Творчий пошук «Досліджуємо разом»

Материал из ЗапоВики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
<p>Творчий пошук «Досліджуємо разом» серед вчителів фізико-математичних, природничих та філологічних дисциплін проводиться з метою:
+
<p> Творческий поиск «Исследуем вместе» среди учителей физико-математических, естественных и филологических дисциплин проводится с целью:
-
</p>
+
</ P>
-
<ul><li>розвитку інформаційно-освітнього простору Запорізького регіону;
+
<ul> <li> развития информационно-образовательного пространства Запорожского региона;
-
</li><li>активізації творчості вчителів фізико-математичних, природничих та філологічних дисциплін щодо створення фотоальбомів;
+
</ Li> <li> активизации творчества учителей физико-математических, естественных и филологических дисциплин по созданию фотоальбомов;
-
</li><li>спонукання учасників освітнього процесу до освоєння сучасних інформаційних технологій;
+
</ Li> <li> побуждение участников образовательного процесса к освоению современных информационных технологий;
-
</li><li>підтримки творчих ініціатив щодо створення інформаційно-освітніх ресурсів;
+
</ Li> <li> поддержки творческих инициатив по созданию информационно-образовательных ресурсов;
-
</li><li>популяризація технологій Веб 2.0.
+
</ Li> <li> популяризация технологий Веб 2.0.
-
</li></ul>
+
</ Li> </ ul>
-
<p><b>Відповідальні:</b> заклади освіти, керівники РМО вчителів фізики, російської мови, літератури та зарубіжної літератури, вчителі – учасники Року.
+
<p> <b> Ответственные: </ b> учреждения образования, руководители РМО учителей физики, русского языка, литературы и зарубежной литературы, учителя - участники Года.
-
</p><p><b>Термін:</b>лютий
+
</ P> <p> <b> Срок: </ b> февраль
-
</p><p><b>Оцінювання проводитиметься журі проекту за наступними орієнтовними параметрами:</b>
+
</ P> <p> <b> Оценивание будет проводиться жюри проекта по следующим ориентировочным параметрами: </ b>
-
</p>
+
</ P>
-
<ul><li>змістовність та повнота пошуку;
+
<ul> <li> содержательность и полнота поиска;
-
</li><li>оформлення Вікі-статті згідно правил;
+
</ Li> <li> оформления вики-статьи согласно правил;
-
</li><li>комплексність;
+
</ Li> <li> комплексность;
-
</li><li>цікавість матеріалу;
+
</ Li> <li> интерес материала;
-
</li><li>дотримання авторського права.
+
</ Li> <li> соблюдения авторского права.
-
</li></ul>
+
</ Li> </ ul>
-
<p><b>Склад журі (фізики):</b>
+
<p> <b> Состав жюри (физики): </ b>
-
</p><p><b>Склад журі (лірики):</b>  
+
</ P> <p> <b> Состав жюри (лирики): </ b>
-
</p>
+
</ P>
-
<ul><li>Ліпова Яна Олександрівна, вчитель російської мови та літератури класичного ліцею
+
<ul> <li> Липова Яна Александровна, учитель русского языка и литературы классического лицея
-
</li><li>Лаптева Викторія Олександрівна, вчитель російської мови та літератури ЗЗБНВК № 106 Хортицького РВО
+
</ Li> <li> Лаптева Виктория Александровна, учитель русского языка и литературы ЗЗБНВК № 106 Хортицкого РВО
-
</li><li>Федорець Лариса Миколаївна, вчитель російської мови та літератури  ЗОШ № 54 Заводського РВО
+
</ Li> <li> Федорец Лариса Николаевна, учитель русского языка и литературы СОШ № 54 Заводского РВО
-
</li></ul>
+
</ Li> </ ul>
-
<p><br />
+
<p> <br />
-
<b>Умови:</b>
+
<b> Условия: </ b>
-
</p>
+
</ P>
-
<ul><li><b>«фізикам»</b> належить відшукати в літературних творах згадки про фізичні (астрономічні) явища чи закони, фізичні або астрономічні ляпи, скласти фізичні (астрономічні) задачі  з використанням літературних джерел (дуже бажано і українських) тощо;
+
<ul> <li> <b> «физикам» </ b> предстоит отыскать в литературных произведениях упоминания о физических (астрономические) явления или законы, физические или астрономические ляпы, составить физические (астрономические) задачи с использованием литературных источников (очень желательно и Украинский) и т.д.;
-
</li><li><b>«лірикам»</b> мають дослідити значення словосполучення «фізики і лірики», запропонувавши гіпотезу та теорію його походження та підтвердити чи спростувати її на прикладі конкретної особистості;
+
</ Li> <li> <b> «лирикам» </ b> должны исследовать значение словосочетания «физики и лирики», предложив гипотезу и теорию его происхождения и подтвердить или опровергнуть ее на примере конкретной личности;
-
</li><li><b>«фізикам» та «лірикам»</b> створити на ЗапоВікі статтю, яка підсумовує проведене дослідження (посилання на використані в ході дослідження джерела обов’язкові, ілюстративний матеріал, що відповідає змісту статті - бажаний); обсяг статті – 800-1500 слів, стиль – науковий, науково-популярний, (публіцистичний за вибором автора).  
