Портфоліо проекту "В поисках света"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Лук'яненко Юлія Володимирівна, вчитель російської мои та літератури Запорізької гімназії №47 Запорізької міської ради Запорізької області.

Назва проекту

"В поисках света"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

світова література, дотичні - російська мова, інформатика.

Вік учнів, клас

15-16 років, 10 клас

Стислий опис проекту

Даний проект реалізувано в рамках вивчення теми «Н.В. Гоголь «Мертвые души» (10 клас). Метою проекту є поглиблення знань учнів з теми, розвиток їх інтелектуальних та творчих здібностей; формування в них навчальних, мотиваційних, медіа, комп’ютерних, життєвих та кар’єрних навичок; розвиток вміння працювати з інформацією. Проект розраховано провести в позаурочний час. Учні будуть виконувати завдання, співпрацюючи в групах: «Психоаналітики», «Журналісти», «Літературознавці». Запропоновані матеріали орієнтуватимуть школярів на проведення дослідження і підводитимуть до відповіді на тематичні та ключове питання. Результати своєї участі у проекті учасники представлять у вигляді блогу.

Питання проекту

Ключове питання

Можно ли оставаться человеком несмотря ни на что?

Тематичні питання

1. Почему человек становится бездуховным?

2. Как выглядят «мертвые души» сегодня?

3. Как в мировой литературе представлены образы «мертвых душ»?

Змістові питання

1. О каком из героев в поэмыН.В Гоголя "Мертвые души" сказано: "Люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан"?

2. У кого из героев поэмы "Мертвые души""в кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года"?

3. Что Чичиков обещал привезти в подарок детям Манилова?

4. Как звали Коробочку?

5. Кем по рангу была Коробочка?

6. Как охарактеризовал Чичиков Коробочку?

7. О каком герое поэмы говорится, что он был «исторический человек»?

8. Как по-дружески мог назвать Ноздрёв своего знакомого: "Ведь ты такой ..., никогда ко мне не заедешь"?

9. Кто из помещиков потчевал Чичикова индюком «ростом с телёнка, набитым всяким добром: яйцами, рисом, печёнками и невесть чем…»?

10. Как звали Собакевича?

11. Какое прозвище было у Плюшкина?

12. Сколько лет было Плюшкину?

13. Сколько мертвых душ и беглых крестьян приобрел Чичиков у Плюшкина?

14. Кто, глядя на списки крестьян, «вздохнувши, произнес: «Батюшки, мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? Как перебивались»?

15. Кто из помещиков приехал в город для оформления купли-продажи мертвых душ?

16. Как звали Чичикова?

17. Какой самый главный совет, данный отцом, запомнил Чичиков на всю жизнь

18. Как Чичиков сумел заполучить первое повышение по службе?

19. Что Чичиков делал на таможне мастерски, с собачьи чутьём?

20. Почему Чичиков решил сам написать списки, которые надо было предоставить в крепостную экспедицию?

21. Сколько времени Чичиков жил в городе NN?

22. Куда намеревался перевести Чичиков купленных «крестьян»?

23. Как характеризует Гоголь Чичикова в конце 11 главы?

24. Кого из героев поэмы Н.В.Гоголь не относит к «мертвым душам»?

25. Какой прием использует Н.В.Гоголь в названии поэмы?

План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

-Розкрити зміст назви поеми М.В.Гоголя «Мертвые души» і своєрідність жанру твору; проаналізувати образи поміщиків в поемі, з'ясувати гоголівську ідейну концепцію твору і стилю.

-Формувати навички анлізу художнього твору, систематизації і узагальнення матеріалу.

-Формувати читацьку та мовленнєву культуру.

-Розвивти творчі здібності учнів.

-Формувати навички 21 століття: вміння критично мислити і вирішувати проблеми; співпрацювати.

-Формувати і розвивати комунікативні здібності; інформаційну, медіа та ІКТ-грамотність.

-Формувати і розвивати життєві та кар'єрні навички.

-Виховувати сумлінне ставлення до життя суспільства і до власного життя.

Діяльність вчителя

Діяльність вчителя протягом реалізації проекту можна умовно розділити на 3 етапи:

1 Підготовчий. 2. Основний етап 3. Підсумковий.

1. Підготовчий етап.

Керівник проекту

• Розробляє план вивчення теми: обирає тему проекту, формулює питання, ставить цілі та завдання; створює план реалізації проекту.

• Готує стартову презентацію, за допомогою якої знайомить учнів з ключовим та тематичними запитаннями, завдання для груп.

• Проводить соціологічне опитування за допомогою онлайн-опитувальника, відповіді опрацьовує за допомогою Excel та результати представляє у вигляді діаграм.

• Знайомить учнів з особливостями та перевагами методу проектів, використовуючи при цьому матеріали інформаційного буклету «Дорогу осилит идущий…»

• Розробляє критерії оцінювання учнівської роботи, матеріали для здійснення формуючого оцінювання.

• Готує добірку тематичних інтернет-ресурсів, які можуть бути використані учнями під час реалізації проекту.

• Готує пам'ятки та рекомендації, які допоможуть учням успішно працювати над реалізацією проекту.

• Створює динамічну сторінку блогу, на якій буде відображатися хід проекту, та сторінку, де буде розміщуватися цікава та необхідна інформація.

