Портфоліо проекту "Органічні речовини"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Чумак Галина Іванівна

Назва проекту

Органічні речовини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія. Природознавство. Біологія.

Вік учнів, клас

9 клас. 14-15 років.

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 9 клас Тема:Найважливіші органічні речовини. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Проект спрямований на застосування органічних сполук, властивості ,роль органічних сполук у живому організмі,вплив продуктів синтетичної хiмії на навколишнє середовище при їх неправильному використанні. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються в групи до п’яти чоловік,робота в групах координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет-ресурсів з приводу даних питань,підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію ,буклет для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Без чого не існує життя на Землі?

Тематичні питання

Як органічна хімія допомагає в сучасному світі.

Яке значення сполук,утворених Карбоном.

Чи можемо передбачати майбутнє з органічною хімією?

Змістові питання

1.Що таке органічні речовин?

2.Які основні етапи розвитку хімічної науки?

3.Чим відрізняються органічні і неорганічні сполуки?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

1.Ознайомити з особливостями розвитку органічної хімії як науки.

2.Розглянути основні етапи розвитку органічної хімії.

3.Розвивати уявлення про різноманітність органічних сполук. Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення теми

4.Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.

5.Формувати вміння працювати в колективі.

6.Розвивати навички самостійної роботи.

7.Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)

8.Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.

9.Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

10.Опановувати основи авторського права.

11.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

12.Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

Діяльність вчителя

Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися комп’ютерними технологіями,які будуть користуватися під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед матеріал, щоб користуватися ним, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

Перше заняття

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання:Без чого не можливе життя на Землі? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань:

- Як органічна хімія допомагає в сучасному світі?

- Яке значення сполук,утворених Карбоном ?

- Чим відрізняються органічні і неорганічні сполуки?

Учні мають ознайомитися і розглянути основні етапи становленні органічної хімії як науки.

Для кожної групи розроблене власне завдання.

Група 1.

1.Дослідити вклад вчених в розвиток органічної наук.

2.Відповісти на питання: Яку роль зіграло відкриття органічних речовин?

Група 2.

1.Дізнатися про різноманітність і взаємоперетворюваність органічних речовин.

2.Відповісти на питання:Чому існує багато сполук Карбону?

Група 3.

1.Дізнатися на які групи можна поділити всі органічні сполуки.

2.Відповісти на питання:Як ми використовуємо органічні сполуки?

Перед початком роботи вчитель: -обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право;

-пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці);

-навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми);

-нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті.

Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів.

Друге заняття

Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань.

Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню.

Презентація вчителя

Публікація вчителя

Фасилітація

Діяльність учнів

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах).

Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, буклет або веб-сайт.

Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання

Для підтримки в навчанні слабких учнів створюємо шаблон презентації. Додатковий час на виконання самостійних і тестових робіт. Самооцінка та оцінка керівника групи.

Обдаровані учні:готуються додаткові питання,пишуть наукові статі про результати, які буде опубліковано в науковому журналі.

Учнівська презентація

Учнівська публікація

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивчення історії хімії. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкції. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням презентації, публікації для того , щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

Опитування учнів з теми"Органічні речовини"

Діаграма для оцінювання навчальних потреб учнів

Діаграма

Інструкція про викориристання технічних засобів навчання

Таблиця З-Х-Д

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Тести для перевірки знань

Шаблон учнівської роботи

Форма оцінювання самоспрямована

Корисні ресурси

1.Буринська Н.Хімія : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н.Буринська, Л.Величко. – К. : Ірпінь : ВТФ”Перун”,2009. – 232 с.

2.Гупало О. П., Тушницький О. П. Органічна хімія. — К.: Знання, 2010. — 431 с.

3.Опейда Й., Швайка О. Глосарій термінів з хімії. — Донецьк: Вебер, 2008. — 758 с.

http://groh.ru/gro/chem/chem5.html

http://physchem.narod.ru/Source/History/big_index.html

http://physchem.narod.ru/Source/History/links.html

Список використаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.