+
</ Li> <li> <b> «физикам» и «лирикам» </ b> создать на ЗапоВики статью, заключает проведенное исследование (ссылки на использованные в ходе исследования источники обязательны, иллюстративный материал, соответствующий содержанию статьи - желателен), объем статьи - 800-1500 слов, стиль - научный, научно-популярный, (публицистический по выбору автора).
-
</li></ul>
+
</ Li> </ ul>
-
<p><br />
+
<p> <br />
-
<b>Створення звіту:</b>
+
<b> Создание отчета: </ b>
-
</p>
+
</ P>
-
<ul><li>Перейти у відповідний розділ свого району
+
<ul> <li> Перейти в соответствующий раздел своего района
-
</li><li>Ввести назву школи, зробити посилання на візитку учасника (<span class="fck_mw_nowiki" _fck_mw_customtag="true" _fck_mw_tagname="nowiki">[[Участник:логін|Справжні ПІП]]</span>)
+
</ Li> <li> Ввести название школы, сделать ссылку на визитку участника (<span class="fck_mw_nowiki" _fck_mw_customtag="true" _fck_mw_tagname="nowiki"> [[Участник: логин | Настоящие ФИО]] </ span>)
-
</li><li>Створити посилання на Вікі-статтю з назвою: наприклад - <span class="fck_mw_nowiki" _fck_mw_customtag="true" _fck_mw_tagname="nowiki">[[Творчий пошук «Досліджуємо разом», Іванова Сергія Петровича]]</span>
+
</ Li> <li> Ссылка на вики-статью с названием: например - <span class="fck_mw_nowiki" _fck_mw_customtag="true" _fck_mw_tagname="nowiki"> [[Творческий поиск «Исследуем вместе», Иванова Сергея Петровича]] </ span>
-
</li><li>Перейти за створенним посиланням
+
</ Li> <li> Перейти за созданием ссылкой
-
</li><li>Написати Вікі-статтю
+
</ Li> <li> Написать Вики-статью
-
</li><li>На всі фотографії та на статтю вписати категорію: <span class="fck_mw_nowiki" _fck_mw_customtag="true" _fck_mw_tagname="nowiki">[[Категория: Фізики-Лірики з Веб 2.0]]</span>
+
</ Li> <li> На все фотографии и на статью вписать категорию: <span class="fck_mw_nowiki" _fck_mw_customtag="true" _fck_mw_tagname="nowiki"> [[Категория: Физики-Лирики с Веб 2.0]] </ span>
-
</li><li>Зберегти статтю
+
</ Li> <li> Сохранить статью
-
</li></ul>
+
</ Li> </ ul>
-
<p><font color="red">
+
<p> <font color="red">
-
<b>Увага! Обов'язкове дотримання авторского права: повинні бути посилання на ВСІ джерела інформації, в тому числі і на сайти з яких були завантажені фотографії.</b>  
+
<b> Внимание! Обязательное соблюдение АВТОРСКИМ права: должны быть ссылки на ВСЕ источники информации, в том числе и на сайты с которых были загружены фотографии </ b>
-
</font>
+
</ Font>
-
</p><p><br />
+
</ P> <p> <br />
-
</p>
+
</ P>
<hr />
<hr />
-
<h2>Токмацький  </h2>
+
<h2> Токмакский </ h2>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2>Чернігівський</h2>
+
<h2> Черниговский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<p><a href="Участник:Svetbark">Барканова C.В.</a>, методист РМК відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації <a _fcknotitle="true" href="Творчий пошук «Досліджуємо разом», Барканової Світлани Володимирівни">Творчий пошук «Досліджуємо разом», Барканової Світлани Володимирівни</a>
+
<p> <a href="Участник:Svetbark"> Барканов C.В. </ a>, методист РМК отдела образования Черниговской районной государственной администрации <a _fcknotitle = "true" href = "Творческий поиск" Исследуем вместе », Барканов Светланы Владимировны "> Творческий поиск« Исследуем вместе », Барканов Светланы Владимировны </ a>
-
</p>
+
</ P>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2>Жовтневий </h2>
+
<h2> Октябрьский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Пологівський </h2>
