Портфоліо проекту "Жири"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Ткаченко Алла Іванівна

Назва проекту

Жири

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія, дієтологія, екологія.

Вік учнів, клас

17 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 11 клас, тема "Жири". Проект спрямований на формування знань про жири, як естери, їхній склад, особливості будови. значення жирів як продуктів харчування і області застосування жирів. Учні збирають інформацію про склад і будову жирів, досліджують їхні фізичні та хімічні властивості, з'ясовують взаємозв'язок про властивості і застосування жирів, досліджують роль жирів в життєдіяльності організму людини та практичне застосування жирів в народному господарстві. Для кращої роботи в проекті учні об'єднуються в групи по чотири - п'ять чоловік, робота учнів координується вчителем. Учні знаходять інформацію з даної теми в літературних джерелах, Інтернеті. Опрацьовуюь і вивчають її, проводять власні дослідження і складають звіти. Кінцевим продуктом роботи груп над проектом стануть мультимедійна презентація, буклет або публікація.

Питання проекту

Ключове питання

Зважані та щасливі?

Тематичні питання

Аналіз чи синтез?

Як добути мило і маргарин?

Яке значення жирів в життєдіяльності організмів?

Як застосовуються жири в народному господарстві?

Змістові питання

Який склад і будова жирів?

Ким і як було відкрито склад і будову жирів?

Чи є відмінності у складі рослинних і тваринних жирів?

Які фізичні властивості жирів?

Які хімічні властивості жирів?

План вивчення теми

План впрвадження теми


План вивчення теми

Навчальні цілі

1.Формувати знання про жири, їхній склад.

2.Розглянути будову і властивості жирів як естерів гліцеролу та вищих карбонових кислот.

3.Ознайомитися з хімічними властивостями жирів на прикладі гідролізу і гідрування.

4.Визначити сфери застосування жирів, їх біологічне значення для організмів.

5.Встановити причинно-наслідкову залежність між складом, будовою, властивостями та застосуванням вивчених речовин.

6.Розвивати стійкий пізнавальний інтерес до предмету.

7.Вчитися працювати в колективі.

8.Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержану інформацію.

9.Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

10.Формувати основи критичного мислення.

11.Використовувати інформативно-комунікативні технології як інструмент одержання інформації, досліджень, спілкування, оцінювання інформації.

12.Вміти правильно оформити список використаних джерел.

13.Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет, публікація).

Діяльність вчителя

Підготовка виконання навчального проекту. Вчитель роздає дітям буклети для батьків і учнів, які пояснюють особливості методу проектів та як він будевикористовуватися при вивченні теми. Пересвідчується, що учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її, документувати. Пропонує літературу для опрацювання, дає завдання підготувати журнал досліджень, щоб занотовувати спостереження і результати досліджень.

Перше заняття. Вчитель ставить перед учнями Ключове питання: Зважені та щасливі? Проводить мозковий штурм. Показує вступну презентацію, після якої проводить обговорення питань: Який склад і будова жирів? Що первинне- аналіз чи синтез? Які фізичні властивості жирів? Що являє собою мило? А маргарин? Як їх добувають? Чи потрібні жири для життєдіяльності людини? Чи варто виключати жири з раціону харчування? Яке практичне застосування жирів? Відповіді на всі запитання ми зможемо одержати, виконавши цей навчальний проект.

Для розробки і впровадження проекту учні автоматично об'єднуються в малі групи. Кожна група одержує завдання.

  • 1-група: знайти історичну довідку про вивчення жирів, з'ясувати методи дослідження складу і будови жирів.
  • 2-група-фізики: дослідити фізичні властивості жирів.
  • 3-група-хіміки-практики: дослідити хімічні властивості жирів, та їх практичне застосування в народному господарстві.
  • 4-група-біохіміки-дієтологи: дослідити значення жирів як продуктів харчування і учасників метаболізму.

Перед початком роботи вчитель знайомить учнів з Законом про авторське право; пояснює, як правильно оформити список використаних джерел(пропонує шаблон таблиці), навчає критично оцінювати сайти та інші посилання під час роботи в Інтернеті, нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Вчитель перевіряє,як учні пам'ятають правила безпеки життєдіяльності під час виконання хімічного експерименту.

Друге заняття. В малих групах учні обговорюють свої завдання,записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї, та які методи вони будуть використовувати під час дослідження(методи знаходять у відповідній літературі, або Інтернет-ресурсі. Під час роботи груп вчитель прислухається до обговорень учнів, записує нотатки щодо їхніх ідей, та намічає шляхи для подальшого спрямування дослідження кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання досліджень. Вчитель дає свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти опрацьовують знайдені джерела інформації, виконують дослідження, нотують у журналі отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують різні методи проведення досліджень, вчаться спостерігати, аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Готують презентацію, буклет, бюлетень, або публікацію. Третє заняття. Продуктом навчального проекту стає мультимедійна презентація, буклет, або публікація. Взаємооцінювання відбувається за критеріями, передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують учням паралельних класів, запрошеним батькам.

Буклет вчителя

Презентація навчального проекту

Діяльність учнів

Учні об'єднуються в малі групи, обговорюють завдання, висловлюють свої попередні ідеї, обговорюють, які методи вони будуть викорис товувати під час досліджень. Учні збирають потрібний матеріал користуючись Інтернет ресурсами, друкованими джерелами, досліджують його, критично оцінюють, проводять хімічне експериментальне дослідження, спостерігають, аналізують, фіксують у журналі спостережень отримані результати, вчаться узагальнювати, робити висновки. В разі необхідності, звертаються за консультацією до вчителя. Результати своїх досліджень оформляють у вигляді презентації, буклету, бюлетню чи публікації.


Журнал досліджень

Презентація до пректу "Жири"

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗДХ-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивчення теми Жири. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з'ясувати попередні знання учнів з цієї теми. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Д-Х поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме їде процес навчання учнів. Учні розробляють план роботи групи, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи проектам учні використовують форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проекту. Коли учні завершать частину дослідження учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, вивчення питання, щоб з'ясувати чи потребують учні фасилітації. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за формою оцінювання.


таблица ЗХД

Діаграма

Форма оцінювання

Корисні ресурси

Використані ресурси

Інші документи

Правила роботи за комп'ютером

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.