Україна молода!

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Прапор України.jpg

Україна молода!


Содержание

Мета проекту

 • Спільна діяльність державних структур і громадських організацій на основі єдиної державної політики, вдосконалення динаміки розвитку державної системи патріотичного виховання, формування у школярів високої патріотичної свідомості, вірності своїй Вітчизні, готовності до виконання громадянського обов'язку і конституційних обов'язків по захисту інтересів Батьківщини, вдосконалення вмісту і методики патріотично орієнтованого виховного і освітнього процесу, забезпечення реальної участі учнів в управлінні виховною і культурно-масовою роботою, розвиток ініціативи, творчих здібностей учнів, виявлення талантів, формування моральних якостей і дотримання правил поведінки в школі та суспільному житті, вироблення організаторських, управлінських і креативних навичок.


Задачі проекту

1. Розподілити грошовий фонд на 24 загальноосвітні школи Якимівського району відповідно до контингенту учнів. 2. Створити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку учня. 3. Розширення розвитку ініціатив учнів, направлених на поліпшення умов навчання та позашкільного життя, активну участь школярів в організаційно-технічній роботі школи (виставки, конференції і т.і.), розробку і реалізацію заходів щодо підвищення відповідальності учнів за своєчасне виконання ними учбових планів, учбової дисципліни і правил поведінки в школі. 4. Зменшити негативний вплив шкідливих звичок та інтернет - залежності на фізичне та психічне здоров’я школярів. 5. Організувати представлення інтересів школярів на всіх рівнях керівництва школою, активізацію процесів управління учнівськими колективами і залучення їх в суспільне життя школи, дозвілля і відпочинок учнів. 6. Підготувати умови для взаємодії учнів з іншими об’єднаннями і організаціями шкільного середовища. 7. Створити єдиний інформаційний простір для учнів і адміністрації школи.

Новизна та актуальність проекту

Актуальність і своєчасність нашої роботи пов'язана з тим, що здорові сили суспільства і державні структури проявляють все більший інтерес до проблеми відродження системи патріотичного виховання молоді в Україні. На основі аналізу моделі патріотичного виховання школи ми досліджували схеми взаємодії її зв'язків з навколишнім соціумом і прийшли до висновку, що школи Якимівського району потребують активізації діяльності пов’язаної з патріотичним вихованням. Загальноосвітні школи Якимівського району повинні мати свою індивідуальність, свої особливості, організовану систему зв'язків і соціальних норм, свою ідеологію, кодекс або правила учнів, зразки поведінки, любов до знань, шкільну емблему, гімн, прапор, форму, утилітарні культурні межі, обладнані класи, медіабібліотеку, шкільний спортивний майданчик, тир та інше. Ознайомившись з документацією по патріотичному вихованню в районі, а також провівши науково-педагогічне дослідження через анкетування, тестування і опитування, ми дістали можливість порівняння результативності і ефективності патріотичного виховання в загальноосвітніх школах. Слід зазначити, що проведене нами дослідження виявило певні недоліки в патріотичному вихованні, які вимагають залучення шкільної молоді до процесів управління освітньою, науковою і інноваційною діяльністю школи, інтеграції учнів в професійні співтовариства, підвищення їх професійних компетенцій, розвиток кар'єрних траєкторій і профорієнтації на ринках праці, розвиток форм самоорганізації учнів. Просування і реалізація шкільних ініціатив соціальної спрямованості і активізація соціально-значимої діяльності учнів у сфері соціального служіння і допомоги країні в цілому. Розвиток соціокультурного середовища, сприяючого творчому самовираженню і самореалізації учня, збереження і відродження етичних, культурних, наукових цінностей і традицій, виховання патріотизму і організація дозвілля шкільної молоді. Все це веде до того, що організація та розвиток діяльності Шкільних рад може стати одним з пріоритетних напрямів виховної роботи у Якимівському районі. Наявність в молодого покоління потреби в самоорганізації, упевненості у власних силах і уміння консолідуватися з однолітками і соратниками для вирішення як особистих, так і суспільних завдань, є необхідною загальнокультурною компетенцією і основою майбутньої цивільної самостійності і ініціативності учнів і випускників, потрібною для усвідомлення ними своїх прав і відповідальності за майбутнє країни.

                                     • Любіть Україну у сні й наяву,
                                     • Вишневу свою Україну,
                                     • Красу її вічно живу і нову
                                     • І мову її солов’їну.
                                     • В. Сосюра

== План реалізації проекту в 21 загальноосвітній школі Якимівського району на прикладі однієї загальноосвітньої школи ==


1 етап. Створення органу самоврядування.