+
<h2> Пологовский </ h2>
-
<h3> Фізики  </h3>
+
<h3> Физики </ h3>
<table width="805" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="">
<table width="805" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="">
<tr>
<tr>
-
<td> <b>1.</b> <b><a href="Участник:Шепель Наталия">Шепель Наталія Михайлівна</a> вчитель фізики та математики Семенівської ЗОШ І - ІІІ ст.</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1. <a _fcknotitle="true" href="Загадки з фізики та астрономії">Загадки з фізики та астрономії</a> - текстова версія<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2. <a _fcknotitle="true" href="Загадки з фізики та астрономії.">Загадки з фізики та астрономії.</a> - скриншоти<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3. <a href="%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96_%D1%96_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97.doc" class="internal" _fcknotitle="true" _fck_mw_filename="%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96_%D1%96_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97.doc" _fck_mw_type="media" title="%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96_%D1%96_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97.doc">%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96_%D1%96_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97.doc</a> - оригінальна версія Word.
+
<td> <b> 1. </ b> <b> <a href="Участник:Шепель Наталия"> Шепель Наталья Михайловна </ a> учитель физики и математики Семеновской СОШ I - III ст. </ b> <br /> 1.1. <a _fcknotitle="true" href="Загадкы по физике и астрономии"> Загадки по физике и астрономии </ a> - текстовая версия <br /> 1.2. <a _fcknotitle="true" href="Загадкы по физике и астрономии."> Загадки по физике и астрономии </ a> - скриншоты <br /> 1.3. <A href = "% D0% 97% D0% B0% D0% B3% D0% B0% D0% B4% D0% BA% D0% B8_% D0% BF% D0% BE_% D1% 84% D1% 96% D0% B7% D0% B8% D1% 86% D1% 96_% D1% 96_% D0% B0% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BD% D0% BE% D0% BC% D1% 96% D1% 97.doc "class =" internal "_fcknotitle =" true "_fck_mw_filename ="% D0% 97% D0% B0% D0% B3% D0% B0% D0% B4% D0% BA% D0% B8_% D0% BF% D0% BE_% D1% 84% D1% 96% D0% B7% D0% B8% D1% 86% D1% 96_% D1% 96_% D0% B0% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BD% D0% BE% D0% BC% D1% 96% D1% 97.doc "_fck_mw_type =" media "title ="% D0% 97% D0% B0% D0 % B3% D0% B0% D0% B4% D0% BA% D0% B8_% D0% BF% D0% BE_% D1% 84% D1% 96% D0% B7% D0% B8% D1% 86% D1% 96_ % D1% 96_% D0% B0% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BD% D0% BE% D0% BC% D1% 96% D1% 97.doc ">% D0 % 97% D0% B0% D0% B3% D0% B0% D0% B4% D0% BA% D0% B8_% D0% BF% D0% BE_% D1% 84% D1% 96% D0% B7% D0% B8 % D1% 86% D1% 96_% D1% 96_% D0% B0% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BD% D0% BE% D0% BC% D1% 96% D1 % 97.doc </ a> - оригинальная версия Word.
-
</td></tr></table>
+
</ Td> </ tr> </ table>
-
<p><b>2.</b> <b><a href="Участник:Кабиш Тетяна">Кабиш Тетяна Іванівна</a> вчитель фізики Шевченківської ЗОШ І - ІІІ ст.</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1. <a _fcknotitle="true" href="Світлові явища в поезії">Світлові явища в поезії</a>- текстова версія<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2.<a href="Example.ogg" class="new" _fcknotitle="true" _fck_mw_filename="Example.ogg" _fck_mw_type="media" title="Example.ogg">Example.ogg</a> - оригінальна версія Word.
