроків даного типу вчитель пропонує учням розроблений алгоритм підготовки й виготовлення тематичної ментальної карти в технології майндмеппінг:
• вибір теми ментальної карти;
• поділ теми на підтеми;
• обговорення назви карти;
• створення груп для роботи над певною підтемою з вибором модератора групи;
• отримання завдання групами;
• створення кожним учнем власної поштової скриньки для можливості швидкої передачі інформації та її накопичення і обєднання в одній базі - поштовій скриньці вчителя;
• виклад її на створеному вчителем сайті з фізики та природознавства для надання можливості модераторам групи редагувати зібрану інформацію та всім учням класу ознайомитися з нею;
• підготовка групою схеми карти, визначення наявності необхідної теоретичної та ілюстративної інформації, підготовка інформації до друку в зручній формі;
• підготовка доповіді з теми з використанням ментальної карти;
• як альтернатива, створення групою на базі зібраної інформації презентації для представлення всьому класу на узагальнюючому уроці з певної теми;
• демонстрація ментальної карти для можливості ознайомлення з результатами роботи учнями гімназії та їх батьками.
Критерії оцінювання роботи :
• робота повинна бути оформлена відповідно до вимог українського правопису;
• зміст (логічність, аргументованість, цікавість, важливість, сучасність) інформації;
• об’єм (стислість, ґрунтовність) інформації;
• практичне застосування під час вивчення теми;
• науковий рівень роботи повинен відповідати віковим особливостям учнів 8-х класів;
• дотримання вимог технології майндмеппінг при виготовленні карти;
• загальний внесок учня у роботу групи;
• спроможність зробити узагальнення теми з використанням частини ментальної карти будь-якої групи.
Готуючись до уроку такого типу та виконуючи всі вищезазначені вимоги, учні формують та розвивають наступні компетентності:
• саморозвитку й самоосвіти (виділення головного, узагальнення власних знань, організація самоосвітньої діяльності, визначення перспективи діяльності, залучення та збагачення власного досвіду);
• інформаційну (використання різних джерел інформації, аналіз інформації, розуміння та усвідомлення інформації, вміння переробляти інформацію для отримання певного продукту, вміння користуватися новими інформаційними технологіями);
• продуктивної діяльності (активізація творчих здібностей, вміння побачити та сформулювати проблему);
• полікультурну (повага до чужої праці, формування загальнолюдських цінностей, забезпечення розширення кругозору та підвищення культурного рівня учнів, вплив освітнього середовища на розвиток учнів);
• комунікативну (обговорення проблеми, формування власної точки зору, вміння доводити власну позицію, розвиток культури мовлення, вміння презентувати свій продукт, адекватне ставлення до критики);
• соціальну (забезпечення співробітництва, здійснення роботи в команді, усвідомлення власного внеску у спільну роботу, формування адекватної оцінки і самооцінки, вміння використовувати власний досвід).
Отже, педагог упроваджує даний досвід у навчальний процес з метою підвищення ефективності навчання та для розвитку в учнів здатності до самоосвіти, самовизна¬чення, самостійності і самореалізації і це дає можливість учням:
- формувати вміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її;
- розвивати навички роботи з інформацією, що міститься в навчальних предметах і освітніх галузях, а також в оточуючому світі;
- оволодіти мовами та способами взаємодії з людьми, навичками роботи в групі;
- використовувати засвоєні знання, уміння та способи діяльності в реальному житті для розв'язання практичних завдань;
- розвити здатність складати та здійснювати плани та особисті проекти;
- виховувати ціннісне ставлення до власної та чужої праці, охайність, працелюбність, здатність брати на себе відповідальність з власної ініціативи;
- формувати вміння аналізувати нові ситуації та застосовувати знання для такого аналізу;
- розвивати якість конкурентоспроможного працівника;
- виховувати доброзичливе ставлення до успіхів товариша, здатність уживатися з іншими;
- оволодіти навичками використання сучасних технічних засобів, технологічних процесів;
- підвищити рівень обізнаності на правилах використання технічних приладів, техніки безпеки та формувати уявлення про позитивні та негативні впливи техніки на життя людини.
Провідна педагогічна ідея досвіду:
НАВЧИТИСЯ ПІЗНАВАТИ;
НАВЧИТИСЯ ДІЯТИ;
НАВЧИТИСЯ ЖИТИ РАЗОМ;
НАВЧИТИСЯ ЖИТИ.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Освіта України.- 2004. - № 5.
2. Доклад международной комиссии по образованию, представленный ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище». – М.: ЮНЕСКО, 1997.
3. Єрмаков І., Погоріла І. Феномен компетентнісно спрямо¬ваної освіти // Відкритий урок: розробки, технології, до¬свід. – 2005. – № 9–10.
4. Життєва компетентність особистості / За ред.Л.В.Сохань, І.Г.Сохань, Г.М.Несен. – К.: - Богдана,2003. – 520 с.
5. Конопака А.О. Формування практичної компетентності школярів на уроках фізики та астрономії // Фізика в шко¬лах України. – 2008. – №4(104). – С. 2–4.
6. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні.— К.: К.І.С., 2003.— С. 13—41.
7. Подласый И. Продуктивная педагогика.— М.: Народное образование, 2003.— 496 с.
8. Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. – К., 2005. – 220 с.РОЗРОБКИ УРОКІВ

   Природознавство, 5 клас


Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.