Портфоліо проекту "Мінеральні добрива"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Васильєва Ірина Олександрівна

Назва проекту

Мінеральні добрива

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія, екологія, інформатика.

Вік учнів, клас

10 клас 15-16 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 10 клас Тема: Загальні відомості про мiнеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми. Проект спрямований на формування уявлення про мінеральні добрива і раціональне використання їх вирощування рослин. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про мiнеральні добрива та раціональне їх використання. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи до чотирьох чоловік, робота груп координується вчителем. Взявши на себе роль вчених (хіміків, біологів, екологів, соціологів) кожна мала група учнів отримує тему, що представляє для них інтерес. Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію (бюлетень, буклет або веб-сайт) для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Елементи життя чи загроза довкіллю?

Тематичні питання

 • Яка роль елементу Нітрогену у житті рослин?
 • Яка роль елементу Фосфору у житті рослин?
 • Яка роль елементу Калію у житті рослин?
 • Яке значення виробництва та раціонального використання добрив для розв’язання продовольчої проблеми?

Змістові питання

 • Які хімічні елементи необхідні для росту і розвитку рослин?
 • Які речовини називаються мінеральними добривами?
 • Які є види мінеральних добрив?

[План вивчення теми ]

[план впровадження теми]

Навчальні цілі

 • Ознайомити з мінеральними добривами.
 • Розглянути класифікацію мінеральних добрив.
 • Розвивати вміння використовувати набуті знання на практиці.
 • Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.
 • Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.
 • Формувати вміння працювати в колективі.
 • Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.
 • Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)
 • Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.
 • Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.
 • Опановувати основи авторського права.
 • Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.
 • Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як правила техніки безпеки при роботі з речовинами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Перше заняття Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Елементи життя чи загроза довкіллю? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення навчального матеріалу.

Учні мають ознайомитися і розглянути основні види мінеральних добрив. Для кожної групи розроблене власне завдання.

 • Група 1.

• Дослідити роль елементу Нітрогену у житті рослин?

 • Група 2.

• Дослідити роль елементу Фосфору у житті рослин?

 • Група 3.

• Дослідити роль елементу Калію у житті рослин?

 • Група 4.

• Дослідити значення виробництва та раціонального використання добрив для розв’язання продовольчої проблеми?

Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Друге заняття Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або веб-сайт.

Третє заняття Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або веб-сторінка. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.Публікація ВасильєваІрина 28022013лист1.jpg
Публікація ВасильєваІрина 28022013лист2.jpg

фасилітація

Діяльність учнів

презентація учня

інструктивні документи

Оцінювання

Стислий опис оцінювання На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання з теми. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкції. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням презентації, публікації для того , щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

таблиця ЗХД

діаграма

презентація вчителя

опитування для фермерів

критерії оцінювання

оцінювання самоспрямування учнів

Корисні ресурси

[література]

Інші документи

шаблон

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.