+
<p> <b> 2. </ b> <b> <a href="Участник:Кабиш Тетяна"> Кабыш Татьяна Ивановна </ a> учитель физики Шевченковской ООШ I-III ст. </ b> <br /> 1.1. <a _fcknotitle="true" href="Свитлови явления в поезии"> Световые явления в поэзии </ a> - текстовая версия <br /> 1.2 <a href = "Example.ogg" class = "new" _fcknotitle = "true" _fck_mw_filename = "Example.ogg" _fck_mw_type = "media" title = "Example.ogg"> Example.ogg </ a> - оригинальная версия Word.
-
</p>
+
</ P>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Куйбишевський </h2>
+
<h2> Куйбышевский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Шевченківський </h2>
+
<h2> Шевченковский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> М.Бердянськ  </h2>
+
<h2> М. Бердянск </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2>Великобілозерський </h2>
+
<h2> Великобелозерский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2>Михайлівський  </h2>
+
<h2> Михайловский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Розівський </h2>
+
<h2> Розовский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Заводський </h2>
+
<h2> Заводской </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2>Бердянський </h2>
+
<h2> Бердянский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<p><a href="Участник:Larisa potas">Потась Л.О.</a>, вчитель фізики Новотроїцької ЗШ І-ІІІ ступенів Потась Лариса Олександрівна <a _fcknotitle="true" href="Художня література на уроках фізики">Художня література на уроках фізики</a>
+
<p> <a href="Участник:Larisa potas"> Потась Л.А. </ a>, учитель физики Новотроицкой ОШ I-III ступеней Потась Лариса Александровна <a _fcknotitle = "true" href = "Художественная литература на уроках физики "> Художественная литература на уроках физики </ a>
-
</p>
+
</ P>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Веселівський </h2>
+
<h2> Веселовский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Новомиколаївський  </h2>
+
<h2> Новониколаевский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<p>Новомиколаївська СЗОШ І-ІІІст. №1  Вчитель математики і фізики Таран Н.М. Електричні та магнітні явища
+
<p> Новониколаевский СОШ I-ииист. № 1 Учитель математики и физики Таран Н.М. Электрические и магнитные явления
-
https://docs.google.com/document/d/1lXZqw9L5M_4tET4FtTlXpXihSXzCIk3RCODSaujoQoA/edit?hl=en#
+
https: / / docs.google.com/document/d/1lXZqw9L5M_4tET4FtTlXpXihSXzCIk3RCODSaujoQoA/edit? hl = en #
-
</p><p><br />
+
</ P> <p> <br />
-
</p>
+
</ P>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Комунарський </h2>
+
<h2> Коммунарский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> М.Енергодар </h2>
+
<h2> М. Энергодар </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<p>Енергодарський навчально-виховний комплекс "Загальоосвітній навчальний заклад". Вчитель фізики Скулакова Г.В.:<a href="http://wiki.ciit.zp.ua/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80&amp;action=edit">Фізика і лірика</a>
+
<p> Энергодарский учебно-воспитательный комплекс "общеобразовательных учебное заведение". Учитель физики Скулакова Г.В.: <a href = "http://wiki.ciit.zp.ua/index.php?title =% D0% A4% D1% 96% D0% B7% D0% B8% D0% BA% D0% B0_% D0% 95% D0% BD% D0% B5% D1% 80% D0% B3% D0% BE% D0% B4% D0% B0% D1% 80 & action = edit "> Физика и лирика </ a>
-
</p>
+
</ P>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Вільнянський  </h2>
+
<h2> Вильнянский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Ленінський  </h2>
+
<h2> Ленинский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Мелітопольський </h2>
+
<h2> Мелитопольский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2>Гуляйпільський </h2>
+
