Портфоліо проекту "Вода-головне джерело життя"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Ревенко Інна Вікторівна

Назва проекту

"Вода-головне джерело життя"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія, екологія

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Даний проект призначений для вивчення теоретичного матеріалу та проведення дослідницької діяльності з теми «Вода. Розчини» у 9 класі Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у 3 групи по 8-9 чоловік ( хіміки, біологи, екологи), робота груп координується вчителем. Проект передбачає такі види діяльності учнів, як огляд і вивчення матеріалу з підручника, додаткової літератури; пошук інформації в Інтернеті; користування електронними таблицями для сортування, організації й оцінки результатів дослідження. Учні проводять дослідження, роблять висновки, узагальнення. і складають звіт. Передбачається індивідуальна та групова діяльність учнів. В ході роботи учні планують свою роботу, знайомляться з різними видами джерел. По закінченню роботи над проектом, учні створять презентацію або публікацію, підготують цікаві повідомлення. Учні отримують дозвіл батьків на користування Інтернетом

Питання проекту

Ключове питання

Для життя чи саме життя?

Тематичні питання

Чи буває багато води? Чому без води і не туди і не сюди?

Змістові питання

Яка будова молекули води? Що таке водневий зв'язок? Які фізичні властивості води? Які хімічні властивості води? Що таке кристалогідрати? На які групи поділяються речовини за їх розчинністю? Які фактори впливають на розчинність речовин? Яке значення мають розчини у природі та житті людини?

План вивчення теми (вставити файл)

План впров теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Учень: наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, суспензій, емульсій, кристалогідратів;

розрізняє компоненти розчину;

пояснює суть процесів розчинення, вплив різних чинників на розчинення, утворення водневого зв’язку;

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини.

Робота у проекті дозволить:

1.Сформувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмету.

2. Розвивати вміння працювати в колективі, знаходити компромісні рішення з метою здійснення спільного завдання.

3. Розвивати вміння користуватися різноманітними інформаційними джерелами: додатковою літературою, довідниками, інтернет-ресурсами, аналізувати одержані знання.

4. Сприяти розвитку навичок самостійної дослідницької роботи, вмінню узагальнювати та робити висновки, розвивати критичне мислення.

5.Сприяти формуванню вмінь оформлення використаних інформаційних джерел.

Діяльність вчителя

Публикация Ревенко Инна 28022013 Лист1.jpg
Публикация Ревенко Инна 28022013 Лист2.jpg

Вправа фасилітація

Під час роботи над проектом вчитель працює за наступним планом: 1 етап (підготовчий): вчитель дає характеристику методу проектів(ознайомлює учнів з учительською публікацією); знайомить зі змістом конкретного проекту і мотивує учнів (ознайомлює учнів з учительською презентацією); допомагає учням в постановці мети, формуванні груп за інтересами. 2 етап (планування): вчитель пропонує ідеї, висловлює припущення, знайомить з джерелами ресурсів; допомагає учням встановіть критерії оцінки результатів і процесу, вирішують форми оформлення результатів роботи над проектом. 3 етап (дослідження:) вчитель спостерігає, радить, побічно керує діяльністю, проводить консультації, нагадує правила з техніки безпеки при виконанні експерименту. 4 етап (аналітичний: результати та висновки): вчитель допомагає учням аналізувати інформацію; формувати висновки; вносить зміни і доповнення в презентацію; виправляє помилки; коректує, надає поради по оформленню звіту та його захисту. 5 етап (контрольне - коригувальний: оформлення звіту): вчитель слухає, ставить доцільні запитання в ролі рядового учасника; обговорює з учнями можливі форми показу результатів роботи (презентації або публікації). 6 етап (завершальний: оцінка результатів і процесу): вчитель оцінює зусилля учнів, креативність, якість використання джерел, невикористані можливості, потенціал продовження, якість звіту та результати досліджень; нагороджуються кращі виконавці проекту.

Діяльність учнів

Презентация учня

Правила БЖД

Учні знайомляться з презентацією вчителя, перевіряють свої знання з теми за допомогою мозкового штурму та об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет, повідомлення, проводять соціологічне опитування. Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або веб-сторінка. Представлення своїх робіт відбувається на останньому занятті за присутності запрошених гостей. Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні можуть презентувати за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.

Оцінювання

Робота на проектом починається з презентації вчителя і мозкового штурму для відповіді на тематичні питання. З цією метою учнів ділять на групи та кожна група отримує окреме завдання. Для визначення рівня знань з теми на початку роботи над проектом учні заповнюють таблицю «ЗХД». Вони самостійно планують, що їм необхідно вивчити для засвоєння теми. В процесі роботи над проектом вчитель відстежує зростання досягнень кожного учня через заповнення цієї таблиці та оцінює результати учня на даному етапі шляхом проведення тестування. Для корекції проміжних результатів проводяться індивідуальні та групові консультації, само- та взаємооцінювання.

 Для підведення підсумків роботи над проектом проводиться захист робіт кожної групи у відповідності з розробленими раніше критеріями оцінювання.  

Презентація вчителя

Піраміда

Таблиця ХДЗ

Тест для учнів

Таблиця оцінювання презентації

Самоспрямування учнів

Корисні ресурси

Список джерел

Інші документи

Шаблон презент учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.