1.Створити Шкільну раду в загальноосвітній школі відділу освіти, молоді та спорту Якимівської державної адміністрації (далі – Шкільна рада ЗОШ) – публічний колегіальний орган шкільного самоврядування школи, діяльність якої направлена на забезпечення реалізації прав учнів, участь в управлінні освітнім процесом, вирішення важливих питань життєдіяльності шкільної молоді, розвиток її соціальної активності, підтримку і реалізацію соціальних ініціатив та патріотичне виховання. 2. Положення про Шкільну раду прийняти на Раді школи. 3. Зазначити, що Шкільна рада ЗОШ не є юридичною особою, не має самостійного балансу, власного рахунку, не може від свого імені набувати майнових і немайнових прав і обов'язків. 4. У своїй діяльності Шкільна рада ЗОШ повинна керуватися Конституцією України, законодавством України, Статутом школи, Правилами внутрішнього розпорядку школи, Положенням про Шкільні ради ЗОШ. 5. Організувати діяльність Шкільної ради ЗОШ на основі принципів добровільності, гласності і рівноправ'я учасників.

2 етап. Визначити структуру Шкільної ради ЗОШ:

1. Структуру Шкільної ради ЗОШ складають: голова, заступник голови Шкільної ради ЗОШ, старости класів, керівники функціональних комітетів, представник адміністративного корпусу школи, члени ради, секретар. 2. Голова, заступник голови Шкільної ради ЗОШ, старости класів, керівники функціональних комітетів і секретар утворюють президію. 3. Голова Шкільної ради ЗОШ: 3.1. Головує на засіданнях Шкільної ради ЗОШ. Пропонує Шкільній раді ЗОШ проект порядку денного засідання. 3.2. Здійснює контроль за виконанням рішень Шкільної ради ЗОШ. 3.3. Організовує реалізацію рішень за дорученням Шкільної ради ЗОШ. 3.4. Затверджує протоколи засідань Шкільної ради ЗОШ. 3.5. Не рідше за один раз в місяць інформує Шкільну раду ЗОШ про свою діяльність. 3.6. Щорік інформує тих учнів загальноосвітнього закладу про діяльність Шкільної ради ЗОШ. 3.7. Здійснює інші функції в межах наданих йому повноважень. 3.8. Голова Шкільної ради ЗОШ обирається строком на один рік. Порядок обрання Голови Шкільної ради ЗОШ визначається Положенням про вибори голови Шкільної ради ЗОШ. 4.У відсутності голови Шкільної ради ЗОШ його функції виконує заступник голови Шкільної ради ЗОШ. 5. Комітети Шкільної ради ЗОШ є органами виконання вирішень загальних зборів Шкільної ради ЗОШ. 5.1. Комітети створюються з потреби по основних напрямах роботи (науковою, культурно-масовою, спортивною, інформаційною, по зв’язкам з громадськістю ін.). 5.2. Порядок створення, діяльності комітетів, участі в їх роботі, їх права і обов'язку затверджуються загальними зборами Шкільної ради ЗОШ. 6. Відповідальний секретар Шкільної ради ЗОШ: 6.1. Інформує членів Шкільної ради ЗОШ про дату, час, місце проведення і порядок денний засідання Шкільної ради ЗОШ. 6.2. Веде протоколи засідань Шкільної ради ЗОШ. 6.3. Веде архів документів Шкільної ради ЗОШ. 6.4. Здійснює діловодство Шкільної ради ЗОШ. 7. Кожен член Шкільної ради ЗОШ має право: 7.1. Брати участь в загальних зборах і бути присутнім на засіданнях президії з правом дорадчого голосу. 7.2. Обирати і бути вибраним в президію Шкільної ради ЗОШ. 7.3. Вносити пропозиції в діяльність будь-яких органів Шкільної ради ЗОШ. 7.4. Отримувати інформацію про діяльність Шкільної ради ЗОШ. 7.5. Брати участь в заходах Шкільної ради ЗОШ. 8. Член Шкільної ради ЗОШ зобов'язаний: 8.1. Дотримуватись Конституції України, законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку школи, дійсного Положення, інших локальних нормативних актів школи. 8.2. Брати участь в діяльності Шкільної ради ЗОШ. 8.3. Виконувати рішення, прийняті на зборах Шкільної ради ЗОШ. 8.4. Виконувати функції, покладені на нього Шкільною радою ЗОШ. 8.5. Сприяти підвищенню авторитету Шкільної ради ЗОШ. 8.6. Брати участь в загальних зборах Шкільної ради ЗОШ.