<h2> Гуляйпольский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<p>Гуляйпільський колегіум "Лідер", <a href="Участник:Petelko-nina">Петелько Ніна Миколаївна</a>
+
<p> Гуляйпольский коллегиум "Лидер", <a href="Участник:Petelko-nina"> Петелько Нина Николаевна </ a>
-
</p><p>Темирівський НВК, <a href="Участник:Алєксєнцева Любов"> Алєксєнцева Любов Миколаївна</a>
+
</ P> <p> Темиривський НПК, <a href="Участник:Алексенцева Любов"> Алексенцева Любовь Николаевна </ a>
-
</p><p><a _fcknotitle="true" href="Творчий пошук «Досліджуємо разом», Петелько Н.М., Алєксєнцева Л.М.">Творчий пошук «Досліджуємо разом», Петелько Н.М., Алєксєнцева Л.М.</a>
+
</ P> <p> <a _fcknotitle="true" href="Творчий поиск «Дослиджуемо разом», Петелько Н.М., Алексенцева Л.М."> Творческий поиск «Исследуем вместе», Петелько Н.Н., Алексенцева Л.М. </ a>
-
</p><p><a href="https://docs.google.com/document/pub?id=1q6YkwjeHiDJPJwOPvWlfflzn-x2Gk1dFVSLOzrISW3E">Збірка «Це — фізика»  В.Л.Дворецької (Газета «Освіта», спецвипуск № 36 11 18 серпня 2004 р.)</a>  
+
</ P> <p> <a href="https://docs.google.com/document/pub?id=1q6YkwjeHiDJPJwOPvWlfflzn-x2Gk1dFVSLOzrISW3E"> Сборник «Это - физика» В. Л. Дворецкой (Газета «Образование», спецвыпуск № 36 11 - 18 августа 2004 </ a>
-
</p><p><a href="https://docs.google.com/document/pub?id=15FP0b9skmIYrKwt2p3aajHap005GVlGVGiyeJORPQVU">Збірка віршів Вакули Ю.М., вчителя фізики та інформатики м. Зеленодольська Дніпропетровської області</a>
+
</ P> <p> <a href="https://docs.google.com/document/pub?id=15FP0b9skmIYrKwt2p3aajHap005GVlGVGiyeJORPQVU"> Сборник стихов Вакулы Ю.М., учителя физики и информатики г. Зеленодольска Днепропетровской области </ a>
-
</p>
+
</ P>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Василівський </h2>
+
<h2> Васильевский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Оріхівський </h2>
+
<h2> Ореховский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Орджонікідзeвський </h2>
+
<h2> Орджоникидзeвський </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<p><a href="Участник:Helena">Колпакова Елена Васильевна</a>,учитель русского языка и литературы Запорожской гимназии №71 <a _fcknotitle="true" href="О вечном споре физиков и лириков...">О вечном споре физиков и лириков...</a>
+
<p> <a href="Участник:Helena"> Колпакова Елена Васильевна </ a>, учитель русского языка и литературы Запорожской гимназии № 71 <a _fcknotitle = "true" href = "О вечном споре физиков и лириков." > О вечном споре физиков и лириков ...</ a>
-
</p>
+
</ P>
-
<h2> м.Мелітополь </h2>
+
<h2> г.Мелитополь </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Запорізький </h2>
+
<h2> Запорожский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<p>Широківська ЗШ І-ІІІ ступенів    <a _fcknotitle="true" href="Участник:Семенюк Неонила">Участник:Семенюк Неонила</a> - <a _fcknotitle="true" href="Фізичні задачі мовою літературних творів">Фізичні задачі мовою літературних творів</a>
+
<p> Широковская ОШ I-III ступеней <a _fcknotitle="true" href="Участник:Семенюк Неонила"> Участник: Семенюк Неонила </ a> - <a _fcknotitle = "true" href = "Физические задачи языке литературных произведений" > Физические задачи языке литературных произведений </ a>
-
</p>
+
</ P>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<p>Розумівська ЗОШ І-ІІІ ст. Вчитель світової літератури Кисла Л.А. <a _fcknotitle="true" href="Участник:Кислая Людмила">Участник:Кислая Людмила</a> Омар Хайям.Хто ж він насправді?<br />
+
<p> Розумивська ООШ I-III ст. Учитель мировой литературы Кислая Л.А. <a _fcknotitle="true" href="Участник:Кислая Людмила"> Участник: кислая Людмила </ a> Омар Хайям.Хто же он на самом деле? <br />
-
</p>
+
</ P>
-