• Ознайомлює учнів з планом реалізації проекту.

2. Основний етап.

Організовує об’єднання учнів у групи.

• Проводить організаційне заняття, на якому ознайомлює учасників проекту із завданнями, алгоритмом роботи, інформаційними ресурсами, видами робіт та критеріями їх оцінювання (хід заняття відображено у презентації).

• З’ясовує навчальні потреби учнів (використання ЗХД, організуючої діаграми).

• Пропонує пам’ятки, які допоможуть учням у пошуках інформації в Інтернеті, роботі у групі та інші матеріали (за потребою, наприклад, сервіси веб 2.0), тощо.

• Здійснює формуюче оцінювання (до початку, протягом проекту, по завершенню реалізації проекту).

3. Підсумковий етап.

• Розробляє оцінювальні листи.

• Перевіряє роботи учнів.

• Організовує обговорення результатів роботи.

• Організовує захист проекту.

• Проводить рефлексію.

Діяльність учнів

Діяльність учнів

• Ознайомлюються зі змістом буклету, в якому визначені переваги методу проектів.

• Вивчають правила безпечної поведінки в інтернеті та рекомендації для роботи за комп'ютером.

• Об’єднуються у групи, ознайомлюються із запропонованими завданнями, інформаційними джерелами, вебміксом "Сервисы веб 2.0.", пам'ятками та рекомендаціями, підготованими вчителем, керівником проекту.

• Відповідають на питання онлайн-опитувальника.

• Визначають цілі та завдання, продумують алгоритм власної діяльності, визначають форму представлення дослідження (кінцевий продукт проекту - блог)

• Ознайомлюються з відеоуроком "Як створити блог" та критеріями оцінювання блогу.

• Здійснюють добір інформації з Інтернет – джерел, попередньо оцінюючи її.

• Виконують завдання, які спрямовані на досягнення навчальних цілей та формування навичок 21 століття.

• Створюють сторінки блогу, на яких будуть розміщувати результати дослідження.

• Доповнюють вебмікси "Изучаем поэму Н.В.Гоголя "Мертвые души", "Сервисы веб 2.0."

• Здійснюють оцінку власної діяльності та діяльності в групі. Рефлексія.

• Приймають участь у захисті проекту.

Диференціація навчання

Перед початком проекту учнів об’єднаємо у різнорідні групи, що сприятиме стимуляції творчого мислення й інтенсивного обміну ідеями. У таких групах будують конструктивніші взаємини між учасниками. Учням, які мають проблеми у навчання, будуть запропоновані завдання на пошук уривків твору, пошук зображень, які будуть ілюструвати хід дослідження, заповнення шаблону або форми (завдання відповідного рівня складності), підготовка розповіді за організаційною діаграмою або картою знань. Для кожної групи учнів підготовані завдання з урахуванням їх здібностей та можливостей. Для обдарованих – це аналіз уривків художнього твору, створення розповіді від імені героя, написання есе, створення карт знань, інтерпретація дібраної інформації тощо.

Оцінювання

Протягом реалізації проекту передбачено неперервне формуюче оцінювання, обов'язковими складовими якого є оцінювання на початку проекту з метою виявлення навчальних потреб учнів, учасників проекту, спонукання до самоспрямування у навчанні та співпраці; оцінювання протягом реалізації прроекту, яке дає уявлення про якість виконання учнями завдань на різних етапах діяльності та допомагає відслідковувати прогрес в навчанні та формуванні навичок 21 століття, перевіряє розуміння учнями особливостей власного мислення та спонукає їх до самопізнання; підсумкове оцінювання як продуктів проекту, так і рівня сформованості учнівських навичок.

Методи оцінювання: вивчення робіт учнів, ЗХД, мозковий штурм, планування проекту, самооцінювання, рефлексія, спостереження, письмові щоденники, структуроване інтерв'ю, письмові та усні тести і вікторини, тощо.

На початку проекту

Онлайн-опитувальник

Интервью (вопросы "Перед проектом")

ЗХД

Организующая диаграмма

Памятка "Как работать за компьютером"

Памятка "Правила безопасного поведения в интернете"

Памятка "Как работать в группе"

Правила эффективного взаимодействия в группе

Правила ведения дискуссии

Видеоурок "Создаем блог на Blogger

Впродовж роботи над проектом

Интервью (вопросы "Во время проекта")

Онлайн -тест "Знаешь ли ты содержание поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые души"?

Автобиография героя

Самооценивание блога (контрольный список)

Журнал исследований

Наприкінці роботи над проектом

"12 вопросов - 12 баллов" (викторина по содержанию поэмы "Мертвые души"

Интервью (вопросы "После проекта")

ЗХД

Самооценка совместной работы

Памятка "Советы оратору"

Бланк оценивания блога

Рефлексия

Корисні ресурси

Проект "Жизнь и смерть в поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души"

Проект "Деталь как средство создания образов в поэме "Мертвые души"

Проект "Цена за человеческую душу - два с полтиной"

Проектная деятельность в информационной образовательной деятельности 21 века

Гоголиада 21 века, или Гоголь и мы"

Проект "Миссия "Гоголь"!

Проект

Оценивание в проекте

Учебный проект "Путешествие во времени"

Навички фасилітації

Інші документи

Список використаних джерел

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.