Перспективне планування роботи над науково-методичною темою РМО вчителів трудового навчання

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Перспективне планування роботи РМО вчителів трудового навчання на п’ять років з 2012 – 2017 рр. над єдиною науково-методичною темою:

«Розвиток творчої компетентності учителя в умовах сучасного інформаційного суспільства через застосування проектних технологій на уроках трудового навчання»

Мета: впроваджувати у педагогічну практику проектних технологій для стимулювання розвитку творчої компетентності учителя; створювати умови для професійного розвитку педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.


Содержание

І етап: ПІДГОТОВЧИЙ. ДІАГНОСТИЧНИЙ (2012-2013 н.р.)

1. Аналіз результатів педагогічного процесу:

1.1 аналіз науково-методичної роботи РМО вчителів трудового навчання;

1.2 діагностування учителів з метою вивчення готовності учителів до застосування проектних технологій у навчально-виховному процесі;

1.3 анкетування учителів.

2. Виявлення науково-методичної проблеми, обґрунтування її актуальності для членів РМО.

3. Опрацювання та систематизація результатів анкетування, діагностування та визначення мети, завдань, методів реалізації вибраної теми.

4. Обговорення та затвердження єдиної науково-методичної теми РМО вчителів трудового навчання.

5. Складання плану роботи над єдиною науково-методичною РМО.


Теоретичне обґрунтування теми:

1. Визначення провідних напрямків діяльності МО з питань реалізації науково-методичної теми.

2. Підготовка та проведення засідань РМО з відповідною тематикою.

3. Ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки.

4. Створення інформаційної бази «Висвітлення проблеми проектних технологій у психолого-педагогічній літературі».


ІІ етап: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОВОЛОДІННЯ ТЕМОЮ(2013-2014 н.р.)

Мета: колективне опанування системних підходів, напрямів реалізації проблеми, технології.

Зміст роботи :

 • складання списку літератури з проблеми РМО ;
 • загальна теоретична підготовка педагогічного колективу до впровадження в практику нових ідей, концепцій, рекомендацій (вивчення і аналіз науково-методичної літератури, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки,ППД з цієї теми);
 • навчання педагогічного колективу управлінської рефлексії, техніці корекції суб’єктивного стану в проблемній ситуації;
 • розробка необхідних дидактичних, психолого-педагогічних та інших засобів (інструментарію, пам’яток, алгоритмів);
 • осмислення кожним педагогом власного досвіду у можливостях обраної теми ;
 • вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості ;
 • порівняльний аналіз свого досвіду з рекомендаціями ;
 • самоосвіта ;
 • експертна оцінка реального досвіду.

Форми і методи роботи : проведення засіданнь РМО у формі педагогічних дебатів, лекції, круглих столів, теоретичний аналіз літератури, вивчення і аналіз педагогічного досвіду, спостереження, анкетування, бесіди, тестування, експертиза освітніх програм, моделювання педагогічних процесів тощо.


ІІІ етап. Практичний (практичний розвиток системи, практичне дослідження проблем, реалізація змісту проблем)(2014-2015 н.р.)

Мета. Створення ефективного механізму реалізації науково-методичної теми РМО ; впровадження в навчально-виховний процес відповідних інновацій.

Зміст роботи.

 • забезпечення морального стимулювання педагогічних працівників;
 • планування діяльності РМО з урахуванням роботи над темою;
 • спрямування всіх напрямів методичної роботи на формування і розвиток практичних вмінь і навичок вчителів у контексті реалізації проблеми;
 • опрацювання послідовності правил і норм виконання технологічних процедур з упровадження теми;
 • виокремлення напрямів і засобів застосування проектних технологій;
 • створення банку інформації щодо впровадження науково-методичної теми в навчально-виховному процесі;
 • апробація ППД;
 • випуск методичного бюлетеня досвіду роботи РМО над науково-методичною темою;
 • поступове впровадження в практику роботи всіх членів РМО провідних ідей – методичних рекомендацій, прийомів і методів роботи, які сприяють реалізації методичної теми;
 • моніторинг початкового стану роботи з теми;
 • аналіз проміжних результатів;
 • саморефлексія вчителями своєї діяльності, побудови моделі нового виду діяльності, яка дозволить змінити суперечливості при вирішенні проблеми;
 • своєчасне коригування механізму реалізації роботи над науково-методичною темою;
 • удосконалення форм методичної роботи з педкадрами через реалізацію всіх її функцій.

Форми і методи роботи: відкриті уроки і заходи, засідання РМО, наставництво, індивідуальна робота,консультації, майстер-класи, тренінги; теоретичне моделювання уроків в контексті проблеми; моніторингові дослідження, теоретичний аналіз, аналогія,конкретизація.


ІV етап. Управління процесом впровадження (Набуття досвіду, компетентнісно зорієнтований підхід до системи)(2015- 2016 н.р.)

Мета: набуття досвіду всіма членами колективу з питань практичного втілення в роботу проектних технологій. Реалізації науково-методичної теми.

Зміст роботи

 • здійснення практичної допомоги вчителям у впровадженні інноваційної технології у навчально-виховний процес;
 • проведення корекції на підставі моніторингу;
 • планування контролю за роботою колективу над темою;
 • розробка дидактичного та методичного забезпечення даного етапу;
 • вивчення результативності комбінування традиційних та інноваційних варіантів фахової і методичної діяльності;
 • удосконалення системи роботи вчителів у контексті реалізації науково-методичної теми;
 • удосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи, активізація роботи РМО;
 • організація творчої групи за наслідками роботи над темою, оформлення результатів;
 • дослідження ефективності уроків у процесі реалізації науково-методичної теми.

Форми і методи. Робота творчої групи, семінари-практикуми, взаємовідвідування уроків, вивчення ППД, засідання РМО у формі панорами досвіду, лекцій, педагогічних дискусій, методичних рингів, дебатів, дидактичних ігор; самоосвіта; діагностування, анкетування, спостереження та аналіз уроків, планування, конструювання, моделювання, циклограми, графіки, схеми; узагальнення.


V етап. Узагальнюючий (компетентнісно зорієнтований підхід до системи) (2016 – 2017 н.р.)

Мета. Узагальнити й запровадити в практику роботи колективу педагогічний досвід щодо застосування проектних технологій; здійснити корекцію на основі даних моніторингу.

Зміст роботи:

 • обробка даних про хід реалізації теми; співвідношення отриманих результатів з поставленими цілями;
 • оформлення та опис перебігу та результатів освоєння нововведення;
 • прийняття управлінських рішень за результатами всебічного аналізу впровадження положень проблеми;
 • проведення підсумкового засідання РМО;
 • вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу через застосування проектних технологій;
 • аналіз створення дидактико-методичного , матеріально-технічного забезпечення інновації;
 • вироблення програми дії на новому етапі роботи;
 • узагальнення ППД ;
 • впровадження позитивних результатів у практику роботи;
 • розробка шляхів корекції та контролю.

Форми і методи роботи: засідання РМО, звіт творчої групи, узагальнення ППД, аукціони та фестивалі методичних ідей та педагогічних знахідок, робота діагностичних і моніторингових груп, участь у конкурсах, захист інноваційних проектів, круглі столи, методичні виставки, публікації, оформлення проектів, портфоліо.


Удосконалення фахового рівня :

 • самоаналіз (аналіз) набутого досвіду, виконання нових фахових дій;
 • визначення можливих ліній доопрацювання освітньої технології;
 • визначення перспективних напрямів самовдосконалення;
 • можливість поширення фахових здобутків.
 • систематизація накопичення матеріалу.
Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.