<h2> Приазовський </h2>
+
<h2> Приазовский </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h2> Хортицький </h2>
+
<h2> Хортицкий </ h2>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<p><b>Запорожский многопрофильный лицей № 99</b> <a href="Участник:Александра М">Малахова Александра Николаевна</a>
+
<p> <b> Запорожский многопрофильный лицей № 99 [http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%22%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%22_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B Творческий поиск "Исследуем вместе"]
-
<a _fcknotitle="true" href="Творческий поиск "Исследуем вместе" Малаховой Александры Николаевны">Творческий поиск "Исследуем вместе" Малаховой Александры Николаевны</a>
+
</ P>
-
</p>
+
<h2> М. Токмак </ h2>
-
<h2>М.Токмак </h2>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h2> Каменка-Днепровский </ h2>
-
<h2> Камянко-Дніпровський </h2>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<h2> Приморский </ h2>
-
<h2> Приморський </h2>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<p> Приморская СООШ № 1 Макаренко Н. А. <a _fcknotitle="true" href=""Спор физиков и лириков""> "Спор физиков и лириков" </ a>
-
<p>Приморская СООШ № 1 Макаренко Н. А. <a _fcknotitle="true" href=""Спор физиков и лириков"">"Спор физиков и лириков"</a>
+
</ P>
-
</p>
+
<h2> Акимовский </ h2>
-
<h2> Якимівський </h2>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<p> Владимировская СОШ, учитель русского языка и литературы, Участник: Афанасьева Г.В. <a _fcknotitle="true" href=""Приоритетов быть НЕ может""> "приоритетов быть не может" </ a>
-
<p>Владимировская СОШ,учитель русского языка и литературы,Участник: Афанасьева Г.В. <a _fcknotitle="true" href=""Приоритетов быть не может"">"Приоритетов быть не может"</a>
+
</ P>
-
</p>
+
<h2> Областное подчинение </ h2>
-
<h2> Обласне підпорядкування </h2>
+
<h3> Физики </ h3>
-
<h3>Фізики</h3>
+
<h3> Лирики </ h3>
-
<h3>Лірики</h3>
+
<a _fcknotitle="true" href="Category:Фізики-Лірики_з_Веб_2.0"> Физики Лирики_з_Веб_2.0 </ a>
-
<a _fcknotitle="true" href="Category:Фізики-Лірики_з_Веб_2.0">Фізики-Лірики_з_Веб_2.0</a>
+

Версия 11:33, 18 февраля 2011

Творческий поиск «Исследуем вместе» среди учителей физико-математических, естественных и филологических дисциплин проводится с целью: </ P>

 • развития информационно-образовательного пространства Запорожского региона; </ Li>
 • активизации творчества учителей физико-математических, естественных и филологических дисциплин по созданию фотоальбомов; </ Li>
 • побуждение участников образовательного процесса к освоению современных информационных технологий; </ Li>
 • поддержки творческих инициатив по созданию информационно-образовательных ресурсов; </ Li>
 • популяризация технологий Веб 2.0. </ Li> </ ul> <p> Ответственные: </ b> учреждения образования, руководители РМО учителей физики, русского языка, литературы и зарубежной литературы, учителя - участники Года. </ P> <p> <b> Срок: </ b> февраль </ P> <p> <b> Оценивание будет проводиться жюри проекта по следующим ориентировочным параметрами: </ b> </ P>
  • содержательность и полнота поиска; </ Li>
  • оформления вики-статьи согласно правил; </ Li>
  • комплексность; </ Li>
  • интерес материала; </ Li>
  • соблюдения авторского права. </ Li> </ ul> <p> <b> Состав жюри (физики): </ b> </ P> <p> <b> Состав жюри (лирики): </ b> </ P>
   • Липова Яна Александровна, учитель русского языка и литературы классического лицея </ Li>
   • Лаптева Виктория Александровна, учитель русского языка и литературы ЗЗБНВК № 106 Хортицкого РВО </ Li>
   • Федорец Лариса Николаевна, учитель русского языка и литературы СОШ № 54 Заводского РВО </ Li> </ ul> <p>