3 етап. Затвердження прав і обов'язків Шкільної ради ЗОШ:

1. Вносити свої пропозиції по вдосконаленню нормативних актів, що зачіпають інтереси учнів. 2. Направляти представників для участі в розгляді питань, пов'язаних з порушеннями учнями учбової дисципліни і Правил внутрішнього розпорядку школи. 3. Брати участь в розробці системи заохочень учнів за досягнення в різних сферах учбової та позашкільної діяльності, у тому числі, що беруть активну участь в діяльності Шкільної ради, науковому і суспільному житті школи. 4. Запрошувати і отримувати у відповідних посадових осіб школи у встановленому законом порядку необхідну для діяльності Шкільної ради інформацію. 5. Брати участь в плануванні, підготовці і проведенні позашкільних заходів школи. 6. У випадках порушення і обмеження прав і свобод учнів, а також прав Шкільної ради ЗОШ вносити пропозиції адміністрації школи про вживання заходів по відновленню порушених прав і вживанню заходів дисциплінарної дії до винних осіб. 7. Своєчасно розглядати всі заяви і звернення учнів, що поступають в Шкільну раду. 8. Проводити роботу відповідно до дійсного Положення і плану діяльності Шкільної ради ЗОШ на навчальний рік. 9. Підтримувати соціально значимі ініціативи учнів. 10. Сприяти створенню необхідних соціально-побутових умов, а також умов для навчання і відпочинку тих, що вивчаються; 11. Представляти інтереси учнів перед відповідними посадовими особами школи в установленому порядку. 12. Інформувати адміністрацію школи про свою діяльність.

4 етап. Визначення Порядку засідань і процедури ухвалення рішень. 1. Засідання загальних зборів Шкільної ради ЗОШ є відкритими. 2. Графік і місце проведення засідань визначаються головою. 3. У разі потреби ухвалення термінового рішення від імені Шкільної ради ЗОШ голова має право прийняти таке рішення. Прийняте ним рішення не може зачіпати Положення і не повинно перечити основоположним принципам роботи Шкільної ради ЗОШ. Після ухвалення рішення голова повинен включити в повістку найближчого засідання своє повідомлення про прийняте рішення і питання про згоду Шкільної ради ЗОШ з прийнятим рішенням.

5 етап. Організація взаємодії Шкільної ради ЗОШ з органом управління школою. Забезпечення діяльності Шкільної ради ЗОШ.

1. Шкільна рада ЗОШ взаємодіє з адміністрацією школи на принципах рівноправ'я, взаєморозуміння, співпраці і відповідальності. 2. Шкільна рада ЗОШ, що створюється під патронажем Ради школи, надає звіти про результати діяльності по запиту адміністративного органу школи. 3. Пропозиції і рекомендації Шкільної ради розглядаються в установленому порядку адміністрацією школи. 4. Представники органів управління школи можуть бути присутніми на засіданнях Шкільної ради ЗОШ. 5. Школа несе витрати, необхідні для забезпечення діяльності Шкільної ради ЗОШ. 6. Для забезпечення діяльності школа надає в безвідплатне користування приміщення (кабінети), засоби зв'язку, оргтехніку і інші необхідні матеріали, засоби і устаткування Шкільної ради ЗОШ.

6 етап. Реалізація цілей та завдань. 1. Забезпечити реалізацію прав на участь учнів в управлінні школою, оцінці якості освітнього процесу. 2. Розвити і підтримати соціально значимі учнівські ініціатив шкіл. 3. Зберегти і розвити традиції учнівської молоді, сформувати цивільну культуру, активну цивільну позицію учнів, сприяти розвитку їх соціальної зрілості, самостійності, здібності до самоорганізації і саморозвитку. 4. Розробити пропозиції по основних напрямах освітньої і позашкільної діяльності ЗОШ та механізму їх реалізації з врахуванням проблем учнів за допомогою аналізу їх актуальних потреб в освітній, науковій, культурній, соціальній і організаційній та побутовій сферах. 5. Сприяти в рішенні питань і аналізі проблем, що зачіпають інтереси учнів, пошук доріг і методів їх рішення. 6. Організація діяльності адміністрації школи у вирішенні питань,що стосуються інтересів школярів, в організації виховного процесу. 7. Сформувати цивільну культуру, активну цивільну позицію учнів ЗОШ. 8. Розвити і зберегти цінності і традиції взаємної, пошани між учнями і працівниками школи. 7. Розвиток і реалізація особистих і професійних якостей учнів школи. 8. Організувати участь учнів в науковій і інноваційній діяльності школи. 9. Організувати відпочинок і дозвілля учнів, проведення культурно-масових заходів. 10. Участь в розробці системи заохочення учнів за досягнення в різних сферах учбової та позашкільній діяльності, у тому числі за активну участь в діяльності Шкільної ради ЗОШ, науковому і суспільному житті школи. 11. Зміцнення дисципліни і правопорядку в учбових корпусах школи. 12. Розвити і зміцнити міжшкільні, міжрегіональні і міжнародні зв'язки із учнівськими, молодіжними та іншими суспільними об'єднаннями.


Список літератури

1. Конституція України - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

2. В. Сосюра "Любіть Україну", Київ, 2010.

3. Міжнародна декларація прав дитини , проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.