    <b> Условия: </ b> </ P>
    • <b> «физикам» </ b> предстоит отыскать в литературных произведениях упоминания о физических (астрономические) явления или законы, физические или астрономические ляпы, составить физические (астрономические) задачи с использованием литературных источников (очень желательно и Украинский) и т.д.; </ Li>
    • <b> «лирикам» </ b> должны исследовать значение словосочетания «физики и лирики», предложив гипотезу и теорию его происхождения и подтвердить или опровергнуть ее на примере конкретной личности; </ Li>
    • <b> «физикам» и «лирикам» </ b> создать на ЗапоВики статью, заключает проведенное исследование (ссылки на использованные в ходе исследования источники обязательны, иллюстративный материал, соответствующий содержанию статьи - желателен), объем статьи - 800-1500 слов, стиль - научный, научно-популярный, (публицистический по выбору автора). </ Li> </ ul> <p>
     <b> Создание отчета: </ b> </ P>
     • Перейти в соответствующий раздел своего района </ Li>
     • Ввести название школы, сделать ссылку на визитку участника ( Настоящие ФИО </ span>) </ Li>
     • Ссылка на вики-статью с названием: например - Творческий поиск «Исследуем вместе», Иванова Сергея Петровича </ span> </ Li>
     • Перейти за созданием ссылкой </ Li>
     • Написать Вики-статью </ Li>
     • На все фотографии и на статью вписать категорию: </ span> </ Li>
     • Сохранить статью </ Li> </ ul> <p> <b> Внимание! Обязательное соблюдение АВТОРСКИМ права: должны быть ссылки на ВСЕ источники информации, в том числе и на сайты с которых были загружены фотографии </ b> </ Font> </ P> <p>
      </ P>

      Токмакский </ h2>

      Лирики </ h3> <h2> Черниговский </ h2> <h3> Физики </ h3> <p> <a href="Участник:Svetbark"> Барканов C.В. </ a>, методист РМК отдела образования Черниговской районной государственной администрации <a _fcknotitle = "true" href = "Творческий поиск" Исследуем вместе », Барканов Светланы Владимировны "> Творческий поиск« Исследуем вместе », Барканов Светланы Владимировны </ a> </ P> <h3> Лирики </ h3> <h2> Октябрьский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Пологовский </ h2> <h3> Физики </ h3>
      1. </ b> <b> <a href="Участник:Шепель Наталия"> Шепель Наталья Михайловна </ a> учитель физики и математики Семеновской СОШ I - III ст. </ b>
      1.1. <a _fcknotitle="true" href="Загадкы по физике и астрономии"> Загадки по физике и астрономии </ a> - текстовая версия
      1.2. <a _fcknotitle="true" href="Загадкы по физике и астрономии."> Загадки по физике и астрономии </ a> - скриншоты
      1.3. <A href = "% D0% 97% D0% B0% D0% B3% D0% B0% D0% B4% D0% BA% D0% B8_% D0% BF% D0% BE_% D1% 84% D1% 96% D0% B7% D0% B8% D1% 86% D1% 96_% D1% 96_% D0% B0% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BD% D0% BE% D0% BC% D1% 96% D1% 97.doc "class =" internal "_fcknotitle =" true "_fck_mw_filename ="% D0% 97% D0% B0% D0% B3% D0% B0% D0% B4% D0% BA% D0% B8_% D0% BF% D0% BE_% D1% 84% D1% 96% D0% B7% D0% B8% D1% 86% D1% 96_% D1% 96_% D0% B0% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BD% D0% BE% D0% BC% D1% 96% D1% 97.doc "_fck_mw_type =" media "title ="% D0% 97% D0% B0% D0 % B3% D0% B0% D0% B4% D0% BA% D0% B8_% D0% BF% D0% BE_% D1% 84% D1% 96% D0% B7% D0% B8% D1% 86% D1% 96_ % D1% 96_% D0% B0% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BD% D0% BE% D0% BC% D1% 96% D1% 97.doc ">% D0 % 97% D0% B0% D0% B3% D0% B0% D0% B4% D0% BA% D0% B8_% D0% BF% D0% BE_% D1% 84% D1% 96% D0% B7% D0% B8 % D1% 86% D1% 96_% D1% 96_% D0% B0% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BD% D0% BE% D0% BC% D1% 96% D1 % 97.doc </ a> - оригинальная версия Word.

      </ Td> </ tr> </ table>

      <b> 2. </ b> <b> <a href="Участник:Кабиш Тетяна"> Кабыш Татьяна Ивановна </ a> учитель физики Шевченковской ООШ I-III ст. </ b>
      1.1. <a _fcknotitle="true" href="Свитлови явления в поезии"> Световые явления в поэзии </ a> - текстовая версия
      1.2 <a href = "Example.ogg" class = "new" _fcknotitle = "true" _fck_mw_filename = "Example.ogg" _fck_mw_type = "media" title = "Example.ogg"> Example.ogg </ a> - оригинальная версия Word. </ P>

      Лирики </ h3>

      Куйбышевский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Шевченковский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> М. Бердянск </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Великобелозерский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Михайловский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Розовский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Заводской </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Бердянский </ h2> <h3> Физики </ h3> <p> <a href="Участник:Larisa potas"> Потась Л.А. </ a>, учитель физики Новотроицкой ОШ I-III ступеней Потась Лариса Александровна <a _fcknotitle = "true" href = "Художественная литература на уроках физики "> Художественная литература на уроках физики </ a> </ P> <h3> Лирики </ h3> <h2> Веселовский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Новониколаевский </ h2> <h3> Физики </ h3> <p> Новониколаевский СОШ I-ииист. № 1 Учитель математики и физики Таран Н.М. Электрические и магнитные явления https: / / docs.google.com/document/d/1lXZqw9L5M_4tET4FtTlXpXihSXzCIk3RCODSaujoQoA/edit? hl = en # </ P> <p>
      </ P> <h3> Лирики </ h3> <h2> Коммунарский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> М. Энергодар </ h2> <h3> Физики </ h3> <p> Энергодарский учебно-воспитательный комплекс "общеобразовательных учебное заведение". Учитель физики Скулакова Г.В.: <a href = "http://wiki.ciit.zp.ua/index.php?title =% D0% A4% D1% 96% D0% B7% D0% B8% D0% BA% D0% B0_% D0% 95% D0% BD% D0% B5% D1% 80% D0% B3% D0% BE% D0% B4% D0% B0% D1% 80 & action = edit "> Физика и лирика </ a> </ P> <h3> Лирики </ h3> <h2> Вильнянский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Ленинский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Мелитопольский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Гуляйпольский </ h2> <h3> Физики </ h3> <p> Гуляйпольский коллегиум "Лидер", <a href="Участник:Petelko-nina"> Петелько Нина Николаевна </ a> </ P> <p> Темиривський НПК, <a href="Участник:Алексенцева Любов"> Алексенцева Любовь Николаевна </ a> </ P> <p> <a _fcknotitle="true" href="Творчий поиск «Дослиджуемо разом», Петелько Н.М., Алексенцева Л.М."> Творческий поиск «Исследуем вместе», Петелько Н.Н., Алексенцева Л.М. </ a> </ P> <p> <a href="https://docs.google.com/document/pub?id=1q6YkwjeHiDJPJwOPvWlfflzn-x2Gk1dFVSLOzrISW3E"> Сборник «Это - физика» В. Л. Дворецкой (Газета «Образование», спецвыпуск № 36 11 - 18 августа 2004 </ a> </ P> <p> <a href="https://docs.google.com/document/pub?id=15FP0b9skmIYrKwt2p3aajHap005GVlGVGiyeJORPQVU"> Сборник стихов Вакулы Ю.М., учителя физики и информатики г. Зеленодольска Днепропетровской области </ a> </ P> <h3> Лирики </ h3> <h2> Васильевский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Ореховский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Орджоникидзeвський </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <p> <a href="Участник:Helena"> Колпакова Елена Васильевна </ a>, учитель русского языка и литературы Запорожской гимназии № 71 <a _fcknotitle = "true" href = "О вечном споре физиков и лириков." > О вечном споре физиков и лириков ...</ a> </ P> <h2> г.Мелитополь </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Запорожский </ h2> <h3> Физики </ h3> <p> Широковская ОШ I-III ступеней <a _fcknotitle="true" href="Участник:Семенюк Неонила"> Участник: Семенюк Неонила </ a> - <a _fcknotitle = "true" href = "Физические задачи языке литературных произведений" > Физические задачи языке литературных произведений </ a> </ P> <h3> Лирики </ h3> <p> Розумивська ООШ I-III ст. Учитель мировой литературы Кислая Л.А. <a _fcknotitle="true" href="Участник:Кислая Людмила"> Участник: кислая Людмила </ a> Омар Хайям.Хто же он на самом деле?
      </ P> <h2> Приазовский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Хортицкий </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <p> <b> Запорожский многопрофильный лицей № 99 Творческий поиск "Исследуем вместе" </ P> <h2> М. Токмак </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Каменка-Днепровский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <h2> Приморский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <p> Приморская СООШ № 1 Макаренко Н. А. <a _fcknotitle="true" href=""Спор физиков и лириков""> "Спор физиков и лириков" </ a> </ P> <h2> Акимовский </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <p> Владимировская СОШ, учитель русского языка и литературы, Участник: Афанасьева Г.В. <a _fcknotitle="true" href=""Приоритетов быть НЕ может""> "приоритетов быть не может" </ a> </ P> <h2> Областное подчинение </ h2> <h3> Физики </ h3> <h3> Лирики </ h3> <a _fcknotitle="true" href="Category:Фізики-Лірики_з_Веб_2.0"> Физики Лирики_з_Веб_2.0 </ a>

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.